top of page

ב- 1808 קיימו את הלוח המקראי


הספר ׳חשבון הנפש׳ נכתב על ידי מנחם מנדל לפין בשנת 1808 אך בשנת 1845 ניכסוֹ לעצמו ר׳ ישראל מסלנט, והיה הספר מאז ליסוד תורת המוסר שפשטה בחסידות כאש בשדה קוצים. בספר מתוארת שיטה למעקב אחר ההתנהגות לשם שיפור המידות, והנה בדוגמה שכתב הסופר לבאר את טבלת המעקב חשף גם שלוש מיסודות הלוח המקראי שאינם מתקיימים בלוח הרבני. נראה, שהיו אנשים באותם ימים שחיו לפי עקרונות הלוח המקראי המקיימים שנה מחולקת לארבע תקופות, כל אחת בת 13 שבתות:
  • ״אחר כך תקח לך עוד ד/ עמודים [עמודות] לד׳ תקופות השנה״

  • ״כל ערוגה [משבצת] מיוחדת לשבוע אחת מי״ג שבועות של כל תקופה, וערוגה י״ד לכלל חשבון י״ג שבתות בנ״ל כאחת, והנה י״ג לוחות הראשונים יקראו לוח העונות״מתי הוחלף הלוח המקראי בלוח הירחי?


האם בהדפסה בשנת 1845 עוד קיימו את הלוח, שמא כבר החליפו לוח ורק החליטו לא לשנות את הכתוב בספר המקורי? לא ניתן להכריע אם גם בתקופת ר׳ ישראל סלנטר קיימוהו שכן בידנו הדפסה משנת 1936 וממנה המקטע לעיל.


לכל הפחות נוכל להחזיק ביתד נאמן, שבשנת הוצאתו הראשונה היו שהשתמשו בלוח בן ארבע תקופות בנות 13 שבתות, ונצטרך להביא לכלל אפשרות בחפשנו אחר זמן החלפת הלוחות, שהלוח הירחי-פגאני הוחל לפני זמן לא רחוק מאד מזמננו. על כל פנים זהו מידע חשוב עבור מקיימי הלוח המקראי לדעת כי דרכם נכונה לפניהם. bottom of page