השמים והארץ בספר חנוך א׳


הקדמה


והנה חלום בא אלי... והמראה הנראה אלי במראה הנה ככה: עבים קראוני וערפל בקשני ומהלך הכוכבים והמאורות הריצוני ויבהילוני והרוחות במראה העיפוני ויעלוני וישאוני אל השמים ואבוא עד אשר קרבתי אל חומה בנויה אבני בדולח (רקיע) ומוסַבָּה לשונות אש ויחל המראה להפחידני:


ואבוא אל תוך לשונות האש ואקרב אל בית גדול והוא בנוי אבני בדולח וקירות הבית היו כעין מרצפת אבני בדולח ורצפתו הייתה בדולח: כִּפתו היתה כעין שביל הכוכבים והמאורות ובינהם היו כרובי אש ושְמיהם מים ואש לוהטת הקיפה את הקירות ופתחיהם היו לוהטים אש:

תאור כללי


ויעלֵה את רוחי בשמי השמים וארא שם כעין בניין עשוי בדולח ובתוך האבנים לשונות אש חיה: ותרא רוחי והנה אש תיסוב סביב הבית ההוא ונהרות מלאים אש מתלקחת על ארבע כנפותיו הסבו את הבית ההוא: ראיתי את הנהרות הגדולים ואבוא אל מקום החושך הגדול ואל מקום אשר כל בשר יגיע: ראיתי הרי חושך והרי חורף ומקוה מים היוצאים מתהום וארא את פי התהום היא פי כל נהרות הארץ:


ראיתי את המקום בו נאצרות כל הרוחות וארא איך הוא יסד בהם את כל הבריאה ואת מוסדות הארץ: וארא את אבן פינת הארץ וארא את ארבע הרוחות אשר תשאנה את הארץ ואת עמודי השמים: וארא את הרוחות אשר תפרושנה את כיפת השמים ותחנותן בין שמים וארץ והם עמודי השמים:


ראיתי את הרוחות הסובבות את השמים והן נושאות את השמש מערבה בהקפתה ואת הירח ואת כל הכוכבים: ראיתי את רוחות הארץ הנושאות את העננים וראיתי את נתיבות המלאכים וראיתי את רקיע השמים מעל בקצה הארץ:


ראיתי שבעה הרים גבוהים והם גבוהים מכל ההרים אשר על הארץ ומהם כפור יצא: ראיתי שבעה נהרות על הארץ גדולים מכל הנהרות מהם אחד יצא מן המערב ושפך מימיו אל הים הגדול: ושנים מהם מצפון עד הים יבאו ושפכו מימהם אל הים במזרח: וארבעת הנותרים יצאו מפאת צפון אל הים שנים אל ים סוף ושנים אל הים הגדול והם משתפכים שמה: ולא נשפכים אל השממה כדברי אנשים וגם שבעה איים גדולים ראיתי בים ובארץ שנים בארץ וחמישה בים הגדול:

תאור השאול


ואעבר אל מקום אשר שם בֹהוּ וארא שם מעשה נורא: וארא תהום עמוקה ובתוכה עמודי אש יורדים ואין מידה להם לגובה ולעומק:

מחוץ לרקיע - מקום מאסר הכוכבים


ומעבר התהום ההיא ראיתי מקום ללא רקיע השמים ממעל לו ולא קרקע מוסדה מלמטה לו לא היו מים עליו ולא עוף כי אם מקום שממה ונורא היה: איום המראה שראיתי שם שבעה כוכבי שמים גדולים כהרים קשורים יחדיו מלמעלה ובוערים באש: ואומר מה חטאתָם כי נאסרו ועל מה השלכו הנה: וכחקרי אותם אמר המלאך המקום הזה הוא קצה השמים והארץ והוא בית אסורים לכוכבים ולצבאות השמים: והכוכבים המתגוללים באש המה הכוכבים אשר עברו מצות ה׳ בתחילת עלותם כי לא באו בעתם: ויקצוף עליהם ויאסרם עד הזמן אשר תִתָם חטאתם בשנת מסתר:

ומשם הלכתי אל מקום אחר אשר היה נורא מזה וארא אש גדולה שם בוערת ולוהטת והמקום שם בקוע עד תכלית תהום והוא מלא עמודי אש גדולים מורדים: ולא יכלתי להשקיף על רחבו ועל גדלו ולא יכלתי לשער את היקפו:

לארץ יש קצה


ומשם הלכתי אל קצות הארץ וארא שם חיות גדולות ושונות זו מזו ועופות שונים ליופי וקול האחד שונה מן האחר: ומזרחה לחיות ההן ראיתי את כנפות הארץ אשר שם ינוחו השמים ושם שערי שמים פתוחים:

הכוכבים יוצאים מקצות השמים


וארא בצאת כוכבי השמים בשערים ואספור את השערים אשר בהם יצאו ואכתוב את כל מוצאיהם כל אחד ואחד למספרם ולשמותיהם מהלכם ומעמדם ומועדיהם וחדשיהם כאשר הראני אוריאל המלאך הקדוש אשר אתי: הוא הֶראה כל דבר וכתבם לי גם שמותיהם כתב לי וחקֻיהם וחברתם:

מהלך השמש והירח


וארא חדרי השמש והירח אשר משם יצאו ושמה ישובו ומבואם הנהדר ואיך אחד יותר מכובד מהאחר ואיך לא יעזבו את מהלכם ולא יוסיפו על מהלכם ולא יגרעו ממנו והם שומרים אמונתם זה לזה בשבועה אשר התקשרו בה:


ובראשונה יצא השמש והשלים תקופתו כמצוות אדון הרוחות יתגדל שמו לעולמי עולמים: ואחרי כן ראיתי את דרך הירח הנסתר והגלוי והוא משלים את מהלך דרכו במקום ההוא ביום ובלילה: והאחד קיים מול השני לפני אדון הרוחות והם מודים ומשבחים ולא ינוחו כי תודתם היא מנוחתם: והשמש מגדיל תקופתו לברכה או לקללה ומרוצת הירח היא אור לצדיקים וחושך לחוטאים בשם ה׳ אשר הבדיל בין האור ובין החושך ויחלק בין רוחות האדם ויחזק את רוחות הצדיקים בשם צדקו:

תאור שערי השמים


ואלך משם לפאת צפון אל קצות הארץ ושם ראיתי פלא גדול ונכבד בקצוי כל הארץ: ראיתי שלושה שערים פתוחים בשמים בכל אחד מהם תצאנה רוחות הצפון בנשבן יהיה קור ברד קרח שלג טל ומטר: ומתוך שער אחד תישבנה לטובה אבל בנשבן דרך שני השערים האחרים בכח יביאו פגע על הארץ: ומשם הלכתי לפאת מערב אל קצות הארץ וארא שם שלושה שערי שמים פתוחים כאשר ראיתי במזרח כמספר השערים הוא מספר המוֹצָאים: ומשם הלכתי דרומה אל קצות הארץ וארא שם שלושה שערים פתוחים בשמים ומשם יצא רוח הנגב, טל גשם ורוח: ומשם הלכתי מזרחה לקצות שמים וארא שם שלושה שערי מזרח פתוחים בשמים ושערים קטנים עליהם: דרך כל אחד מן השערים הקטנים האלה יעברו כוכבי השמים ורצו במהלכם מערבה בדרך בה הוראו: ובעת ראותי אותם ברכתי את אדוני הכבוד אשר עשה נפלאות גדולות ונהדרות להראות גודל מעשהו למלאכיו ולנפשות האדם למען ישבחו מעשהו וכל בריותיו תראינה כח מעשהו ושבחו מעשה ידיו הגדול וברכוהו עד עולם:

הברקים והרעמים


בימים ההם ראו עיני את מסתרי המאורות וחוקם והם מאירים לברכה או לקללה כחפץ אדון הרוחות וארא איך יקרא לכלם בשמותיהם והם נשמעים לו: וארא שם את מסתרי הברק והרעם וברעמו ממעל בשמים ישמע קולו ועוד ראיתי איך מן הכוכבים יקומו והיו לברקים ומאז המה לא ישארו במקומם כי הפיכתם תוציא ברק: וארא יום הופיעם ואיך ישקלו במאזני צדק למידת אורם ורוחב שטחיהם ותקופתם איך היא למספר המלאכים והם שומרים אמונתם זה לזה: ואשאל את המלאך ההולך אתי אשר הראני את הנסתרות מה אלה: ויאמר אלי אדון הרוחות הראך את משלָם אלה הם שמות הקדושים יושבי הארץ ומאמינים בשם אדון הרוחות לעולמי עולמים:


והמלאך האחר ההולך אתי ומראני את הנסתרות הגיד לי מהראשון ועד האחרון בשמים ממעל ובעֹמק הארץ מתחת ובקצוי השמים ובמוסדות השמים ובאוצרות הרוחות: ואיך יחלקו הרוחות ואיך ישקלו ואיך יחשבו הרוחות כל אחד לפי כח רוחו ואת כח מאור הירח לפי משפטו וחלוקת הכוכבים לשמותיהם: וכל חלוקות הרעמים למקומות נפילתם וכל החלוקות שנעשו בין הברקים לברוק וצבאם ימהר להשמֵע: כי לרעמים יש מקומות מנוחה לחכות במתן קולם והרעם והברק אינם נחלקים גם אם שונים הם ושניהם ילכו יחדו דרך הרוח ולא יפרדו: כי כאשר יברוק הברק יתן הרעם את קולו והרוח בעתו יגרום מנוחתו ויחלק בשווה בינהם וכל אחד מהם יאחז במתג: ושב הרעם לאחוריו בכח הרוח ונהדף לפניו לפי רב גבולות הארץ:

הרוחות


ורוח הים כאיש גבורתו ולפי כח גבורתו תדחפהו הרוח לאחוריו במתג וככה יהדף גם לפניו: ורוח הקרה יתפזר אל כל הרי הארץ והוא מלאכו ורוח הברד מלאך טוב הוא: ולרוח השלג לו רוח מיוחד באוצרו והעולה ממנו כעשן וקרה שמו: ורוח האד לא יחובר אליהם באוצרותיהם ומהלכו בנחת באור ובחושך ובחורף ובקיץ כי אוצר מיוחד לו והוא אור: ורוח הטל משכנו בקצוי השמים ויחובר אל אוצרות המטר ומהלכו בחורף ובקיץ וענני האד מחוברים והאחד יתן אל השני: ובגיח רוח המטר מאוצרו יבואו המלאכים והרחיבו את האוצר והוציאוהו ובפוּצוֹ על כל הארץ יחובר אל מימי הארץ: כי המים מחיָה הם ליושבי הארץ מאת העליון אשר בשמים ועל כן יש מידה למטר והמלאכים קבלו זאת:


זהו ספר מהלך מאורות השמים כל אחד ואחד למשפחותיהם לממשלותיהם ולזמניהם לשמותיהם ולמקומות מולדתם ולחדשיהם אשר הראני אוריאל המלאך הקדוש אשר אתי: והוא מנהלם והוא הראני את סדרם לכל שנות תבל עד תושלם הבריאה החדשה אשר תעמוד לנצח:


חוק מהלך השמש


וזה חוק המאורות הראשון למאור השמש מאור השמש מוצאו בשערי מזרח השמים ומבואו בשערי מערב השמים מימין השערים האלה ומשמאלם חלונות רבים ומהם יצא חום על פני הארץ כשיפתחו בעתיהם הידועים: וארא ששה שערים אשר בהם יצא השמש וששה שערים אשר בהם יעריב השמש: וגם הירח יזרח ויעריב בשערים האלה ששה במזרח וששה במערב ואחריו מנהלי הכוכבים עם הכוכבים אשר הם מנהלים וכלם יישירו ללכת זה אחרי זה:

ואלה שמות השמש הראשון חרס והשני חמה: ולירח ארבעה שמות השם הראשון אישוניה השני לבנה השלישי בן כֶּסה והרביעי יר