top of page

מוסר ועבודת מידות - הרב הגאון דב ברקוביץ׳ הי״ד


התנאים ההכרחיים ללימוד מוסר ועבודת מידות 1. וידעת היום והשבות אל לבבך – להפנים מן השכל אל הלב לאחר הגדרת המידות הרעות שלי.

2. פעולת ההפנמה תיתכן רק בצורה של ׳כבולעו כך פולטו׳ כלומר באותה העוצמה שהאדם הכניס מידה רעה זו לתוכו, באותה העוצמה הוא צריך גם להוציאה על ידי גינוייה בפיו ובלבבו. דבר זה חייב להעשות לפחות כמספר הפעמים שההתנהגות השלילית של המידות שלי הופעלה על הלב שלי.

3. הנחרצות לשנות את המידה הרעה בצורה קיצונית ותמידית, אפילו חלק של מידה אם שינוי כל המידה בבת אחת נראה דבר דמיוני.

4. אם מישהו מוכיח אותי על דבר שאני פגום בו, ואפילו ילד קטן, חלילה מלנסות להסביר את עצמי שלא הובנתי וכו׳ צורת תגובה זו שלי תהיה אסון. אני חייב מייד ובפה מלא להודות על כך, להרגיש שברון לב ובהזדמנות הראשונה להתיישב וללמוד מוסר בשברון לב ובשפתיים דולקות על מידה זו.

5. לשבת כל יום חצי שעה, להעביר לפני את כל ההתנהגויות והשיחות שלי עם אנשים בביקורתיות ולמצוא בכל התנהגות ושיחה שלי דבר הקשור למידה זו.

6. סעיפים 5-1 חייבים להעשות בנחישות ובהחלטיות, בקביעות ובהתמדה.
------


הרב הגאון דב ברקוביץ׳ כתב מאמרי מחקר עמוקים ומהימנים בנושא הציונות, ראשיתה, מטרותיה הראשיות הקשורות בהשמדת היהדות והקשר בין התנועה וראשיה לאסונות רבים שפקדו את העם היהודי, הנם כאן להורדה.ציון ודת הציונות - דב ברקוביץ׳
.pdf
הורידו את PDF • 3.53MB

מושבות ראשונות וציונות - דב ברקוביץ׳
.pdf
הורידו את PDF • 14.71MB

הציונות יצרה את השואה - דב ברקוביץ׳
.pdf
הורידו את PDF • 150KB

הציוניזם הדתי - דב ברקוביץ׳
.pdf
הורידו את PDF • 6.18MB

החברה והמדע - דב ברקוביץ׳
.pdf
הורידו את PDF • 4.70MBbottom of page