top of page

מהלך המאורות - מתוך חנוך ב׳

משתמע מספר חנוך ב׳ שישנם שבעה רקיעים השמים, זה מעל זה. מעל הרקיע הראשון ישנם מים ככתוב: הַלְלוּהוּ שְׁמֵי הַשָּׁמָיִם וְהַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל הַשָּׁמָיִם׃ (תהלות קמח, ד)​


פרק ג׳ - ברקיע הראשון


ויהי ככלותי לדבר אל בני ויקראוני האנשים ההם וישאוני על כנפיהם ויעלוני אל הרקיע הראשון: ויעמידוני על העננים וילכו וארא עוד למעלה את הרוח ולמעלה ממנו ראיתי את האור. ויעמידוני ברקיע הראשון ויראוני ים רב מאד גדול מיָם הארץ. ויעבירו לפני את ראשי משטרי הכוכבים ושריהם ויראוני מאתים מלאך המושלים על הכוכבים ומבנה השמים והם מעופפים בכנפיהם והולכים מסביב לכל השמים. ושם ראיתי אוצרות שלג וקרח והמלאכים המחזיקים את אוצרותיהם הנוראים ואוצרות העננים אשר משם יצאו ובאו. ויראוני את אוצרות הטל כשמן זית ומראה צבעו ככל פרחי האדמה ויותר מזה ואת המלאכים השומרים על אוצרותיהם ובסגרם אותם ובפתחם.


פרק ו׳ - מקום המאורות הוא ברקיע הרביעי

ויקחוני האנשים ההם ויעלוני על הרקיע הרביעי ויראוני שם את כל המהלכים והמעברים וכל קרני אור השמש והירח. ואֵמוֹד את מהלכיהם ואחשב את אורם והנה לשמש אור פי שבעה מאשר לירח. וארא את סבובם והמרכבה אשר בה ילך כל אחד כרוח הולכים הם במהירות נפלאה מאד ואין להם מנוחה יומם ולילה בלכתם ובשובם. וארבעה כוכבים גדולים ולכל כוכב תחתיו אלף כוכב הולכים לימין השמש וארבעה לשמאלו ולכל כוכב תחתיו אלף כוכב וכולם מספרם שמונת אלפים והם הולכים עם השמש תמיד. וכאשר יצווה להם אלהים כן יסובו ויורדים ועולים הם בשמים ובארץ באור קרניהם ורצים הם בלי הרף.

וישאוני האנשים ההם למזרח הרקיע ההוא ויראוני את השערים אשר מהם יצא השמש לעתים מזומנות ולפי תקופת הירח כל השנה ולפי מספר השעות ביום ובלילה. וארא ששה שערים גדולים פתוחים ואמוד כראוי ואבין את גדלם הרב ובהם יצא השמש והלך למערב והשתווה והלך בכל החדשים. ובשער הראשון יצא שנים וארבעים יום ובשני חמישה ושלשים יום ובשלישי חמישה ושלושים יום וברביעי חמישה ושלושים יום ובחמישי חמישה ושלושים יום ובשישי שנים וארבעים יום ועוד ישוב לאחריו מן השער השישי לפי תקופת הזמנים ובא דרך השער החמישי חמישה ושלושים יום דרך השני חמישה ושלושים יום וכן יכלו ימי כל השנה לפי מחזור ארבע העתים.


ועוד העלוני האנשים ההם למערב הרקיע ויראוני ששה שערים גדולים פתוחים לפי תקופת שערי המזרח לעומתם אשר בהם יבוא השמש ולפי מספר הימים שלוש מאות וששים וחמישה ורבע כן ישקע בשערי המערב. ויראוני את חשבון מהלך השמש והשערים אשר בהם יבוא ויצא. והשערים האלה גדולים הם כאשר בראם אלהים כי השמש בריאה גדולה הוא. וכל המהלכים והמעברים ושערי הנצח הגדולים שנים עשר למזרח אשר בהם יבוא ויצא [השמש] לעתים רגילות.


ועוד חשבון לשמש הראוני האנשים ההם בשער הראשון יבוא ימים שלושים ואחד למקומות השמש כמשפט. בשער השני ימים שלושים וחמישה כמשפט בשלישי ימים שלושים כמשפט ברביעי ימים שלושים כמשפט בחמישי ימים שלושים ואחד שלא כמשפט בששי ימים שלושים ואחד כמשפט בשביעי ימים שלושים כמשפט בשמיני ימים שלושים ואחד שלא כמשפט בתשיעי ימים שלושים ואחד כמשפט בשנים העשר ימים עשרים ושנים כמשפט. וכן בשערי מערב לפי הסבוב ולפי המספר אשר בשערי המזרח כן ילך והשלים את השנה. לשנת שמש ימים שלוש מאות וששים וחמישה ורבע היום האחד ולשנת הירח שלוש מאות חמישים וארבעה והיא עושה שנים עשר חודש. אם לחשבון עשרים ותשעה ימים יחסרו בכל שנה אחד עשר יום לירח.


bottom of page