נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן׃

ספרות קודש - צוואות שושלת לוִי - לוי, קהת ועמרם

אוצר יקר ערך נמצא בין שלל מגילות ים המלח, והוא העתקת דבריהם של  אבותינו, כתובים שעד כה לא נודע על קיומם לציבור הרחב חושפים אור חדש על ימי ישראל. 

צוואת יעקֹב בן יצחק ורבקה

וחזית בחזו ליליא

ארו מלאך‏ אלה‏א ירד מן שמיא עם שבע לוחיא בידוהי ואמ‏ר ל‏י יברכך א‏ל אלי‏ן/עליון אנתה ובנ‏י זרעך וישתארון כל צדיקיא וישירי ‏א  

                         

ולא עוד יתעבד כל‏ל עול וכל שקר לא עוד ישתכח
וכען סב לוחיא וקריא כולא די כתיב בהון

ואנסב לוחיא וקרית והתקרון בהון כל חסרנ‏י וכל עקתי
וכל די יתא עלי כל מאה וארבעין ושבע שני חיי תובא אמר לי סב‏ב לוחא מן ידי

ואנסב דן לוחא מן ידוהי וקרית לוחא כולא

וחזית כתיב בה די לא יתבנה אתרא דן למקד‏ש
וד‏י תפקון מנה וביו‏ם תמניה קרבניכון לא לון ריקין מן קודם אל עליו‏ן        


בבארעא ותכלון פריה וכל טבתה ותוחון
למשטא ולמטעא ולמהך בארחת טעו זיו
ובאישתכון עד ד‏י תהון קדמוהי ל


כל חטאיכון וכל חוביכון וכל פשעיכון
תמטנכון ביד פשעיכון
א תמטנכון
והי די‏י     כון‏
ואנתון תהון ממרין ומקשין לקובלה ול

קשיטיא טביא ול‏

יתכנון לרחצן עלמין וית
פשעי‏
רה והיך להוא/ון ‏


א  והיך להוא בנינ‏א                    

והיך כהניהון להון לבשין וטהירן ידיהון

והיך להון‏ מסקין דבחיא למדבחא והיך כל יום להון בכל ארעא אכלין מן קצת דבחיהון
והיך להון שתין מיא די להון נפקין מן קריתא ומן תחות שוריהא ואן להון משתפכין מין שגיאין

קדמי ארע רבעין תרין וארע

נצבת קושטא

ארבעא אלפין‏


מכסיא ונפקשוה
בית אל   אתה באר זית על מי
מן קשוט לחלת קרבא ונפק לרמון
כל עמא עלל
עממין‏
כל ארעא
ית עלון למחזה חורב וא‏
מן רבנות
אדין בש
טן הטפי‏ 


ש   ‏ל ענש

תענש עד
לעב

מבועי תאנ‏ת
שלה‏ה      ן לעמק רמת חצור ואזל
כל דנה אתרא אחזיני די עמלהון ושרית


די על ארעא

 
 
צוואת לוי בן יעקב - נמצאת בין צוואות השבטים
 
צוואת קהת בן לוי

ואל אלין לכול עלמין וינהר נהירה עליכון ויודענכון שמה רבא
ותנדעונה די הוא אלה עלמיה ומרא כול םעבדיא ושליט
בכולא למעבד בהון כרעותה ויעבד לכון חדוא ושמחא לבניכון בדרי
קושוטא לעלמין וכען בני אזדהרו בירותא די לא השלמא לכון
ודי יהבו לכון אבהתכון ואל תתנו ירותכון לנכראין ואחסן לכון נותכון‏
לכילאין ותהון לשפלו‏ת ולנבלו בעיניהון ויבסרון עליכון די
להון תוהב תבין לכון ולהון עליכון ראשין להן אחדו בממר יעקוב
אבוכון ואתקפו בדיני אברה‏ם ובצדקת לוי ודילי והוא קדישין ודכין

מן כול ערברוב ואחדין בקושטא ואזלין בישירותא בל‏ ולא בלבב ולבב
להן בלב דכא וברוח קשיטה וטבה ותנתנון לי ביניכון שם טב וחדוא
ללוי ושמח‏א  ליעקוב ודיצא לישחק ותשבוחא לאברהם די נטרתון
והילכתון ירותת‏א די שבקו לכון אבהתכון קושטא וצדקתא וישירותא
ותמימותא ודכותא וקודשא וכהונתא ככול די פקד‏ת כון וככול די

אלפתכון בקושוט מן כען ועד כול                                
כול ממ‏ר קושטא יא    יאתא עליכון

ברכת עלמא ישכונן עליכון ולהוין לכון ל                            

קאם לכול דרי עלמין ולאעוד תפ                      
ולא תזדעזעו‏ן מן יסודכון ותקומון למדן דין על‏                                  
ולמחזיא חובת כול חיבי עלמין הב                               
ובארעא ובתהומיא ובכול חלליא לבלמ                          
בדרי קושטא ויעדון כול בני רשעא מן ארע‏א באבדנא לעלמי עלמין
וכען לכה עמרם ברי אנא מפקד ירותתא די מהשלמ‏א לי ודי מקבלין אנת‏ה
ובניכא ה‏ה  ו‏לבניהון אנא מפקד לכון כול כתביא די קבלו כתבו אבהתנ‏א
ויהבו ללוי אבי ולוי אבי לי יהב א‏ף ואנא קהת יהב לכה ברי ולבניכה
כול כתבי בשהדו די תזדהרון בהון בירותא די אבהתכון ותהו‏ה
לכון בהון זכו רבה באתהילכותהו‏ן  עמכו‏ן 

 
 
צוואת עמרם בן קהת

פרשגן כתב מלי חזות עמר‏ם בר קהת‏ בר‏ לוי‏ כול די
אחוי לבנוהי ודי פקד אנון ביום‏ מותה‏ בשנת‏ מאה‏
ותלתין‏ ושת‏ היא שנתא‏ די‏י מותה‏ בשנ‏ת מאה‏ וחמשין‏

ותרתין‏ לגלות ישראל‏ למצרין ואף‏ עבר‏
עלוהי ושלח וקרא‏ לעוזיאל‏ אחוהי‏ זעירא ואסב‏
לה‏ה למרים‏ ברתה‏ לאנתה‏ ברת‏ תלתין‏ שנין‏ ועבד‏ משתותה
שבעה יומין‏ ואכל‏ ואשת‏י במשתותה וחדי‏ אדי‏ן
‏כדי‏י אשתצי‏ו יומ‏י משתות‏א שלח קרא‏ לאהרו‏ן
לברה‏ כמא‏ בר‏ שנין עשרין ואמר לה‏ קריי לי‏ ברי

למלאכיה אחיכו‏ן מן‏ בית‏                       

ממרך ונתן לך‏
דרי עלמין ונתן לך חכמה
מיהוסף  לך

 בחיר‏ אל תהוה ומלאך‏ אל תתקר‏ה
תעבד בארעא‏ דא ודין חסין ת

והן לה‏ שמך‏ לכל מע
כל דרי עלמין
בה תעבד
תכשר‏
ממרך ונתן ל‏ך
דרי עלמין ונתן לך חכמה
מ יהוסף לך

בחיר‏ אל תהוה ומלא‏ך אל תתקר‏ה 
תעבד בארעאא דא ודין חסין ת
והן לה שמ‏ך לכל מע
כל דרי עלמין
בה תעבד
תכשר 
רדי‏ אבהתהו‏ן ושבקוני אבי קהת  ולמבנה ולמסב‏ב להון
‏וכל צרכיהון מ‏ן ארע  כנען                  עד אנחנה‏ בנין‏ וקרב‏א
‏אהוה בין פלשת למצרין‏ ונצ‏ח                                 
אל כן ל‏א                     קרבא בין מצרין לכנען ולפלשת
ובכל‏ל דן יוכבד אנתתי הות רחיקה מני בארע מצרין ו‏           
מטרתי         די עמי לא הות‏  ‏ת ואנה אנתה‏ אחרי לי לא‏

 נסבת‏ת ונשין‏                                               
תגר רב ושאלת אנון אנתון מן די כדן משלטין עלי
ואמרין‏ לי‏י אנחנא‏  כן שליטין

‏ושליטין על כל בני אדם ואמרו‏ לי במן מנא אנתה‏ בעה

הלאשתלטה וה‏א  נטלת עיני וחזית וחד מנהון חזוה חשל
‏לכפתן וכל לבושה צבענין וחשיך חשוך‏ אנפוהי
ואחרנא חזית והא
בחזוה ואנפיהי חעכון ומכסה בלבוש
‏ש        ‏שלחדה ומן על עינוהי
אנה שליט על
מנה וש‏ש
על כל בני נהורא אשלטת ושאלתה ואמרת לה מא‏

אנתה מתקרא ומא אנו‏ן שמהתך וענה ואמר לי

‏יתלתה שמהן די לי
‏יתתוב לעמך
לכלהון ולהוא
‏אבכל שנאין אן די
תעבד לעמך וחדוה
אדין כאלין
עדבך אנה ברי

מלכא      
 
שניא בה‏ה
הכלא למבכי‏ן
תי אנה ו
לה ועניך
לך לבב מב̇
בשלם בין חייא

עותק שני לצוואת עמרם


קהת תמן למקם‏ ולמעמרא‏ ולמבנא‏ קבריא די אבהתנא‏             

וסלקו עמנא גברין שגיאין מן‏ בני‏ דודי‏ כחדא‏  כול‏
גבר ומן עבדתנא‏ שגי‏ לחדא עד יתקברון‏ מתין‏  בשנת רישי

ברשותי כדי הות שמועת‏ קרב‏ מבהל‏ה תאבה חבורתנא‏ לארע‏ מצרין וסלקת למקבר להון‏
לעובע‏ ולה‏ בנו קבריא‏ ד‏י אבהתהון ושבקוני אבי קהת

ואנתי יוכבד למקם ולמבנ‏ה ולמסב להון כול צרכיהון מן‏ אר‏ע כנען ועמרנא בחברו‏ן
עד אנחנא‏ בנין‏ וקרבא הוא בין פלשת‏ למצרי‏ן ונצחו פלשת וכנען על מצרין‏     
ואחידו גבול‏י מצרין ולא איתי אפשר לאנתתי יוכבד די תאתה מן מצרין לכנען‏     
שנין ארבעין וחדא ולא הוינה יכלין למתב‏ב למצרין‏                                     

על כן ל‏א קרבא‏
בין מצרין לכנען ולפלשת ובכו‏ל דן יוכבד אנתי הות רחיקה מני בארע מצרין

מטרת די עמי לא הו‏ת ‏ואנה אנתה‏ אחרי לי לא‏ נסבת      

ונשין‏ כולא די‏ אתוב‏ למצרין בשלם ואחזה אנפי אנתת‏י                   

ומשתכל הוית במלאכי‏ןעירין די חזית‏
בחזוי חזוה די חלמא ‏א  והא תרין דאנין עלי ואמרין              

דילוה‏י

ואחדין עלי תגר רב ושאלת אנון אנתון מן די כדן משלטין עלי‏י                          

ואמרי‏ן לי‏י אנחנה כן שליטין
ושליטין על כול בני אדם ואמרו לי במן מנא אנתה‏ בעה לאשתלטה

והא‏ נטלת עיני וחזית
‏תדי  וחד‏ מנהון חזוה חשל כפתן‏ וכול לבושה צבענין וחשיך חשוך אנפוהי‏           
ואחרנא חזית והא   ל     בחזוה ואנפיוה העכן ומכסה בלבוש
לחדה ומעל עינוהי‏י                
משלט עליך
עירא דן מן הוא ואמר לי הדן מתקרא
‏אומלכי רשע‏ ואמרת מראי מא שלטן
חשיכה וכל עבדה חשיך ובחשוכה הוא דבר

אנתה חזה והוא משלט על כול חשוכה ואנה
מן מצליא עד ארעיא אנה שליט על כול נהורא וכול
‏לרא אשלטת ושאלתה
ענה ואמר לי תלתה שמהן


עותק שלישי:


בשנת‏ מאה
מאה וחמשי‏ן ותרתין
וא‏ף עבר‏ עלוהי ושלח
‏לאנת‏ה ברת‏ תלתי‏ן שנין
בבשנת רישי ברשותי‏ כד‏י הות שמועת‏ קרב‏ב מבהלה‏ תאבה חבורתנ‏א
לארע‏ מצרין וסלקת למקבר להון לעובע ול‏א בנו קברי‏א די
אבהתהון ושבקוני אבי קהת ואנתי יוכבד למקם ולמבנ‏ה
ולמסב‏ב להון כל צרכיהון מ‏ן אר‏ע כנע‏ן
פצית
ומושה בנ‏ה מדבח
בהר סיני יציבא אית דבח  לבקרכה רבא על מדבח נחשא
‏וב‏ר ברה יתרם כהן מן כול בני עלמא באחרי‏ו הי
להוה משיח ובנוהי בתרה לכול דרי עלמין בקוש‏טא
ואנה אתעירת מן שנת עיני וחזוא כתבת בכתב בלוחא
מן קודם נחתת מן ארע כנען והוא לי כדי אמר לי מלאכא
‏אמרים ומן באתר‏ה לקחת עשר
שנין ‏ שני‏ם ם ב‏ע            הויתה

חזיון עמרם

יושבטוין
‏לא תהוה אסותא להון וכל ארחת
ירחקון אנון מן אסיאנהו‏ן
לא יפלטון אנון מן מותא ומן אבדנא
שלמא להוה עליכון בני ברכתא ושמחא
לכל דרי ישראל לכל עלמין
קנאת מראי חרא בי די בני צדקתא לא מהלכין בקשט א‏ף
תתקרון כלכון בשמכון בני שקר ולא בני קש‏ט          
אנה מחוה לכון אר‏חא‏ יצבתא אנה מודע לכון קשטא ארו כל בני נהור‏א
נהירין להון וכל בנ‏י חשוכא חשיכין להון ארו בני נהורא ישתכלו‏ן

ובכל מנדעהו‏ן צדיקין להון ובני חשוכא יתעדו‏ן 
ארו כל סכל ורשיע חשיך וכל חכים וקשיט נהיר ארו כל בני נהור‏א
לנהורא ל תמימותא‏ נעימתא‏ ולשלמא ב‏בדינא רבא יהכון וכל בני חשוכא לחשוכא למות‏א
ולאבדנא יהכו‏ן ביומא דנה תנהר לעמא נהירותא ואחוי להון די‏ 
ואודעו   ון מן חשוכא ארו כ‏ל בני נהורא‏   

וכל בני חשוכ‏ה וכל בני נהורא ‏

עמדין ח‏                                              ליום מועד‏                             
אסותא‏                                              
חור ואכל הוא ובנוהי ו‏ו                          ויוכבד אנתה כד‏י
את להא שנת עלמ‏ה                        אתו
עלוהי ואשכחוהי                                                        
בנוהי ובני אחוה‏י                                                
ותבו בר שעתהון                       באתר דנה עמרם‏
פטר לבית עלמה כד‏י את כתב בכתב מלי חזות‏‏א עמרם‏
ומן משתותה די עוזיאל הוא חודשין‏
עשרא ואולד מן מריאם עמא בנין תלתא למישאל ולאליצפן
ולסתר‏י    ונסב חור‏ לאנת‏ה   בר‏ת ‏
ואולד מנה לאור ואהרון נסב לה לאנתה אלישבע ואול‏ד
מנה ארבעא‏ ‏בנין‏ לנדב ולאביהוא ולאלעזר ולאיתמ‏ר