top of page

תקנון האתר

1. כללי – תנאי שימוש והגבלות משפטיות
1.1 לפני השימוש באתר האינטרנט oder-peretz.com (להלן – “האתר”) אנא קרא תנאים אלה בעיון.

1.2 כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר כגון רכישה, קריאה, הרשמה, משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה (להלן – “התנאים”), הנך מאשר הסכמתך להם ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.

1.3 התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים כאחד.

1.4 הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין בהן להוסיף או לגרוע בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.5 שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אם אינך מסכים לאחד מסעיפי התקנון, אנא צא מהאתר
באופן מיידי.

2. אודות האתר


2.1 האתר הוקם על ידי בלה.קופיז חברה לפיתוח אתרים www.bellacopyz.com (להלן “בעל האתר”).

2.2 לאתר מספר שימושים:

2.2.1 האתר מציע ומסביר אודות 

2.2.2 האתר מכיל מידע ומאמרים בנושאים הקשורים לתנ״ך.

2.2.3 באתר קיימת חנות מקוונת למכירות ספרים מודפסים ו/או ספרים דיגיטיליים ו/או ספרי שמע (להלן “החנות”).

2.3 לשם נוחות בלבד, כל נושאי התקנון הקשורים לחנות: קנייה באתר, ביטול עסקה ועוד, יופיעו תחת הכותרת “תקנון החנות”.

3. שימוש באתר וזכויות יוצרים


3.1 בעל האתר מתיר לך לצפות בתוכן האתר ובשירותים המוצעים באתר (להלן –“החומרים”) ולבצע בהם שימוש אישי בלתי מסחרי בלבד. אין לעשות באמצעות האתר כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. כל הזכויות באתר זה שמורות לבעל האתר. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להציג בפומבי, להקליט, לתרגם, למכור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעל האתר.

החומרים באתר אינם מוגנים בחוק זכויות יוצרים אך כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר באתר עלול להוות עברה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים הללו, תפוג אוטומטית הזכות הניתנת לך להשתמש באתר, ותחול עליך חובה להשמיד באופן מידי כל חומר שמקורו באתר. בעל האתר שומר על הזכות לסרב להעניק לכל משתמש גישה לאתר או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתו וללא התראה מוקדמת. בעל האתר רשאי ללא כל התראה להפסיק את השימוש באתר או באפליקציות לכל משתמש, קבוצת משתמשים, או כלל הציבור. הפסקה זו יכולה להיעשות עם או בלי התראה, ומכל סיבה שהיא.

4. הגנה על פרטיות


4.1 הביקור באתר אינו מצריך מסירת מידע אישי. בכל שאלה בנושא הגנת הפרטיות ניתן ליצור קשר באמצעות מערכת האתר.

5. איסוף מידע ותיאום ציפיות


5.1 לצורך רכישה באתר יידרש המשתמש למסור פרטי התקשרות, אשר ישמשו את בעל האתר לצורך הרכישה באתר בלבד, לרבות שימוש לצרכים עסקיים ומנהליים, וכן יצירת קשר עם המשתמש, מבצעי שיווק ופרסום ודיוור באמצעות דואר אלקטרוני. בעל האתר יפעל כמיטב יכולתו כדי להבטיח את אבטחת המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית. השימוש במידע ייעשה בהתאם לנוהלי האתר ובכפוף להצהרת הפרטיות שבאתר.

 

5.2 כדי לרכוש מוצר או שירות באתר ו/או בחנות ו/או כדי לתת הצעה למכירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן המשתמש יתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתמש בלבד והינו נדרש לשמור על סודיותם. בכל מקרה, בעל האתר לא ישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לבעל האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של בעל האתר ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לבעל האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר מידע בין קבוצת החברות של בעל האתר.

6. שמירת מידע


6.1 בעל האתר אינו מתחייב לשמור את המידע האישי לאחר סיום ההתקשרות מול הלקוח. 
בעל האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.

6.2 בעל האתר רשאי לעשות שימוש ב”עוגיות” על מנת לספק למשתמשי האתר שירות מהיר ואפקטיבי ולחסוך מהמשתמשים את  הצורך להזין את פרטים.

7. הצטרפות לרשימת תפוצה


7.1 כל גולשי האתר ו/או החנות ו/או האפליקציה (להלן “הגולשים”) אשר מזינים את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם בטופס ההרשמה ו/או בטופס צור הקשר ו/או בטופס רכישה ו/או  בכל אחד מן הטפסים השונים באתר, מאשרים בזאת לבעל האתר לדוור להם ולשלוח להם חומר פרסומי והודעות בכלי המדיה השונים מעת לעת. בעל האתר מתחייב שלא להעביר את כתובת הדואר לצד ג’, למעט חברת הדיוור ו/או חברת שיווק חיצונית אשר איתה בחר בעל האתר לדוור.

7.2 בחלקו התחתון של כל מייל ישנו קישור להסרת המכותב מרשימת הדיוור ואין צורך בהודעה, עם זאת בעת שליחת מייל חוזר לבעל האתר, שבה כתובה המילה “הסרה” בשורת הנושא, מתחייב בעל האתר להסיר את המייל שממנו נשלחה ההודעה באופן מיידי ולא לשלוח יותר מיילים לאותה הכתובת.

8. הגבלת אחריות


8.1 כל החומרים באתר מוצעים לשימוש כפי שהם (as is) בהתאם להחלטת בעל האתר וללא כל התחייבות או אחריות מסוג כלשהו של בעל האתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין אופי השימוש ו/או מגבלות האתר ו/או השפעת האתר עליך. בעל האתר רשאי לערוך שינויים בתוכן האתר או בחלקים בו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית בלבד.

למען הסר ספק מובהר כי בעל האתר או מי מטעמו לא יישא בשום אחריות ביחס לאתר לרבות השפעתו וכן כל נזק שהוא כגון – עגמת נפש, אי נוחות וכיוצא בזאת בצורה ישירה או עקיפה שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לכל צד שלישי בשל השימוש באתר ובשירותיו.

 

אין בעל האתר אחראי או משמש ערובה בשום אופן על תוכן האתרים אשר קישוריהם (“לינקים”) מופיעים באתר מכל בחינה באשר היא. פנייה לקישורים אלו כרוכה ביציאה מהאתר, ולכן אין בעל האתר אחראי לאתרים אלה ו/או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתרים אלה היא באחריות המשתמש בלבד ועליו לעיין בתנאי השימוש של אתרים אלו ולנהוג לפיהם. האתר פועל ברשת האינטרנט ו/או בכל פלטפורמה אחרת שתתפתח בעתיד, ועל כן תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית ותקשורת, שרתים, אחסון ועוד, אשר עשויים להפסיק לפעול עקב גורמים שונים. בעל האתר אינו אחראי לתקינות פעילות האתר ו/או פעולתו הרציפה ולא יהיה אחראי לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב, העלולים להיגרם לך או לרכושך עקב כך. בעל האתר אינו מתחייב כי האתר יפעל תמיד וזכותו לסגור את האתר באופן זמני או תמידי בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

9. היעדר ייעוץ


9.1 החומרים באתר הינם כללים בלבד ונועדו להנחות, לסייע ולשמש עזר למשתמשים באתר, אולם הם אינם תחליף להפעלת שיקול דעת מצד המשתמש ו/או לקבלת ייעוץ מקצועי. למען הסר ספק אופי השימוש בתוצרים של שירותי האתר הוא באחריות המשתמש בלבד.

10. סימני מסחר וקישורים לאתרים חיצוניים


10.1 ייתכן שבאתר ייעשה שימוש בקטעי מדיה רשומים או לא רשומים של בעליהם השונים. השימוש באתר כמשתמש אינו מקנה לך זכויות כלשהן בסימני המסחר של בעלי האתר ו/או של צדדים שלישיים המופיעים באתר זה.

11. שירותים בתשלום


11.1 כל משתמש רשאי לרכוש את המוצרים המוצעים באתר. 

11.2 בעל האתר שומר על זכותו לבצע כל שינוי באתר (לרבות סגירתו), במידע המוצג בו ובתנאי שימוש אלה לפי שיקול דעתו וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן בעל האתר רשאי להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר או חלקם ללא כל הודעה מוקדמת. בעל האתר לא יישא באחריות כלפי המשתמש או כלפי גורם צד ג’ כלשהו בגין נזק ו/או אובדן עקב השינויים המפורטים לעיל.

12. פיצוי


12.1 הנך מסכים לפצות את בעלי האתר ו/או לקוחותיהם ו/או כל אדם או גוף אחר מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו להם על ידך ו/או מי מטעמך לרבות הוצאות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות עקב שימוש באתר תוך כדי הפרת כללי התקנון, תנאי השימוש באתר והפרטיות.

13. תקנון החנות


13.1 כללי

13.1.1 לבעל האתר הזכות לערוך ולשנות את התכנים השונים ולהתאימם לגולשים באתר.

13.1.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעל האתר או המוכרים באתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים רשאי בעל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

13.1.3 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי בעל האתר, אך לא מחוייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

13.1.4 אספקת הספרים הנמכרים באתר תבוצע באמצעות דואר ישראל. המשלוח יצא ללקוח לא יאוחר מ-3 ימי עסקים מעת ביצוע הקניה באתר.

13.1.5 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של בעל האתר ו/או המוכרים באתר, ולהם ורק להם, תהיה הרשות לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

13.1.6 המוצר ו/או השירות שהוזמן על ידך באתר יועבר למוכר הרלבנטי על מנת לאפשר את אספקת המוצר או השירות לידך בהתאם לפרטים שמסרת במועד הרישום לאתר ו/או ביצוע הרכישה. בעל האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע”י הספק במידע שהועבר לו.

13.1.7 הספרים הדיגיטליים הנמכרים בחנות שייכים לקוניהם ולקוניהם בלבד. העתקה ו/או הפצה של ספרים
דיגיטליים מפרה באופן נחרץ את זכויות היוצרים של מוכרים ודבר זה אסור על פי חוק. אסוף ספריכם בענן באפליקציה הם לשימוש אישי בלבד ואינם ניתנים להעברה בשום צורה.

13.2 קנייה בחנות

13.2.1 החנות מאפשרת לגולשי האתר לקנות ספרים באמצעות מערכת הסליקה של max (להלן “מקס”). סכומי הכסף שנסלקים מועברים לחשבון בעל האתר ומועברים למוכרים. במקרה של מכירת ספרים מודפסים, אחריות המוכרים בלבד לספק לקונים את הספרים במצב טוב תוך
21 ימי עסקים. כל אחריות השילוח והצגת אישור השליחה הם על המוכרים בלבד. בעל האתר מתנער מכל אחריות על אופן המשלוח וטיבו.

13.2.2 בעל האתר לא שומר פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי (למעט 4 הספרות האחרונות). פרטים אלו מעוברים לחברת מקס לצורך סליקת העסקה בלבד.

13.2.3 בעל האתר מתנער מכל אחריות לסליקה ולאבטחת הסליקה, יש לציין שדף התשלום באתר מאובטח בתקן DSS-PCI. בכל בעיה בנושא התשלום, אופן התשלום או חיובים נוספים יש לפנות למקס.

13.2.4 החיובים הינם לפי תנאי השימוש של מקס עוד על תנאים אלה אפשר לקרוא באתר מקס.

13.2.5 בעל האתר לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה באשר היא, ולא יהיה אחראי לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

13.2.6 מוצרים דיגיטליים אשר אבדו מסיבה כלשהי במהלך 3 חודשים מיום הרכישה, ישוחזרו על ידי בעל האתר כשרות למשתמש. וזאת בתנאי שהמשתמש יציג הוכחת קניה ותעודת זהות. מוצרים פיזיים שירכשו יהיו באחריות בלעדית של הרוכש מיום קבלת הפריט על ידי חברת השילוח.

13.3 ביטול עסקה

13.3.1 ביטול עסקה יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן 1981, בתנאי ונשלח דואר אלקטרוני ובו דרישה לביטול
עסקה לכתובת goder.peretz7@gmail.com עם פרטי הרכישה, תאריך הרכישה ופרטים מזהים נוספים.

13.3.2 במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטי הרוכש רשאי בעל האתר ו/או המוכרים, אך לא חייבים, לבטל את העסקה.

14. שונות וסיכום


14.1 בעצם הגלישה באתר הגולשים מצהירים ומתחייבים שהם מודעים לתקנות האתר ומסכימים להוראותיו ולא תהיה לו או לה או למישהו מטעמם כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלי האתר.

14.2 בעלי האתר שומרים על הזכות לשנות את תנאי השימוש והתקנון מפעם לפעם ללא הודעה מוקדמת.

14.3 לפני כל תהליך של תביעה מחויבים הצדדים לתהליך גישור, אלא אם יבחר בעל האתר לפנות לערכאות.

14.4 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ולהסכם זה הינו בית המשפט בתל אביב. בעל האתר מנהל את האתר מישראל אך החומרים שבאתר ו/או שירותיו תקפים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש
באתר זה אסור במדינות שבהן תנאי השימוש הנ”ל אינם תקפים ו/או במדינות שבהן תוכן האתר אינו חוקי מסיבה כלשהי. אם יתברר כי חלק כלשהו מתנאי השימוש באתר אינו ניתן לאכיפה על פי דין ו/או אינו תקף, ייחשבו סעיפים אלה כאילו הוחלפו בסעיפים הניתנים
לאכיפה והינם תקפים בעלי תוכן דומה במידה הקרובה ביותר האפשרית לסעיפים המקוריים, מבלי לפגוע ביתר הסעיפים שבהסכם זה.

14.5 תנאי שימוש אלה הם ההסכם המלא בין בעל האתר והמשתמש בהקשר האתר והשירותים המוצעים בו.
תנאים אלו מחליפים כל התקשרות ו/או הצעה שקדמה לה בצורת תקשורת כלשהי, לרבות בעל פה, בכתב ו/או בצורה אלקטרונית כלשהי בין המשתמש לבעל האתר ו/או כל מי מטעמו בהקשר לאתר ולשירותים המוצעים בו.

bottom of page