top of page
אוֹת לְבִלְתִּי הַכּוֹת אֹתוֹ כָּל מֹצְאוֹ:

תפילין אות קין על מצחך

מגלה האתר חדוּש חילול קודש גדול: "ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא" (ד, יג) ת"ר שלשה באו בעלילה, אלו הן.. קין דכתיב "גדול עוני מנשוא" אמר לפני רבש"ע כלום גדול עוני מששים ריבוא שעתידין לחטוא לפניך ואתה סולח להם?' וכו' (סנהדרין קא,ב) ולא מובן מניין למדו שרמז על בנ"י? לכאורה הפשט הפשוט הוא כמו שפרש"י על הפס' 'גדול עוני מנשוא- בתמיה, אתה טוען עליונים ותחתונים ועוני אי אפשר לך לטעון?' וניראה שזה משום שלמדו שה' שם לקין אות במצח, וכמו שפרש"י "וישם ה' לקין אות"- חקק לו אות משמו במצחו' (ד,טו) אולם מהי האות ההיא?- ואולי אפשר ע"פ ההמשך ברש"י 'ד"א, כל מוצאי יהרגני הבהמות והחיות אבל בני אדם עדיין לא היו שירא מהם... אלא אמר עד עכשיו היה פחדי על כל החיות כמ"ש "ומוראכם" כו' ועכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני, מיד "וישם ה' לקין אות" החזיר מוראו על הכל' הרי שעניין האות הוא לשים פחד על היצורים. והנה מצאנו עוד משהו באזור המצח שמשים פחד על הבריות, וזהו התפילין של ראש, 'ומנין שהתפילין עוז הם לישראל?- דכתיב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש' (ברכות ו,א) הרי שתפילין של ראש מטילות אימה על הסובב, אמנם זה נאמר על אדם (הגוים) אבל אם זה עליהם אז ק"ו לבהמה וחיה. וכן מרומז ב'המניח תפיליו בחלום יצפה לגדולה, שנאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" וגו' ותניא ר"א הגדול אלו תפילין שבראש' (ברכות נז,א) הרי שבתפילין של ראש יש עניין של גדולה, ולכן בזה דומה למה שביקש קין שיחזיר את מוראו, גדולתו על הבריות. והנה בתפילין יש אות ש' שכולם רואים והיא בחקיקה, ולכן בזה ניראה כמו האות שחקק ה' לקין במצח ומשמו, שזהו כתפילין שיש בהם ש' מ"שד-י" שזהו שם ה' שבו הופסק העולם להתרחב 'דאמר ר"ל מאי דכתיב "אני א-ל שד-י" אני הוא שאמרתי לעולם די' וכו' (חגיגיה יב,א) ולכן מתאים שם זה להשפיע על המציאות הקיימת בעולם כפי שניברא בבריאה (שהאדם שולט בבריות).


חלק ממאמר על פרשת בראשית, נכתב על ידי יניב https://www.hidush.co.il/hidush.asp?id=

bottom of page