top of page
וּשְׁנֵי חַיֵּי עַמְרָם שֶׁבַע וּשְׁלשִׁים וּמְאַת שָׁנָה

ספר חנוך א׳

צוואת עמרם וחזון עמרם

צוואות

פרשגן כתב מלי חזות עמר‏ם בר קהת‏ בר‏ לוי‏ כול די אחוי לבנוהי ודי פקד אנון ביום‏ מותה‏ בשנת‏ מאה‏

ותלתין‏ ושת‏ היא שנתא‏ די‏י מותה‏ בשנ‏ת מאה‏ וחמשין‏ ותרתין‏ לגלות ישראל‏ למצרין ואף‏ עבר‏ עלוהי ושלח וקרא‏ לעוזיאל‏ אחוהי‏ זעירא ואסב‏ לה למרים‏ ברתה‏ לאנתה‏ ברת‏ תלתין‏ שנין‏ ועבד‏ משתותה

שבעה יומין‏ ואכל‏ ואשת‏י במשתותה וחדי‏ אדי‏ן כד‏י אשתצי‏ו יומ‏י משתות‏א שלח קרא‏ לאהרו‏ןלברה‏ כמא‏ בר‏ שנין עשרין ואמר לה‏ קרי לי‏ ברי


למלאכיה אחיכו‏ן מן‏ בית‏


ממרך ונתן לך‏

דרי עלמין ונתן לך חכמה

מיהוסף לך


בחיר‏ אל תהוה ומלאך‏ אל תתקר‏ה

תעבד בארעא‏ דא ודין חסין ת


והן לה‏ שמך‏ לכל מע

כל דרי עלמין

בה תעבד

תכשר‏

ממרך ונתן ל‏ך

דרי עלמין ונתן לך חכמה

מ יהוסף לך


בחיר‏ אל תהוה ומלא‏ך אל תתקר‏ה

תעבד בארעא דא ודין חסין ת

והן לה שמ‏ך לכל מע

כל דרי עלמין

בה תעבד

תכשר

רדי‏ אבהתהו‏ן ושבקוני אבי קהת ולמבנה ולמסב‏ב להון

‏וכל צרכיהון מ‏ן ארע כנען עד אנחנה‏ בנין‏ וקרב‏א

‏אהוה בין פלשת למצרין‏ ונצ‏ח

אל כן ל‏א קרבא בין מצרין לכנען ולפלשת

ובכל‏ל דן יוכבד אנתתי הות רחיקה מני בארע מצרין ו‏

מטרתי די עמי לא הות‏ ‏ת ואנה אנתה‏ אחרי לי לא‏


נסב‏ת ונשין‏

תגר רב ושאלת אנון אנתון מן די כדן משלטין עלי

ואמרין‏ לי‏י אנחנא‏ כן שליטין


‏ושליטין על כל בני אדם ואמרו‏ לי במן מנא אנתה‏ בעה

הלאשתלטה וה‏א נטלת עיני וחזית וחד מנהון חזוה חשל

‏לכפתן וכל לבושה צבענין וחשיך חשוך‏ אנפוהי

ואחרנא חזית והא

בחזוה ואנפיהי חעכון ומכסה בלבוש

‏ש ‏שלחדה ומן על עינוהי

אנה שליט על

מנה וש‏ש

על כל בני נהורא אשלטת ושאלתה ואמרת לה מא‏


אנתה מתקרא ומא אנו‏ן שמהתך וענה ואמר לי


‏יתלתה שמהן די לי

‏יתתוב לעמך

לכלהון ולהוא

‏אבכל שנאין אן די

תעבד לעמך וחדוה

אדין כאלין

עדבך אנה ברי

מלכא

שניא בה‏ה

הכלא למבכי‏ן

תי אנה ו

לה ועניך

לך לבב מב

בשלם בין חייא


עותק שני לצוואת עמרם


קהת תמן למקם‏ ולמעמרא‏ ולמבנא‏ קבריא די אבהתנא‏


וסלקו עמנא גברין שגיאין מן‏ בני‏ דודי‏ כחדא‏ כול‏

גבר ומן עבדתנא‏ שגי‏ לחדא עד יתקברון‏ מתין‏ בשנת רישי


ברשותי כדי הות שמועת‏ קרב‏ מבהל‏ה תאבה חבורתנא‏ לארע‏ מצרין וסלקת למקבר להון‏

לעובע‏ ולה‏ בנו קבריא‏ ד‏י אבהתהון ושבקוני אבי קהת


ואנתי יוכבד למקם ולמבנ‏ה ולמסב להון כול צרכיהון מן‏ אר‏ע כנען ועמרנא בחברו‏ן

עד אנחנא‏ בנין‏ וקרבא הוא בין פלשת‏ למצרי‏ן ונצחו פלשת וכנען על מצרין‏

ואחידו גבול‏י מצרין ולא איתי אפשר לאנתתי יוכבד די תאתה מן מצרין לכנען‏

שנין ארבעין וחדא ולא הוינה יכלין למתב למצרין‏


על כן ל‏א קרבא‏

בין מצרין לכנען ולפלשת ובכו‏ל דן יוכבד אנתי הות רחיקה מני בארע מצרין


מטרת די עמי לא הו‏ת ‏ואנה אנתה‏ אחרי לי לא‏ נסבת


ונשין‏ כולא די‏ אתוב‏ למצרין בשלם ואחזה אנפי אנתת‏י


ומשתכל הוית במלאכי‏ן עירין די חזית‏

בחזוי חזוה די חלמא ‏א והא תרין דאנין עלי ואמרין

דילוה‏י


ואחדין עלי תגר רב ושאלת אנון אנתון מן די כדן משלטין עלי


ואמרי‏ן לי‏י אנחנה כן שליטין

ושליטין על כול בני אדם ואמרו לי במן מנא אנתה‏ בעה לאשתלטה


והא‏ נטלת עיני וחזית

‏תדי וחד‏ מנהון חזוה חשל כפתן‏ וכול לבושה צבענין וחשיך חשוך אנפוהי‏

ואחרנא חזית והא ל בחזוה ואנפיוה העכן ומכסה בלבוש

לחדה ומעל עינוהי‏י

משלט עליך

עירא דן מן הוא ואמר לי הדן מתקרא

‏אומלכי רשע‏ ואמרת מראי מא שלטן

חשיכה וכל עבדה חשיך ובחשוכה הוא דבר


אנתה חזה והוא משלט על כול חשוכה ואנה

מן מצליא עד ארעיא אנה שליט על כול נהורא וכול

‏לרא אשלטת ושאלתה

ענה ואמר לי תלתה שמהן


עותק שלישי


בשנת‏ מאה

מאה וחמשי‏ן ותרתין

וא‏ף עבר‏ עלוהי ושלח

‏לאנת‏ה ברת‏ תלתי‏ן שנין

בבשנת רישי ברשותי‏ כד‏י הות שמועת‏ קרב‏ב מבהלה‏ תאבה חבורתנ‏א

לארע‏ מצרין וסלקת למקבר להון לעובע ול‏א בנו קברי‏א די

אבהתהון ושבקוני אבי קהת ואנתי יוכבד למקם ולמבנ‏ה

ולמסב‏ב להון כל צרכיהון מ‏ן אר‏ע כנע‏ן

פצית

ומושה בנ‏ה מדבח

בהר סיני יציבא אית דבח לבקרכה רבא על מדבח נחשא

‏וב‏ר ברה יתרם כהן מן כול בני עלמא באחרי‏ו הי

להוה משיח ובנוהי בתרה לכול דרי עלמין בקוש‏טא

ואנה אתעירת מן שנת עיני וחזוא כתבת בכתב בלוחא

מן קודם נחתת מן ארע כנען והוא לי כדי אמר לי מלאכא

‏אמרים ומן באתר‏ה לקחת עשר

שנין ‏ שני‏ם ם ב‏ע הויתה


​​


חזיון עמרם​


יושב טוין

‏לא תהוה אסותא להון וכל ארחת

ירחקון אנון מן אסיאנהו‏ן

לא יפלטון אנון מן מותא ומן אבדנא

שלמא להוה עליכון בני ברכתא ושמחא

לכל דרי ישראל לכל עלמין

קנאת מראי חרא בי די בני צדקתא לא מהלכין בקשט א‏ף

תתקרון כלכון בשמכון בני שקר ולא בני קש‏ט

אנה מחוה לכון אר‏חא‏ יצבתא אנה מודע לכון קשטא ארו כל בני נהור‏א

נהירין להון וכל בנ‏י חשוכא חשיכין להון ארו בני נהורא ישתכלו‏ן


ובכל מנדעהו‏ן צדיקין להון ובני חשוכא יתעדו‏ן

ארו כל סכל ורשיע חשיך וכל חכים וקשיט נהיר ארו כל בני נהור‏א

לנהורא ל תמימותא‏ נעימתא‏ ולשלמא ב‏בדינא רבא יהכון וכל בני חשוכא לחשוכא למות‏א

ולאבדנא יהכו‏ן ביומא דנה תנהר לעמא נהירותא ואחוי להון די‏

ואודעו ון מן חשוכא ארו כ‏ל בני נהורא‏


וכל בני חשוכ‏ה וכל בני נהורא ‏

עמדין ח‏ ליום מועד‏

אסותא‏

חור ואכל הוא ובנוהי ו ויוכבד אנתה כד‏י

את להא שנת עלמ‏ה אתו

עלוהי ואשכחוהי

בנוהי ובני אחוה‏י

ותבו בר שעתהון באתר דנה עמרם‏

פטר לבית עלמה כד‏י את כתב בכתב מלי חזות‏‏א עמרם‏

ומן משתותה די עוזיאל הוא חודשין‏

עשרא ואולד מן מריאם עמא בנין תלתא למישאל ולאליצפן

ולסתר‏י ונסב חור‏ לאנת‏ה בר‏ת ‏

ואולד מנה לאור ואהרון נסב לה לאנתה אלישבע ואול‏ד

מנה ארבעא‏ ‏בנין‏ לנדב ולאביהוא ולאלעזר ולאיתמ‏ר


חלקי ספר חנוך א׳

bottom of page