top of page
ויצאו שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ

ספר חנוך א׳

תפילת עזריה מישאל וחנניה

ויפתח עזריה את פיו ויתפלל ויאמר:

ברוך אתה אלהי אבותינו מבורך ומרומם שמך לעולם ועד:

צדיק אתה בכל אשר עשית לנו וכל מעשיך אמונה ודרכיך ישרים וכל משפטיך אמת:

כי במשפט צדק הבאת עלינו ועל ירושלם עיר אבותינו הקדושה וצדקת בשפטך:

כי חטאנו והרשענו לפניך וסרנו מאחריך ועברנו דבריך ועשינו רק הרע בעיניך:

חוקיך לא שמענו ולא שמרנום ולא עשינו כאשר ציווית לטוב לנו:

לכן צדקו משפטיך בהביאך עלינו את כל אלה:

ומסרתנו ביד אויבינו הרשעים הרחוקים ממך ותחת מלכות רשעה הרעה מכל ממלכות הארץ:


ועתה אלהינו לא נוכל פתוח פה לפניך בחרפה ובֹשת אשר היו לעבדיך ויראי שמך:

אל נא תזניחנו לנצח למען שמך ואל תפר בריתך איתנו:

ולא תכלא רחמיך וחסדיך ממנו בעבור אברהם אוהבך יצחק עבדך וישראל קדושך:

אשר הבטחת להם להרבות זרעם ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים:

ועתה אנחנו נדכים מכל העמים ומפוזרים בכל הארץ על עוונותינו וחטאינו:

ואין לנו כהיום הזה לא ראש ולא שליט לא נביא ולא מורה:

לא מזבח ולא זבח וקרבן ולא מקום להקטיר קטורת ולמצוא חן וחסד:

רק בלב נדכה ורוח נשברה קרבנו ליקוד אש:

אל נא תערב היום קרבן נפשנו עליך מבקרים ואילים וכבשים שמנים ורבים

ולא יבושו עבדיך כי כל קוויך לא יבושו:

והננו גם עתה באים לפניך בלב שלם ומבקשים פניך במורא:

יהוה אל תבישנו אך עשה עמנו כרוב חסדך ורוב רחמיך:

הושיענו כרוב נפלאותיך ותתן כבוד לשמך כי רב הוא:

יבושו כל החושבים רע על עבדיך ויחתו מכל גבורתם וזרועם תשבר:

וידעו כי אתה אלהים לבדך מהולל בכל מעשי ידיך:


והאנשים אשר השׂיקו את הכבשן לא חדלו מהשליך בו נפט וזפת וגפרית וקנים וזמורות:

והלהבה נתנה קול ויעל עשן הכבשן תשע וארבעים אמות למעלה:

והאש אכלה את כל העומדים על הכבשן את הכשדים אנשי הרכיל:

ומלאך הטל ירד עם חנניה מישאל ועזריה לתוך הכבשן ויסר מתוכו את לבת האש:

וישב בתוכו רוח קר כטל ולא עשתה האש להם מאומה לא הכאיבתם ולא הרעה להם.


ויקומו ויתהלכו בכבליהם ויענו שלשתם פה אחד בהודות והלל לאלהים בתוך כבשן האש לאמר:


ברוך אתה יהוה אלהי אבותינו ותשתבח ותתרומם לנצח: 

וברוך שם כבודך המפואר והמרומם לעולם:

ברוך אתה בהיכל קדשך תשתבח ותתרומם לעולם:

ברוך אתה יושב הכרובים תשתבח ותתרומם לעולם:

ברוך אתה על כסא מלכותך תשתבח ותתפאר לעולם:

ברוך אתה ברקיע שמיך תתפאר ותתרומם לעולם:

ברכו יהוה כל מעשי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

שמי יהוה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ברכו יהוה כל מלאכי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

צבאות יהוה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

מים מעל שמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ברכו יהוה כל יראי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

שמש וירח ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כוכבי שמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

טל ומטר ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

רוח ומים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

אש וחום ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

נשמות צדיקים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

יום ולילה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

אור וחושך ברכו יהוה  שבחוהו ורוממוהו לעולם:

קור וחום ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

קיץ וחורף ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

שלג וכפור ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ברקים ועננים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל הארץ ברכי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

הרים וגבעות ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל עצי יער ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל צמח אדמה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ימים ונהרים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל מעיין ומבוע ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

דגה וכל שרץ מים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל עוף השמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל רמש אדמה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

חיות ובהמות ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל בני אדם ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל בית ישראל ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

ברכו יהוה כהני יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

תמימים ודכאי רוח ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:

חננניה מישאל ועזריה נברכה את יהוה כי ממוות מלטנו ומשאול הציל חיינו:

ממוקדי להב פדנו ומלבת אש הוציאנו:

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו שבחוהו ורוממוהו לעולם:

כל יראי אלהים ברכו לאלהי האלהים שבחוהו ורוממוהו לעולם:

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו:

חלקי ספר חנוך א׳

bottom of page