top of page

מדוע הוחלף הכתב העברי באשורי בימי עזרא - ריב״ל


מזה זמן רב שאנו יגעים על מציאת הסיבה להחלפת כתיבת הא״ב העברי הקדום הידוע גם בשם דעץ, לצורת הכתיבה האשורית בעלת מבנה האותיות המרובע, והנה נמצאה לכך תשובה מניחה את הדעת ביותר:״אמר המחבר, הטעם ששינו היהודים את המכתב, נראה לי שלא במקרה נעשתה זאת, אבל בכוונה ורצון מעזרא ומחכמי הדור ההוא, כדי להרחיק את היהודים מן הכותיים, ומצאתי אחרי כותבי זאת שגם דעת Eusebius כן בעדות המאור עיניים, היינו שלא ימשכו אחר דעותיהן בדת וירחקו מהפירושים ונוסחאות שהוסיפו השומרונים על התנ״ך כנוודע, לכן היה מההכרח לשנות מכל וכל את הכתב שבו נכתבה התורה, שהיתה גם כן ביד השומרונים האלו, ואשר חשבו את עצמם גם כן ליהודים, כדי שלא יוכל איש לקרות בספריהם כלל ויהיה נבדל מהם הבדל עצום, ולקחו תמורת הכתב ההוא את כתב אשורי, ולהיות דת האשורית רחוקה מאד בכל ענייניה מדת היהודים, ואין לה שום שייכות עמה, על כן לא חשו שימשכו היהודים אחר דעותיהם. לא כן הכותים שגרו בין היהודים וקבלו תורת משה, וכמעט ליהודים נחשבו, על כן היה קרוב מאד המכשול, לזאת היה מההכרח להבדילן, והבן, והחליפו את הכתב המקודש (שנתן בו ה׳ את התורה) בכתב חול, והניו להשומרונים הכתב הזה שבו נכתב התורה, ומסתמא השתמשו השומרונים הללו טרם קיבלו דת היהודית גם כן בכתב אשורי כי המה היו משועבדים למלכי אשור, וכאשר קיבלו את דת היהודים ותורתם היו מוכרחים ללמד את הכתב שבו נכתבה התורה, ועזבו מכל וכל הכתב האשורי, ומזה בא החילוף הזה״.מתוך הספר ׳בית יהודה׳ לריב״ל


-----


בחלק מהמגילות ניתן לראות שנתנו חשיבות לכתב בעברי מתוך השימוש בו בכתיבת שם קדשו של אלהינו יתברך, כאן מתוך מגילת פשר חבקוק:הכתב העברי הקדום והכתב הכנעני-פיניקי אחד..ואם מייחסים מקובלים לצורת הכתב האשורי סודות ורזים כמוסים, הרי שאין לכך תמך מתורתנו, כי הללו נוסדו בשנים מאוחרות ועל ברכי צורת כתיבה זרה לתורת ישראל גודלו, ואינם חלק ממנה.


ר׳ אברהם אבולעפיה(1240-1290) היה מהוגי השיטה שייך לזרם הקבלה האקסטטית שעוסקת בהיבט החווייתי של הקבלה תוך שימוש בטכניקות מעשיות, ששיאה הוא הארה רוחנית ומה שהם תופסים כאל. להבדיל מנבואת אמת, מדובר במיסטיקה ותקשורת עם ישויות ולא חזון הוא מאת ה׳ חלילה. זאת בשונה מהקבלה התאוסופית עוסקת בלימוד מהות האלוהות, והמניחה כי מעשי האדם יכולים חלילה להשפיע על האלוהים כבספר הזוהר והבלי האר"י. החסידות מיזגה שני זרמים אלו למקשה אחת.

האמת על השומרונים

על קורות השומרונים ומעשיהם אנו למדים מספר מלכים, שם מוסבר מנין הגיעו ולמה, מה היו קורותיהם מזמן שליחתם לשומרון ועד עתה וגם מהי דתם. בהמשך...

bottom of page