top of page
כְּתֹב חָזוֹן וּבָאֵר עַל הַלֻּחוֹת

[1QpHab] פשר חבקוק

א

עד אנה יהוה שועתי ולוא תשמע - פשרו על מחלת דור הכוהן הרשע ועמו ועל כול הבאות עליהם

ואזעק אליך חמס - פשרו כיא נזעקו על החמס

למה תראני און ועמל תביט ושוד וחמס לנגדי - פשרו כיא ישראל בעשק ומעל ... יגדילו חמס

ויהי ריב ומדון ישא - פשרו ...מריבה וחטאה הואה ...

על כן תפוג תורה ולוא יצא לנצח משפט – פשרו אשר מאשׂו בתורת אל

כי רשע מכתיר את הצדיק - פשרו על הצדיק הוא מורה הצדק והרשע הוא הכוהן הרשע

על כן יצא המשפט מעוקל כי פעל פעל בימיכם הלוא תאמינו כיא יסופר - פשרו על רשעים ובוגדים עם איש הכזב כי לוא האמינו את אשר ספר מורה הצדק מפיא אל ועל הבוגדים בחוקי אל ובברית החדשה כי לוא האמינו בברית אל ויחללו את שם קודשו

וכן פשר הדבר על האנשים הבוגדים לאחרית הימים המה עריצים מפירי הברית אשר לוא יאמינוא בשומעם את כול הברית אשר ישמע הדור האחרון מפי הכוהן אשר נתן אל בני ישראל תורה לפשור את כול דברי עבדיו הנביאים אשר בידם ספר אל את כול הבאות על עמו ועל עירו.

כיא הנני מקים את הכשדאים הגוי המר והנמהר - פשרו על הכתיאים (היוונים) אשר המה קלים וגבורים במלחמה לאבד רעים וחטאים... בממשלת הכתיאים ורשעים...

ולא יאמינו בחוקי אל...

ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לוא לו - פשרו... ובמישור ילכו לכות ולבוז את ערי הארץ כי הוא אשר אמר לרשת משכנות לוא לו.

איום ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא - פשרו על הכתיאים אשר פחדם ואימתם על כול הגואים ובעצה כול מחשבתם להרע ובנכל ומרמה ילכו עם כול העמים.

וקלו מנמרים סוסו וחדו מזאבי ערב פשו ופרשו פרשו מרחוק יעופו כנשר חש לאכול כולו לחמס יבוא מגמת פניהם קדים - פשרו על הכתיאים אשר ידושו את הארץ בסוסיהם ובהמתם וממרחק יבואו מאיי הים לאכול את כול העמים כנשר ואין שבעה ובחמה ובקצף ובחרון אף וזעף אפים ידברו עם כל העמים כיא הוא אשר אמר "מגמת פניהם קדים ויאסוף כחול שבי.

והוא במלכים יקלס ורזנים משחק לו - פשרו אשר ילעיגו על רבים יבזו על נכבדים במלכים ושרים יתעתעו וקלסו בעם רב.

והוא לכול מבצר ישחק ויצבור עפר וילכדהו - פשרו על מושלי הכתיאים אשר יבזו על מבצרי העמים ובלעג ישחוקו עליהם ובעם רב יקיפום לתפושם ובאמה ובפחד ינתנו בידם והרסום בעוון היושבים בהם.

אז חלף רוח ויעבר וישם זה כוחו לאלוהו - פשרו על מושלי הכתיאים אשר בעצת בית אשמה יעבירו איש מלפני ריעהו מושליו זה אחר זה יבואו לשחית את הארץ "זו כוחו לאלוהו - פשרו... אל העמים....

יהוה למשפט שמתו וצור למוכיחו יסדתו טהור עינים מראות ברע והבט אל עמל לוא תוכל - פשר הדבר אשר לוא יכלה אל את עמו ביד הגוים וביד בחירו יתן אל את משפט כול הגוים ובתוכחתם יאשמו כול רשעי עמו אשר שמרו את מצוותו בצר למו.

כיא הוא אשר אמר טהור עינים מראות ברע - פשרו אשר לוא זנו אחר עיניהם בקץ הרשעה

למה תביטו בוגדים ותחריש בבלע רשע צדיק ממנו - פשרו על בית אבשלום ואנשי עצתם אשר נדמו בתוכחת מורה הצדק ולוא עזרוהו על איש הכזב אשר מאס את התורה בתוך כול עדתם.

ותעש אדם כדגי הים כרמש למשל בו כולה בחכה יעלה ויגורהו בחרמו ויספהו במכמרתו על כן יזבח לחרמו על כן ישמח ויגיל על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כיא בהם שמן חלקו - פשרו...יבואו הכתיאים ויוסיפו את הונם עם כול שללם כדגת הים

ואשר אמר: על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו - פשרו אשר המה זבחים לאותותם וכלי מלחמותם המה מוראם.

כי בהם שמן חלקו ומאכלו ברי - פשרו אשר המה מחלקים את עולם ואת מסם מאכלם על כול העמים שנה בשנה לחריב ארצות רבות.

על כן יריק חרבו תמיד להרוג גוים ולא יחמל - פשרו על הכתיאים אשר יאבדו רבים בחרב נערים אשישים וזקנים נשים וטף ועל פרי בטן לוא ירחמו.

ב

על משמרתי אעמודה ואתיצבה על מצורי ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי

ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על הלוחות למען ירוץ הקורא בו - פשרו וידבר אל אל חבקוק לכתוב את הבאות על עֹל הדור האחרון ואת גמר הקץ לוא הודיעו

ואשר אמר למען ירוץ הקורא בו - פשרו על מורה הצדק אשר הודיעו אל את כול רזי דברי עבדיו הנבאים.

כי עוד חזון למועד יפיח לקץ ולוא יכזב - פשרו אשר יאריך הקץ האחרון יותר על כול אשר דברו הנביאים כיא רזי אל להפלה.

אם יתמהמה חכה לו כי בוא יבוא ולוא יאחר - פשרו על אנשי האמת עושי התורה אשר לוא ירפו ידיהם מעבודת האמת בהמשך עליהם הקץ האחרון כיא כול קיצי אל יבואו לתכונם כאשר חקק להם ברזי ערמתו.

הנה עופלה לוא יושרה נפשו בו - פשרו אשר יכפלו עליהם ...ל.. ירצו במשפטם

וצדיק באמונתו יחיה - פשרו על כול עושי התורה בבית יהודה אשר יצילם אל מבית המשפט בעבור עמלם ואמנתם במורה הצדק.

ואף כיא הון יבגוד גבר יהיר ולוא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות לוא ישבע ויאספו אלו כול הגוים ויקבצו אלו כול העמים הלוא כולם משל עליו ישאו ומליצי חידות לו ויומרו הוי המרבה ולוא לו עד מתי יכבד עלו עבטט - פשרו על הכוהן הרשע אשר נקרא על שם האמת בתחלת עומדו וכאשר משל בישראל רם לבו ויעזוב את אל ויבגוד בחוקים בעבור הון ויגזול ויקבוץ הון אנשי מס אשר מרדו באל והון עמים לקח לוסיף עליו עון אשמה ודרכי תועבות פעל בכול נדת טמאה.

הלוא פתאום ויקומו נושכיך ויקיצו מזעזעיכה והיתה למשיסות למו כי אתה שלותה גוים רבים וישלוכה כול יתר עמים - פשרו על הכוהן אשר מרד...ר... ל... נגועו במשפטי רשעה ושערוריות, מחלים רעים עשו בו ונקמות בגוית בשרו.

ואשר אמר כי אתה שלותה גוים רבים וישלוכה כול יתר עמים - פשרו על כוהני ירושלם האחרונים אשר יקבוצו הון ובצע משלל העמים ולאחרית הימים ינתן הונם עם שללם ביד חיל הכתיאים כי המה יתר העמים.

מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכול יושבי בה - פשרו על הכוהן הרשע אשר ... מורה הצדק ואנשי עצתו נתנו אל ביד אויביו לענותו בנגע לכלה במרירי נפש בעבור אשר הרשיע על בחירו

הוי הבוצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו לנצל מכף רע יעצתה בשת לביתכה קצוות עמים רבים וחוטי נפשכה כיא אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה - פשרו על העם אשר... להיות אבניה בעשק וכפיס עיצה בגזל.

ואשר אמר קצות עמים רבים וחוטי נפשכה - פשרו הוא בית המשפט אשר יתן אל את משפטו בתוך עמים רבים ומשם יעלנו למשפט ובתוכם ירשיענו ובאש גופרית ישפטנו

הוי בונה עיר בדמים ויכונן קריה בעולה הלוא הנה מעם יהוה צבאות ינעו רבים בדי אש ולאומים בדי ריק ייעפו - פשר הדבר על מטיף הכזב אשר התעה רבים לבנות עיר שוו [שוא] בדמים ולקים עדה בשקר בעבור כבודה לוגיע רבים בעבודת שוו ולהורותם במעשי שקר להיות עמלם לריק בעבור יבואו למשפטי אש אשר גדפו ויחרפו את בחירי אל

כיא תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על הים - פשר הדבר כיא ישיבם... הכזב ואחר תגלה להם הדעת כמי היים לרב.

הוי משקה רעיהו מספח חמתו אף שכר למען הבט אל מועדיהם - פשרו על הכוהן הרשע אשר רדף אחר מורה הצדק לבלעו בכעס חמתו אבות גלותו ובקץ מועד מנוחת יום הכפורים הופיע אליהם לבלעם ולכשולם ביום צום שבת מנוחתם.

שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והרעל תסוב עליכה כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודכה - פשרו על הכוהן אשר גבר קלונו מכבודו כיא לוא מל את עורלת לבו וילך בדרכי הרויה למען ספות הצמאה וכוס חמת אל תבלענו לוסיף קלון וקיקלון ומכאוב.

...ל כי חמת לבנון יחסך ושוד בהמות יחתכה מדמי אדם וחמת ארץ קריה וכול יושבי בה - פשר הדבר על הכוהן הרשע לשלם לו את גמולו אשר גמל על אביונים כיא הלבנון הוא עצת היחד והבהמות המה פתאי יהודה עושה התורה אשר ישופטנו אל לכלה כאשר זמם לכלות אביונים.

ואשר אמר מדמי קריה וחמס ארץ - פשרו הקריה היא ירושלם אשר פעל בה הכוהן הרשע מעשי תועבות ויטמא את מקדש אל וחמס ארץ המה ערי יהודה אשר גזל הון אביונים.

מה הועיל פסל כיא פסל יצרו מסיכה ומרי שקר כיא בטח יצר יצריו עליהו לעשות אלילים אלמים - פשר הדבר על כול פסלי הגוים אשר יצרום לעובדם ולשתחות להמה והמה לוא יצילום ביום המשפט.

הס מלפניו כול הארץ - פשרו על כול הגוים אשר עבדו את האבן ואת העץ וביום המשפט יכלה אל את כול עובדי העצבים ואת הרשעים מן הארץ.

bottom of page