top of page
וְאדָם מפאר עֶלְיוֹן יֵרָצֶה כּמגִיש מִנְחָה

מגילת מזמורי חכמה ותהלה


מזמור חכמה א

זאת לזכרון לטובים נפשתכמה ולתמימים לפאר עליון
החבירו יחד להודיע ישעו
ואל תתעצלו להודיע עוזו ותפארתו לכול פותאים
כי להודיע כבוד יהוה נתנה חוכמה 
ולספר רוב מעשיו נודעה לאדם
להודיע לפותאים עוזו  להשכיל לחסרי לבב גדולתו
הרחוקים מפתחיה הנדחים ממבואיה
כי עליון הואה אדון יעקוב ותפארתו על כול מעשיו
ואדם מפאר עליון ירצה כמגיש מנחה כמקריב עתודים ובני בקר
כמדשן מזבח ברוב עולות כקטורת ריח ניחוח מיד צדיקים
מפתחי צדיקים נשמע קולה ומקהל חסידים זמרתה
על אוכלםה בשבע נאמרה ועל שתותמה בחבר יחדיו
שיחתם בתורת עליון אמריהמה להודיע עוזו במה
רחקה מרשעים אמרה מכול זדים לדעתה
הנה עיני יהוה על טובים תחמל ועל מפאריו יגדל חסדו 
מעת רעה יציל נפשם
ברכו את‏ יהוה גואל ענוים מיד צרים‏  ומציל תמימים מיד רשעים
מקים קרן מיעקוב ושופט עמים מישראל
אוה משכנו בציון בוחר לנצח בירושלים


מזמור חכמה ב

אני נער בטרם תעיתי ובקשתיה
באה לי בתרה ועד סופה אדורשנה
גם גרע נץ בבשול ענבים ישמחו לב
דרכה רגלי במישור כי מנעורי ידעתיה
הטיתי כמעט אוזני והרבה מצאתי לקח
ועלה היתה לי למלמדי אתן הודי
זמותי ואשחקה קנאתי בטוב ולוא אשוב
חריתי נפשי בה ופני לא השיבותי
תרתי‏ נפשי בה וברומיה לוא אשלה
ידי פתחתי ובמערמיה אתבונן 
כפי הברותי אליה‏ עו
שכרכם בעתו


מזמור תהלה א

גדול וקדוש יהוה קדוש קדושים לדור ודור
לפניו הדר ילך ואחריו המון מים רבים
חסד ואמת סביב פניו אמת ומשפט וצדק מכון כסאו
מבדיל אור מאפלה שחר הכין בדעת לבו
אז ראו כל מלאכיו וירננו כי ה׳ הראם את אשר לוא ידעו
מעטר הרים תנובות נותן אוכל טוב לכול חי
ברוך עושה ארץ בכוחו מכין תבל בחוכמתו
בתבונתו נטה שמים ויוצא רוח מאוצרותיו
ברקים למטר עשה ויעל נשיאים מקצה

ועץ חיצנית 
ובאש שרוף ישרפו בשבת


מזמור תהלה ב

כי לוא רמה תודה לכה ולוא תספר חסדכה תולעה
חי חי הוא יודה לכה יודו לכה כול מוטטי רגל
בהודיעכה חסדכה להמה וצדקתכה תשכילם
כי בידכה נפש כול חי נשמת כול בשר אתה נתתה
עשה עמנו יהוה כטובכה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה


מזמור תהלה ג

שמע יהוה בקול אוהבי שמו ולא עזב חסדו מהמה
ברוך יהוה עושה צדקות מעטר חסידיו חסד ורחמים
שאגה נפשי להלל את שמכה להודות ברנה חסדיכה
להגיד אמונתכה לתהלתכה
אין חקר למות חיותו בחטאי ועוונותי 
לשאול מכרוני ותצילני
יהוה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה
גם אני את שמכה אהבתי ובצלכה חסיתי
בזוכרי עוזכה ותקף לבי ועל חסדיכה אני נסמכתי
סלחה יהוה לחטאתי וטהרני מעווני
רוח אמונה ודעת חונני אל אתקלה בעווה‏
אל תשלט בי שטן ורוח טמאה
מכאוב ויצר רע אל ירשו בעצמי
כי אתה יהוה שבחי ולכה קויתי כול היום
ישמחו אחי עמי ובית אבי השוממים בהונכה
לעולם אשמחכה בכה


מזמור תהלה ד (לירושלם)

אזכירך לברכה ציון בכול מודי
אני אהבתיך ברוך לעולמים זכרך
גדולה תקותך ציון ושלום ותוחלת ישועתך לבוא
דור ודור ידורו בך ודורות חסידים תפארתך
המתאוים ליום ישעך וישישו ברוב כבודך
זיז כבודך יינקו וברחובות תפארתך יעכסו
חסדי נביאיך תזכורי ובמעשי חסידיך תתפארי
טהר חמס מגוך שקר ועול נכרתו ממך
יגילו בניך בקרבך וידידיך אליך נלוו
כמה קוו לישועתך ויתאבלו עליך תמיד
לוא תובד תקותך ציון ולוא תשכח תוחלתך
מי זה אבד צדק או מי זה מלט בעולו
נבחן אדם כדרכו אנוש כמעשיו ישתלם
סביב נכרתו צריך ציון ויתפזרו כול משנאיך
ערבה באף תשבחתך ציון מעלה לכול תבל
פעמים רבות אזכירך לברכה בכול לבבי אברכך
צדק עולמים תשיגי וברכות נכבדים תקבלי
קחי חזון דובר עליך והלמות נביאים תתבעך
רומי ורחבי ציון שבחי עליון פודך
תשמח נפשי בכבודך


מזמור תהלה ה

יהוה קראתי אליכה הקשיבה אלי
פרשתי כפי למעון קודשכה
הט אוזנכה ותן לי את שאלתי ובקשתי אל תמנע ממני
בנה נפשי ואל תמגרה ואל תפרע לפני רשעים
גמולי הרע ישוב ממני דין האמת יהוה
אל תשפטני כחטאתי כי לוא יצדק לפניכה כול חי
הבינני יהוה בתורתכה ואת משפטיכה למדני
וישמעו רבים מעשיכה ועמים יהדרו את כבודכה
זכורני ואל תשכחני ואל תביאני בקשות ממני
חטאת נעורי הרחק ממני ופשעי אל יזכרו לי
טהרני יהוה מנגע רע ואל יוסף לשוב אלי
יבש שורשיו ממנו ואל ינצו ענפי בו
כבוד אתה יהוה על כן שאלתי מלפניכה
שלמה לבי אזעקה ויתן לי
ובני אדם מה יוסיף אומצם מלפניכה יהוה
מבטחי קראתי יהוה ויענני וירפא לשבר‏ לבי
נמתי ואישנה חלמתי גם הקיצותי 
סמכתני יהוה‏ ואקרא יהוה לי


bottom of page