top of page
ו‏יעטר הָרִים תְנוּבָה

קורות ישראל

הפסוקים מחולקים למקטעים לנוחות הקריאה.

ו‏יעטר הרים תנובה
ו‏שפך אכל על פניהם
ופרי טוב השביע כל נפש‏
כל אשר עשה רצוני אמר יהוה
ויברכו את שמ‏ קדש‏י
והני הם
אז עשו הרע בעיני אמר יהוה
ויאמרו אל במעליליהם
וישפטם יהוה ככל דרכיהם
וכמחשבות יצר לבם הרע‏
וירעם עליהם בכח‏ו
וינעו כל םוסדי ארץ [ם׳ במקור]
ומים נבקעו מתהמות
כל ארבות השמים נפתחו
ופצו כל תהמות מ‏מים אדרים
וארבות השמים הריקו םטר [ם׳ במקור]
ו‏אבדם במבול‏ ים
כלם כיעבר‏ ה
על כן נמחו‏ כל אשר ב‏חרבה
וימת האדם והבהמה וכל‏ צפר כל כנף
והגבורים לוא נמלטו ה בת
ויעש אל‏
ואת קשתו נתן בענן
למען יזכור ברית
‏ולוא יהיה עוד‏ מי המבול לשחת
ולוא יפתחו המון מים
‏ ם‏ ע ושחקים‏ למים‏


4Q372

את עושה‏ ה זרים‏
ואת הכמרים
וכבדו את עבדי הפסל‏
עליון
ויתנם ביד הגוים ל‏
ויפץ‏ אתם בכל הארצות
ובכל הגוים יבזרם‏
לא‏ יבואו‏
ישראל
וישמד‏ אתם מארץ‏
ממקום‏ י‏
לא‏ יניחו‏ להם‏ הגוים
יתד עומדת בגי‏ החזון
ויס‏ ציון‏
ויעשו‏
וישימו את‏ ירושלים לעיים
ואת הר אלהי‏ לבמות יער
ון‏ לחקי‏ אל
וגם יהודה יחד עמו
והוא על אם הדרכים יעמוד‏
לעשות‏
להיות יחד עם שני אחיו
ובכל‏ זה יוסף מוטל בארצות לא ידע‏
בגוי‏ נאכר ובכל תבל מפצפצים
כל הריהם שממים מהם‏
ונבלים ישבים בארצם‏
ועשים להם במה על הר גבה
להקניא‏ את‏ ישראל‏
וידברו בדברי‏ בני יעקב
וישעירו בדברי‏ פיהם
לגדף על אהל ציון
וידברו‏ דברי‏ שקר‏
וכל‏ אמרי‏ כזב ידברו
להכעיס ללוי וליהודה ולבנימן בדבריהם
ובכל זה יוסף‏ נתן‏ ביד בני נאכר
אכלים את כחו
ושברים את כל עצמיו
עד עת קץ לו ויזעק
וקלו‏ יקרא אל אל גבור
להושיעו מידם
ויאמר אבי ואלהי
אל תעזבני ביד הגוים
עשה אתה בי משפט
למען לא יבדו ענוים ורשים
ואין אתה צריך לכל גוי
ועם לכל עזרה
אצבע ידך‏ גדולה וחזקה
מכל אשר בתבל
כי אתה בורר את האמת
ואין בידך כל חמס
גם רחמיך רבי
וחסדיך גדלים לכל דרשיך‏
לקחו‏ ארצי ממני
ומכל אחי אשר נלוו עמ
עם אויב יושב עליה
וכ ף
ופתח פיהו על כל בני אהביך יעק
בכעסים לל‏
עת תשמידם מכל תבל
ויתנו
ואקום לעשות משפט וצדקה
לעשות‏ רצון בראי‏
ולזבח זבחי תודה‏
את אלהי
ואגיד חסדי‏ך
אהללך יהוה אלהי
ואברכך כל‏ הראשנות
וללמד לפשעים חקיך
ולכל עזביך תורתך
ולהגיד דברי צדק‏ך
כי אל גדול קדוש גבור ואדיר
נורא ונפלא‏ השמים‏ והארץ
וגם במעמקי תהום הוד והדר‏
אני ידעתי‏ והתבננתי וח‏ ל‏

bottom of page