top of page
לָתֵת לַאֲחֵיהֶם בְּמַחְלְקוֹת כַּגָּדוֹל כַּקָּטָן

מגילת המשמרות

4Q325
מגילת משמרות/מועדים

הפסח יום שלישי בשמונה עשר בו
שבת על יויריב בערב בעשרים וחמשה בו
שבת על ידעיה ועלו מועד שעורים בעשרים וששה בו
אחר שבת רוש החודש השני
‏בששה בשבת על ידעיה בשנים בו
שבת חרים בתשעה בו שבת שעורים‏
בששה עשר בו שבת מלכיה
בעשרים ושלושה בו שבת מימין
בשלושים בו שבת הקוץ‏ ‏ רוש החודש השלישי אחר שבת
‏בששה בשבת על בלגה בשנים בו שבת על אימר
בשלושה ב‏ו מועד היין אחר שבת על אמר‏
ב‏תשעה בו שבת חזיר בששה עשר בו שבת הפצץ‏
בעשרים ושלושה בו שבת פתחיה בשלושים בו שבת על יחזקאל
רוש ה‏חודש הששי אחר שבת על יחזקאל
בשבעה בו שבת יכין
בארבעה עשר בו שבת גמול
בעשרים ואחד בו שבת דליה
בעשרים ו‏שנים בו מועד השמן אחר שבת על דליה
אחריו מועד‏ קרבן העצים

--
בישוע בוא חג השבועים הרביעי באלישיב החמישי בבלגא
הששי ביחזקאל השביעי במועזיה הואה יום הזכרון
ביויריב בוא יום הכפורים בידעיה בוא חג ה‏סוכות
השמיני‏ בשעורים התשיעי בישוע העשירי בחופה
עשתי עשר החודש בחזיר שנים עשר החודש בגמול
השנית הראשון בידעיה בשעורים בוא הפסח
במימין בוא הנף העומר השני במימין
באביה בוא הפסח השני השלישי באלישיב
ובחופה בוא חג השבועים‏ ה‏רביעי‏ בבל̇גא החמישי
‏ בפתחיה הששי במועזיה השביעי בשעורים הואה יום הזכרון
במלאכיה‏ בוא יום הכפורים במימין בוא חג הסוכות‏
השמיני באביה התשיעי ב‏חופה העשירי בחזיר
עשתי עשר החודש ביכין שנים עשר החודש‏ בידעיה‏ ‏
ה‏שלישית הראשון במימין באביה בוא הפסח בשכניה בוא הנף העומר
השני בשכניה ביקים בוא הפסח‏ השני השלישי בבלגא בחזיר4Q321
מגילת משמרות

באחד בידעיה בשנים עשר בוא בשנים באביה בחמישה ועשרים בשמיני ודוקה בשלושה במימין בשנים עשר בוא בשלושה ביקים בארבעה ועשרים בתשיעי ודוקה בארבעה בשכניה בעשתי עשר בוא בחמשה באמר בשלושה ועשרים בעשירי ודוקה בששה בישבאב בעשרה בוא בששה ביחזקאל בשנים ועשרים בעשתי עשר החודש ודוקה שבת ב‏פתחה בתשעה בוא באחד ביויריב בשנים ועשרים בשנים עשר החודש ודוקה בשנים בדליה בתשעה בוא השנה ה‏השנית הראשון בשנים במלאכיה בעשרים בוא ודוקה בשלושה בחרים בשבעה בוא בארבעה בישוע בעשרים בשני ודוקה בחמשה ב‏בקוץ בשבעה בוא בחמשה בחופה בתשעה עשר בשלישי ודוקה בששה באלישיב בששה בוא שבת בפצץ//


בשמונה עשר ברביעי ודוקה באחד באמר בחמשה בוא באחד בגמול בשבעה עשר בחמישי ודוקה בשנים ביחזקאל בארבעה בוא בשלושה בידעיה בשבעה עשר בששי ודוקה בארבעה במעוזיה בארבעה בוא בארבעה במימין בחמשה עשר בשביעי ודוקה בחמשה בשעורים בשנים בוא בששה בשכניה בחמשה עשר בשמיני ודוקה שבת באביה בשנים בוא שבת בבלגא בארבעה עשר בתשיעי ודוק‏ה באחד בחופה באחד בתשיעי ודוקה שנית בשלושה בחזיר בשלושים ואחד ב‏בוא ‏בשנים בפתחיה בשלושה עשר בעשירי ודוקה בארבעה ביכין בתשעה ועשרים בוא בשלושה בדליה בשנים עשר בעשתי עשר החודש ודוקה בששה יויריב בתשעה ועשרים ב‏בוא בחמשה בחרים בשנים עשר בשנים עשר החודש ודו‏ק‏ה שבת ב‏מימין בשמונה ועשרי‏ם בוא‏ השלישית בששה בקוץ בעשרה//


בראשון ודוקה בשנים בשכניה בשבעה ועשרים בוא באחד ביקים בעשרה בשני ודוקה בשלושה בישבאב בששה ועשרים בוא בשנים באמר בתשעה בשלישי ודוקה בחמשה בפצץ בששה ועשרים בוא בארבעה ביחזקאל בשמונה ברביעי ודוקה בששה בגמול בארבעה ועשרים בוא בחמשה במעוזיה בשבעה בחמישי ודוקה באחד בחרים בארבעה ועשרים בוא שבת במלאכיה בשבעה בששי ודוקה בשנים בקוץ בשלושה ועשרים בוא באחד בישוע בחמש‏ה בשביעי ודוקה בארבעה באלישיב בשנים ועשרים בוא בשלושה בחופה בחמשה בשמיני ודוקה בחמשה בבלגא באחד ועשרים בוא בארבעה בחזיר בארבעה בתשיעי ודוקה שבת יחזקאל באחד ועשרים בוא בששה ביכין בשלושה בעשירי ודוקה באחד במעוזיה בתשעה עשר בוא שבת בידעיה בשנים בעשתי עשר החודש ודוק‏ה בשלושה בשעורים בתשעה עשר בוא בשנים במימין בשנים בשנים עשר החודש ודוקה בארבעה באביה בשמונה עשר בוא‏ הרביעית בארבעה בשכניה באחד בראשון השנית בחמשה בישבאב בשלושים בוא ודוקה בששה ביקים בשבעה עשר בראישון שבת בפתחיה בשלושים בשני ודוקה באחד בחזיר בשבעה עשר בוא באחד בדליה בתשעה ועשרים//


סדר משמרות הכהונה שסידרו דוד המלך ושמואל הנביא ע״ה:

וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל הָרִאשׁוֹן לִיהוֹיָרִיב לִידַעְיָה הַשֵּׁנִי׃
לְחָרִם הַשְּׁלִישִׁי לִשְׂעֹרִים הָרְבִעִי׃
לְמַלְכִּיָּה הַחֲמִישִׁי לְמִיָּמִן הַשִּׁשִּׁי׃
לְהַקּוֹץ הַשְּׁבִעִי לַאֲבִיָּה הַשְּׁמִינִי׃
לְיֵשׁוּעַ הַתְּשִׁעִי לִשְׁכַנְיָהוּ הָעֲשִׂרִי׃
לְאֶלְיָשִׁיב עַשְׁתֵּי עָשָׂר לְיָקִים שְׁנֵים עָשָׂר׃
לְחֻפָּה שְׁלֹשָׁה עָשָׂר לְיֶשֶׁבְאָב אַרְבָּעָה עָשָׂר׃
לְבִלְגָּה חֲמִשָּׁה עָשָׂר לְאִמֵּר שִׁשָּׁה עָשָׂר׃
לְחֵזִיר שִׁבְעָה עָשָׂר לְהַפִּצֵּץ שְׁמוֹנָה עָשָׂר׃
לִפְתַחְיָה תִּשְׁעָה עָשָׂר לִיחֶזְקֵאל הָעֶשְׂרִים׃
לְיָכִין אֶחָד וְעֶשְׂרִים לְגָמוּל שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים׃
לִדְלָיָהוּ שְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים לְמַעַזְיָהוּ אַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים׃

אֵלֶּה פְקֻדָּתָם לַעֲבֹֽדָתָם לָבוֹא לְבֵית יְהוָה כְּמִשְׁפָּטָם בְּיַד אַהֲרֹן אֲבִיהֶם כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃
(דברי הימים א כד, ו-יט)
bottom of page