וָאַבדל אֶתכֶם מִן הָעַמים לִהיוֹת לִי

מצוות הקדושה העצמית

כיבוד אב ואם וקדושת השבת 

אִישׁ אִמוֹ ואָבִיו תירָאו ואֶת שַׁבתֹתַי תשׁמֹרו אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:
אֶת שַׁבתֹתַי תשׁמֹרו ומִקדשִׁי תירָאו אֲנִי יהוָֹה:
כי אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יקַלל אֶת אָבִיו ואֶת אִמוֹ מוֹת יומָת אָבִיו ואִמוֹ קִלל דמָיו בוֹ:


עבודה זרה 

אַל תפנו אֶל הָאֱלִילִם וֵאלֹהֵי מַסכָה לֹא תַעֲשׂו לָכֶם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:
לֹא תֹאכלו עַל הַדם לֹא תנַחֲשׁו ולֹא תעוֹנֵנו: לֹא תַקפו פאַת רֹאשׁכֶם ולֹא תַשׁחִית אֵת פאַת זקָנֶךָ: ושֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתנו בבשַׂרכֶם וכתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתנו בכֶם אֲנִי יהוָֹה:
אַל תפנו אֶל הָאֹבֹת ואֶל הַידעֹנִים אַל תבַקשׁו לטָמאָה בָהֶם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:
ואֶל בנֵי יִשׂרָאֵל תאמַר אִישׁ אִישׁ מִבנֵי יִשׂרָאֵל ומִן הַגר הַגר ביִשׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתן מִזרעוֹ לַמלֶך מוֹת יומָת עַם הָאָרֶץ יִרגמֻהו בָאָבֶן: וַאֲנִי אֶתן אֶת פנַי באִישׁ הַהוא והִכרַתי אֹתוֹ מִקרֶב עַמוֹ כי מִזרעוֹ נָתַן לַמלֶך למַעַן טַמא אֶת מִקדשִׁי ולחַלל אֶת שֵׁם קָדשִׁי: ואִם הַעלֵם יַעלִימו עַם הָאָרֶץ אֶת עֵינֵיהֶם מִן הָאִישׁ הַהוא בתִתוֹ מִזרעוֹ לַמלֶך לבִלתי הָמִית אֹתוֹ: ושַׂמתי אֲנִי אֶת פנַי באִישׁ הַהוא ובמִשׁפחתוֹ והִכרַתי אֹתוֹ ואֵת כל הַזנִים אַחֲרָיו לִזנוֹת אַחֲרֵי הַמלֶך מִקרֶב עַמם:
והַנפֶשׁ אֲשֶׁר תפנֶה אֶל הָאֹבֹת ואֶל הַידעֹנִים לִזנֹת אַחֲרֵיהֶם ונָתַתי אֶת פנַי בנפֶשׁ הַהִוא והִכרַתי אֹתוֹ מִקרֶב עַמוֹ:
ואִישׁ אוֹ אִשה כי יִהיֶה בָהֶם אוֹב אוֹ יִדעֹנִי מוֹת יומָתו באֶבֶן יִרגמו אֹתָם דמֵיהֶם בם:


בשר שלמים 

וכִי תִזבחו זֶבַח שׁלָמִים לַיהוָֹה לִרצֹנכֶם תזבחֻהו: ביוֹם זִבחֲכֶם יֵאָכֵל ומִמחֳרָת והַנוֹתָר עַד יוֹם הַשלִישִׁי באֵשׁ יִשרֵף: ואִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל ביוֹם הַשלִישִׁי פגול הוא לֹא יֵרָצֶה: ואֹכלָיו עֲוֹנוֹ יִשא כי אֶת קֹדֶשׁ יהוָֹה חִלל ונִכרתָה הַנפֶשׁ הַהִוא מֵעַמיהָ:


בין אדם לאדם

לֹא תגנֹבו ולֹא תכַחֲשׁו ולֹא תשַׁקרו אִישׁ בעֲמִיתוֹ:
ולֹא תִשבעו בִשׁמִי לַשקֶר וחִללת אֶת שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:
לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ ולֹא תִגזֹל לֹא תָלִין פעֻלת שָׂכִיר אִתךָ עַד בקֶר:
לֹא תקַלל חֵרֵשׁ ולִפנֵי עִור לֹא תִתן מִכשֹׁל ויָרֵאתָ מאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:
לֹא תַעֲשׂו עָוֶל במשׁפט לֹא תִשא פנֵי דָל ולֹא תֶהדר פנֵי גָדוֹל בצֶדֶק תשׁפט עֲמִיתֶךָ:
לֹא תֵלֵך רָכִיל בעַמיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דם רֵעֶךָ אֲנִי יהוָֹה:
לֹא תִשׂנָא אֶת אָחִיךָ בלבָבֶךָ הוֹכֵחַ תוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ ולֹא תִשא עָלָיו חֵטא:
לֹא תִקם ולֹא תִטר אֶת בנֵי עַמךָ ואָהַבת לרֵעֲךָ כמוֹךָ אֲנִי יהוָֹה:
מִפנֵי שֵׂיבָה תקום והָדַרת פנֵי זָקֵן ויָרֵאתָ מאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:
וכִי יָגור אִתךָ גר באַרצכֶם לֹא תוֹנו אֹתוֹ: כאֶזרָח מִכם יִהיֶה לָכֶם הַגר הַגר אִתכֶם ואָהַבת לוֹ כמוֹךָ כי גֵרִים הֱיִיתֶם באֶרֶץ מִצרָיִם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:
לֹא תַעֲשׂו עָוֶל במשׁפט במדה במשׁקָל ובַמשׂורָה: מֹאזנֵי צֶדֶק אַבנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק והִין צֶדֶק יִהיֶה לָכֶם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתכֶם מֵאֶרֶץ מִצרָיִם:
כל איסורי העריות


איסור כלאיים

אֶת חֻקתַי תשׁמֹרו בהֶמתךָ לֹא תַרביעַ כלאַיִם שָׂדךָ לֹא תִזרַע כלאָיִם ובֶגֶד כלאַיִם שַׁעַטנֵז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ:


מאכלים

והִבדלתם בין הַבהֵמָה הַטהֹרָה לַטמֵאָה ובֵין הָעוֹף הַטמֵא לַטהֹר ולֹא תשַׁקצו אֶת נַפשֹׁתֵיכֶם בבהֵמָה ובָעוֹף ובכֹל אֲשֶׁר תרמֹשׂ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הִבדלתי לָכֶם לטַמא:


עריות

ואִישׁ כי יִשׁכב אֶת אִשה שִׁכבַת זֶרַע והִוא שִׁפחָה נֶחֱרֶפֶת לאִישׁ והָפדה לֹא נִפדתָה אוֹ חֻפשָׁה לֹא נִתן לָה בקרֶת תהיֶה לֹא יומתו כי לֹא חֻפשָׁה: והֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַיהֹוָה אֶל פתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֵיל אָשָׁם: וכִפר עָלָיו הַכהֵן באֵיל הָאָשָׁם לִפנֵי יהֹוָה עַל חַטאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא ונִסלַח לוֹ מֵחַטאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא:
אַל תחַלל אֶת בתךָ להַזנוֹתָה ולֹא תִזנֶה הָאָרֶץ ומָלאָה הָאָרֶץ זִמה:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִנאַף אֶת אֵשֶׁת אִישׁ אֲשֶׁר יִנאַף אֶת אֵשֶׁת רֵעֵהו מוֹת יומַת הַנאֵף והַנאָפֶת:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת אֵשֶׁת אָבִיו עֶרוַת אָבִיו גלה מוֹת יומתו שׁנֵיהֶם דמֵיהֶם בם:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת כלתוֹ מוֹת יומתו שׁנֵיהֶם תבֶל עָשׂו דמֵיהֶם בם:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת זָכָר מִשׁכבֵי אִשה תוֹעֵבָה עָשׂו שׁנֵיהֶם מוֹת יומָתו דמֵיהֶם בם:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אִשה ואֶת אִמה זִמה הִוא באֵשׁ יִשׂרפו אֹתוֹ ואֶתהֶן ולֹא תִהיֶה זִמה בתוֹכֲכֶם:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִתן שׁכָבתוֹ בבהֵמָה מוֹת יומָת ואֶת הַבהֵמָה תהֲרֹגו:
ואִשה אֲשֶׁר תקרַב אֶל כל בהֵמָה לרִבעָה אֹתָה והָרַגת אֶת הָאִשה ואֶת הַבהֵמָה מוֹת יומָתו דמֵיהֶם בם:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אֲחֹתוֹ בת אָבִיו אוֹ בַת אִמוֹ ורָאָה אֶת עֶרוָתָה והִיא תִראֶה אֶת עֶרוָתוֹ חֶסֶד הוא ונִכרתו לעֵינֵי בנֵי עַמם עֶרוַת אֲחֹתוֹ גלה עֲוֹנוֹ יִשא:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת אִשה דוָה וגִלה אֶת עֶרוָתָה אֶת מקֹרָה הֶעֱרָה והִוא גלתָה אֶת מקוֹר דמֶיהָ ונִכרתו שׁנֵיהֶם מִקרֶב עַמם:
ועֶרוַת אֲחוֹת אִמךָ וַאֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תגַלה כי אֶת שׁאֵרוֹ הֶעֱרָה עֲוֹנָם יִשאו:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת דדָתוֹ עֶרוַת דדוֹ גלה חֶטאָם יִשאו עֲרִירִים יָמֻתו:
ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדה הִוא עֶרוַת אָחִיו גלה עֲרִירִים יִהיו:


השארת פאת שדה ולקט

ובקֻצרכֶם אֶת קצִיר אַרצכֶם לֹא תכַלה פאַת שָׂדךָ לִקצֹר ולֶקֶט קצִירךָ לֹא תלַקט: וכַרמךָ לֹא תעוֹלֵל ופֶרֶט כרמךָ לֹא תלַקט לֶעָנִי ולַגר תעֲזֹב אֹתָם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:


קדושת פרי העץ

וכִי תָבֹאו אֶל הָאָרֶץ ונטַעתם כל עֵץ מַאֲכָל וַעֲרַלתם עָרלָתוֹ אֶת פריוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל: ובַשנָה הָרבִיעִת יִהיֶה כל פריוֹ קֹדֶשׁ הִלולִים לַיהוָֹה: ובַשנָה הַחֲמִישִׁת תאכלו אֶת פריוֹ להוֹסִיף לָכֶם תבואָתוֹ אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

ושׁמַרתם אֶת כל חֻקתַי ואֶת כל מִשׁפטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם ולֹא תָקִיא אֶתכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתכֶם שָׁמה לָשֶׁבֶת בה: ולֹא תֵלכו בחֻקת הַגוֹי אֲשֶׁר אֲנִי משַׁלחַ מִפנֵיכֶם כי אֶת כל אֵלה עָשׂו וָאָקֻץ בם: וָאֹמַר לָכֶם אַתם תירשׁו אֶת אַדמָתָם וַאֲנִי אֶתנֶנה לָכֶם לָרֶשֶׁת אֹתָה אֶרֶץ זָבַת חָלָב ודבָשׁ אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הִבדלתי אֶתכֶם מִן הָעַמים:


והִתקַדשׁתם וִהיִיתֶם קדֹשִׁים כי אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:
ושׁמַרתם אֶת כל חֻקתַי ואֶת כל מִשׁפטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יהוָֹה:
ושׁמַרתם אֶת חֻקתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יהוָֹה מקַדשׁכֶם:
וִהיִיתֶם לִי קדשִׁים כי קָדוֹשׁ אֲנִי יהוָֹה וָאַבדל אֶתכֶם מִן הָעַמים לִהיוֹת לִי: