כתוב את כל דברי הבריאה - היובלים פרק א׳

ויאמר מלאך הפנים אל משה בדבר ה' לאמור כתוב את כל דברי הבריאה: איך כילה ה' אלהים ביום הששי את כל מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי ויקדש אותו לכל העולמים וישימו לאות לכל מלאכתו: כי ביום הראשון ברא את השמים ממעל והארץ והמים וכל הרוחות משרתים לפניו: ומלאכי הפנים ומלאכי הקדש ומלאכי רוחות האש ומלאכי רוחות הרוח: ומלאכי רוחות העננים והחושך והשלג והברד והכפור ומלאכי התהומות והרעמים והברקים ומלאכי רוחות הקור והחם והחרף והאביב והקציר והקיץ: וכל-רוחות בריותיו אשר בשמים ובארץ ובכל-תהומות והחושך והאור והבוקר והערב אשר הכין בחכמת לבו: ונרא אז את מעשהו ונברך אותו ונהללהו לפניו על כל מעשיו כי שבעה מעשים גדולים עשה ביום הראשון:


וביום השני עשה רקיע בין המים ויחלקו המים ביום ההוא: חציים עלו למעלה וחציים ירדו למטה מהרקיע על-פני-האדמה ויעש רק את המעשה הזה ביום השני:


ויעש ביום השלישי באמרו למים כי ילכו מעל-פני כל-הארץ למקום אחד ותראה היבשה: ויעשו כן המים כאשר אמר להם ויסורו מעל פני-הארץ אל-מקום אחד מחוץ לרקיע הזה ותראה היבשה: וביום ההוא ברא להם את הימים למקוויהם וכל הנהרות למקווי המים בהרים ובכל הארץ: וכל האגמים וכל טל הארץ והזרע אשר יזרע לזרעו וכל אשר יאכל ועץ עשה-פרי והיערות וגן עדן למנוחה: וכל ארבעת המעשים הגדולים האלה עשה ביום השלישי:


וביום הרביעי ברא את-השמש והירח והכוכבים: וישימם ברקיע השמים להאיר כל הארץ ולממשלת היום והלילה ולהבדיל בין לילה ויום ובין חושך לאור: (בתרגום אחר פס׳ טז׳: בין יום ובין לילה) ויתן ה׳ את השמש לאות גדול על הארץ ולימים ולשבתות ולירחים ולמועדים לשנים ולשבתות וליובלים ולכל-עתות השנים: ויבדל בין האור ובין החושך ולחזק למען יחזק כל אשר יצמח ויגדל על האדמה: שלושה מינים אלה עשה ביום הרביעי:


וביום החמישי ברא את-התנינים הגדולים בתוך-תהומות המים כי זה מעשה ידיו הראשון אשר ברא בשר: וכל השורץ במים והדגה וכל העוף אשר יעופף לכל-מיניהם: ויצא השמש עליהם לחזקם ועל-כל-אשר יצמח מהארץ וכל עץ עשה פרי וכל בשר שלושה מנים אלה עשה ביום החמישי:


וביום הששי ברא את כל חית הארץ וכל הבהמה וכל-הרומש על-הארץ: ואחרי כל אלה ברא את-האדם אחד זכר ונקבה ברא אותם וימשילהו בכל-אשר על-הארץ והימים ועל-כל-אשר יעופף ועל-כל-החיה והבהמה ועל-כל-הרומש על האדמה ועל-כל-האדמה וימשילהו על כל ויעש את ארבעת המינים האלה ביום הששי: ויהיו כלם עשרים ושנים מינים: