אַשְׁרֵי אָדָם שֹׁמֵעַ לִי לִשְׁקֹד עַל דַּלְתֹתַי יוֹם יוֹם לִשְׁמֹ֗ר מְזוּזֹת פְּתָחָי׃

תורת משה - 52 פרשות השבוע
 

עם תאריכי השנה הכללית 2022/2023

בראשית

4.1

 בלוח השנה המקראי

26/3/22

בראשית א,א

25.1

 בלוח השנה המקראי

16/4/22

בראשית יז,א  

16.2

 בלוח השנה המקראי

7/5/22

בראשית כט,א  

7.3

 בלוח השנה המקראי

28/5/22

בראשית מא,נו  

11.1

 בלוח השנה המקראי

2/4/22

בראשית ו,א 

2.2

 בלוח השנה המקראי

23/4/22

בראשית כא,א  

23.2

 בלוח השנה המקראי

14/5/22

בראשית לב,א  

14.3

 בלוח השנה המקראי

4/6/22

בראשית מו,כט  

18.1

 בלוח השנה המקראי

9/4/22

בראשית יא,כז

9.2

 בלוח השנה המקראי

30/4/22

בראשית כה,יט

30.2

 בלוח השנה המקראי

21/5/22

בראשית לז,א  

 
שמות

21.3

 בלוח השנה המקראי

11/6/22

שמות א,א  

11.4

 בלוח השנה המקראי

2/7/22

שמות יג,א 

2.5

 בלוח השנה המקראי

23/7/22

שמות כד,יב 

28.3

 בלוח השנה המקראי

18/6/22

שמות ד,כז  

18.4

 בלוח השנה המקראי

9/7/22

שמות יז,א 

9.5

 בלוח השנה המקראי

30/7/22

שמות לא,א 

4.4

 בלוח השנה המקראי

25/6/22

שמות ט,א

25.4

 בלוח השנה המקראי

16/7/22

שמות כ,א

16.5

 בלוח השנה המקראי

6/8/22

שמות לה,ו  

 
ויקרא

שבת

 בלוח השנה המקראי

23.5

ויקרא א,א  

שבת

 בלוח השנה המקראי

14.6

ויקרא טו,א 

שבת

 בלוח השנה המקראי

30.5

ויקרא ו,א

שבת

 בלוח השנה המקראי

21.6

ויקרא יט,א  

שבת

 בלוח השנה המקראי

7.6

ויקרא יא,א 

שבת

 בלוח השנה המקראי

28.6

ויקרא כג,א

וידבר
 

4.7

 בלוח השנה המקראי

24/9/22

וידבר א,א 

25.7

 בלוח השנה המקראי

15/10/22

וידבר יג,א 

16.8

 בלוח השנה המקראי

5/11/22

וידבר כו,א 

11.7

 בלוח השנה המקראי

1/10/22

וידבר ה,א

2.8

 בלוח השנה המקראי

22/10/22

וידבר טז,א 

23.8

 בלוח השנה המקראי

12/11/22

וידבר ל,ב  

18.7

 בלוח השנה המקראי

8/10/22

וידבר ח,א

9.8

 בלוח השנה המקראי

29/10/22

וידבר כא,א  

30.8

 בלוח השנה המקראי

19/11/22

וידבר לג,נ 

 
דברים

7.9

 בלוח השנה המקראי

26/11/22

דברים א,ג

28.9

 בלוח השנה המקראי

17/12/22

דברים י,יב 

18.10

 בלוח השנה המקראי

7/1/23

דברים כ,א  

9.11

 בלוח השנה המקראי

28/1/23

דברים לא,ז

14.9

 בלוח השנה המקראי

3/12/22

דברים ד,א 

4.10

 בלוח השנה המקראי

24/12/22

דברים יד,א 

25.10

 בלוח השנה המקראי

14/1/23

דברים כג,ב

16.11

 בלוח השנה המקראי

4/2/23

דברים לב,מח

21.9

 בלוח השנה המקראי

10/12/22

דברים ז,יב

11.10

 בלוח השנה המקראי

31/12/22

דברים טז,כא 

2.11

 בלוח השנה המקראי

21/1/23

דברים כז,א 

 
יהושע

23.11

 בלוח השנה המקראי

11/2/23

יהושע א,א 

14.12

 בלוח השנה המקראי

4/3/23

יהושע יג,א  

30.11

 בלוח השנה המקראי

18/2/23

יהושע ה,יג  

21.12

 בלוח השנה המקראי

11/3/23

יהושע יח,א  

7.12

 בלוח השנה המקראי

25/2/23

יהושע ט,א 

28.12

 בלוח השנה המקראי

18/3/23

יהושע כג,א - שופטים ג, ו

תקציר תוכן כל פרשה

 

בראשית א,א

4.1

בריאה א,א 
בריאת האדם וגן עדן ב,ה 
בריאת האשה ב,יח 
הפיתוי העונשים והגרוש ב,כה 
קין והבל ד,א 
תולדות אדם – דורות הראשונים ה,א

בראשית יא,כז

18.1

תולדות תרח/לך לך יא,כז 
אברם יורד מצרימה/לקיחת שרה על ידי פרעה יב,י 
פרידת אברם ולוט יג,א 
הבטחת הארץ והבטחת זרע לאברהם יג,יד 
מלחמת אברהם במלכים יד,א 
ברית הבתרים/הבטחת הארץ טו,א 
שרי נותנת את הגר/ישמעאל טז,א 

בראשית כא,א  

2.2

לידת יצחק כא,א 
גרוש הגר וישמעאל כא,ח 
באר שבֻעה/ברית בין אברהם לאבימלך כא,כב 
נסיון העולה כב,א 
ברכה לאברהם כב,טו 
מות שרה/קניית מערת המכפלה וקבורתה כג,א
שליחת העבד לחרן כד,א 
דברי העבד/ברכת רבקה כד,לד 
ילדי קטורה וקבורת אברהם כה,א 
תולדות ישמעאל כה,יב 

בראשית כט,א  

16.2

יעקב מגיע לחרן כט,א 
לידת השבטים כט,לא 
יעקב רועה ללבן/עקודים וטלואים ל,כה 
ה׳ מצווה על יעקב לחזור ארצה לא,ג 
יעקב בורח מלבן לא,יז 

בראשית לז,א  

30.2

תולדות יעקב/חלומות יוסף לז,א 
מכירת יוסף לז,יב 
בני יהודה/תמר לח,א 
יוסף במצרים/אשת פוטיפר לט,א 
חלומות שר המשקים ושר האופים מ,א 
חלומות פרעה מא,א 
יוסף פותר לפרעה מא,כה 
יוסף גודל במצרים מא,מא 
לידת מנשה ואפרים מא,נ 

בראשית מו,כט  

14.3

יעקב פוגש את יוסף מו,כט 
יעקב מברך את פרעה מז,ז 
יוסף קונה את מצרים לפרעה מז,יג 
יעקב משביע את יוסף לא לקברו במצרים מז,כח 
יעקב נותן את הבכורה ליוסף/שתי נחלות מח,א 
ברכת יעקב לאפרים ומנשה מח,ח 
דברי יעקב על אחרית ימים לשבטים מט,א 
צווי יעקב לקבורה בכנען מט,כח 
האחים שלחו ליוסף לאחר מות יעקב נ,יד 
מות יוסף נ,כב 

שמות ד,כז  

28.3

פגישת משה באהרון ד,כז 
נאום ה׳ ו,ב 
יחשֹ משה ואהרן וסיכום השליחות ו,יד 
סיכום מפגש הסנה ו,כח 
מופתים לפרעה ז,ח 
מכת דם/צפרדע/כנם ז,יד 
מכת ערֹב/דבר ח,טז 

שמות יג,א 

11.4

קדוש בכור/איסור חמץ יג,א
ישראל יוצאים/עצמות יוסף/עמוד ענן יג,יז 
מצרים רודפים יד,א 
בקיעת הים יד,טו 
השבת הים על מצרים יד,כו 
שירת הים יד,לב
מרתה/חק ומשפט טו,כב 
מדבר סין/ירידת המן טז,א 
ירידת השליו טז,יא 
מצוות השבת בפעם הראשונה טז,כב 
המן/שמירת מן לפני ה׳ טז,לא 

שמות כ,א

25.4

עשרת הדברים כ,א 
המשפטים/איסור אלהי זהב וכסף כ,יח 
עבד עברי/ אמה כא,ב 
מכה איש כא,יב 
שור נגח/גונב שור כא,כח 
שולח את מקנהו לאכול בשדה אחר כב,ד 
שומר/קובץ מצוות כב,ו 
שמיטה/שלוש רגלים כג,י 
הנה אנכי שולח מלאך כג,כ 
משה אהרן נדב אביהוא ושבעים זקנים עולים ההרה כד,א 

שמות לא,א 

9.5

עושי מלאכת המשכן לא,א 
איסור מלאכה בשבת לא,יב 
העגל/ה׳ מבקש לכלות העם/תפילת משה לב,א 
משה יורד מההר לב,טו 
בני לוי הורגים את החוטאים לב,כה 
משה עולה ההרה שוב לב,ל 
אלהים מודיע שלא יעלה בקרב העם לג,א  
משה נטה אהל מחוץ למחנה לג,ז 
הראני נא את כבודך/ אל רחום/ הברית לג,יב 
משה ירד עם הלוחות השניים/קרן עור פניו לד,כט

ויקרא א,א  

23.5

אדם כי יקריב א,א 
עולה – בקר/צאן/סולת/תנור/מחבת/מרחשת א,ג
מנחה/מנחת בכורים ב,יא 
קרבן שלמים - מהבקר/כבש/עז ג,א 
חטאת/חטאת הכהן/עדה/נשיא/נפש ד,א 
אשם/נפש כי תחטא/שגגת קדשים ה,א 
מעל בה׳/חכש בפקדון/גזל/שבועת שקר ה,כ

ויקרא יא,א 

7.6

מאכלים טמאים יא,א 
מטמאים בנבלתם יא,כד 
טמא בשרץ יא,כט 
אשה כי תזריע יב,א 
צרעת שאת/ספחת/נגע/בהרת יג,א 
נגע בראש או בזקן/מנהג הצרוע יג,כט 
צרעת הבגד יג,מז 
תורת המצורע ביום טהרתו יד,א 
צרעת הבית יד,לג 

ויקרא יט,א  

21.6

קדושים תהיו יט,א 
הוראת קרבן איש השוכב עם שפחה נחרפת יט,כ 
ערלת פרי/קובץ חוקי אזהרת ע״ז יט,כג 
עונשי עריות כ,ט 
שמירה על קדושת הארץ כ,כב 
חוקי כהנים כא,א 
הוראת כהן מקריב בעל מום כא,טז
אזהרת כהנים טמאים מאכילת קדשי בני ישראל כב,א 
הוראת אוכלי קדשים כב,י 
הוראת קרבנות נדר או נדבה כב,יז 

וידבר א,א 

4.7

מפקד הצבא א,א
לוים לא נפקדים, מופקדים על המשכן א,מח 
סדר חנית המחנה ב,א 
שמות הכהנים המשוחים ג,א 
קרוב הלוים לפני אהרן ג,ה 
לוים תחת בכורות ג,יא 
מפקד הלוים מבן חדש ומעלה ג,יד 
מפקד בכורות ישראל ג,מ 
פדויי הבכורות ללוים ג,מד 
עבודת בני קהת בקדש הקדשים ד,א 
עבדת משפחת הגרשני ד,כא 
עבדת בני מררי ד,כט 
פקודי הלויים ד,לד 

וידבר ח,א

18.7

העלאת נרות ח,א
טהור הלוים ח,ה
גיל השרות בקודש ח,כג 
הוראת פסח שני/פסח בשנה השניה ט,א 
תאור הענן על המשכן ט,טו 
חצוצרות י,א 
יציאת מחנה ישראל מחורב י,יא 
יתרו הצטרף לישראל י,כט 
ויהי בנסוע הארון י,לג 
תבערה/ האספסוף/ אלדד ומידד יא,א 
ותדבר מרים ואהרן יב,א 

וידבר טז,א 

2.8

קרח דתן ואבירם טז,א 
תלונת ישראל, אהרן וקטורת יז,ו 
על עוון הכהונה ומשמרת מטה לוי יח,א 
מתנות הכהונה יח,ח 
מעשרות הבכורים ללויים יח,כא 
מעשר מן המעשר לכהנים יח,כה 
חֻקַּ֣ת התורה – פרה אדומה יט,א 
מות מרים/הכאת הסלע כ,א 
מעבר דרך אדום כ,יד 
מות אהרן הר ההר כ,כב 

וידבר כו,א 

16.8

פקידת הצבא כו,א 
חלוקת הארץ לפי פקודים כו,נב 
פקודי הלויים כו,נז
בנות צלפחד בן חפר כז,א 
הודעת ה׳ על האסף משה כז,יב 
סמיכת יד משה על יהושע כז,טו 
עולת התמיד/שבת/ראש חודש כח,א 
עולת חג המצות/בכורים כח,יז
עולת יום תרועה כט,א 
עולת יום הכפורים מלבד חטאת הכפורים  כט,ז 
עולת חג הסכות/שמיני עצרת כט,יב

וידבר לג,נ 

30.8

צווי על הורשת יושבי הארץ ואיבוד בָמותם לג,נ 
צווי גבולות הארץ לד,א 
שמות הנוחלים את הארץ לד,טז 
נחלת הלוים לה,א 
הקצאת ערי מקלט לה,ט 
משפט מכה נפש בשגגה לה,טז 
נחלת בנות צלפחד לו,א 
סיכום ספר וידבר לו,יג 

דברים ד,א 

14.9

שמע אל החקים והמשפטים ד,א 
מצוות התשובה ד,ל 
הבדלת ערי מקלט בעבר הירדן ד,מא 
משנה תורה ד,מד 
עשרת הדברים ה,א 
מצוות חוקים ומשפטים בארץ ו,א 
החרמת הגויים ז,א 

דברים י,יב 

28.9

אהבת ה׳ י,יב 
אם תשמעו  יא,יג 
הברכה והקללה יא,כו 
חוקים ומשפטים בארץ יא,לא 
הקרבה במקדש בלבד יב,יא 
כי ירחק המקום יב,כ 
איסור ע״ז יב,כט 
כי יקום נביא שקר יג,ב 
כי יסיתך אחיך יג,ז 
מדיחי עיר יג,יג

דברים טז,כא 

11.10

איסור ע״ז טז,כא
כי יפלא דבר למשפט יז,ח 
משפט המלך יז,יד 
משפט נחלת הכהנים יח,א 
תועבות הגויים ע״ז יח,ט 
הקמת נביא מישראל יח,טו 
הבדלת ערי מקלט מחוץ לגבול  יט,א 
אם הרג איש שונא לרעהו יט,יא 
עדים יט,טו 

דברים כג,ב

25.10

קהל ה׳/מקרה לילה/הבגרת עבד/קדש כג,ב 
נשך ותרבית/נדר/כרם רעך כג,ב 
ספר כריתות/אשה חדשה/חובל ריחיים כד,א 
גונב נפש/צרעת/נושה/שכיר/איש בחטאו כד,ז 
הטית משפט/ השאר עומר/הכאת רשע/שור בדישו כד,יט
יבום/שלחה ידה/איפה ואיפה/זכר עמלק כה,ה 
בכורים כו,א 
מעשר התבואה כו,יב 
סיכום החוקים כו,טז 

דברים לא,ז

9.11

העברה ליהושע לא,ז 
התורה לכהנים לא,ט 
ה׳ מצווה ליהושע להתייצב לא,יד 
צווי על שירת האזינו לא,טז 
שירת האזינו לא,ל 

יהושע א,א 

23.11

העברת התפקיד ליהושע א,א
הכנת העם למעבר הירדן א,י 
צווי לראובני ולגדי א,יב 
שליחת מרגלים לרחב ב,א 
מעבר ישראל ביבשה בירדן ג,א
הקמת אבנים ד,א
מילת העם ה,ב 

יהושע ט,א 

7.12

הברית עם גבעונים ט,א 
המלחמה בגבעון י,א 
המלחמה במי מרום יא,א 
לכידת חצור ושריפתה יא,י 
רשימת המלכים יב,א 
שירת המלכים אשר הכה יהושע יב,ז 

יהושע יח,א  

21.12

אהל מועד בשלה/יהושע שולח לכתוב הארץ יח,א
נחלת בני בנימין יח,יא 
נחלת בני שמעון יט,א 
נחלת בני זבולן יט,י 
נחלת בני יששכר יט,יז 
נחלת בני אשר יט,כד 
נחלת בני דן יט,מ 
 
נחלת הלוים כא,א 
ערי הקהתי כא,י 
ערי הקהתי הנותרים כא,כ 
ערי הגרשוני כא,כז 
ערי מררי כא,לד 
שליחת הראובני והגדי כב,א 
נחלת חצי המנשה בבשן כב,ז 
בני ראובן וגד בונים מזבח כב,ט

בראשית ו,א 

11.1

בני האלהים ובנות האדם ו,א 
תולדות נח והצווי על התיבה ו,ט 
הכניסה לתיבה ותחילת המבול ז,ו 
המבול ז,יז 
היציאה מן התיבה ח,טו 
ברכת נח ובניו ואיסור רצח ט,א 
ברית קשת בענן ט,ח
קללת כנען בן חם ט,יח 
תולדות בני נח י,א 
מגדל בבבל יא,א 
תולדות שם יא,י 

בראשית יז,א  

25.1

שינוי שם לאברהם ושרה/ברית מילה/ הודעה על הולדת יצחק יז,א 
וירא אליו ה׳/הודעת לידת יצחק לשרה יח,א
אברהם מבקש משפט לצדיקים יח,טז 
המלאכים מגיעים סדומה יט,א 
הפיכת סדום יט,טו
בנות לוט יט,ל 
אברהם בגרר/אבימלך לוקח את שרה כ,א 

בראשית כה,יט

9.2

תולדות יצחק/יעקב ועשו כה,יט 
עשיו מוכר את הבכורה ליעקב כה,כז 
יצחק יורד גררה/אבימלך כו,א 
הבארות/עשק/שטנה/רחובות כו,יג 
ה׳ נראה אל יצחק בבאר שבע/אבימלך מגיע ליצחק כו,כג 
יעקב לוקח את ברכת עשו כו,לד
יעקב יוצא מבאר שבע חרנה כח,י 

בראשית לב,א  

23.2

יעקב שולח מלאכים לעשו לב,ב 
מלאך נאבק עם יעקב במעבר יבק לב,כג
פגישת יעקב ועשיו לג,א 
אונס דינה/נקמת אחי דינה לג,יח 
התגלות ה׳/יעקב עולה בית אל לה,א 
יעקב נקרא ישראל לה,ט 
מות רחל לה,טז 
יעקב מגיע ליצחק לה,כז 
תולדות עשו לו,א 
בני שעיר החורי לו,כ 
מלכי אדום לו,לא 

בראשית מא,נו  

7.3

יוסף המשביר/ירידת האחים מצרימה מא,נו 
יעקב מסכים לירידת בנימין מג,א 
האחים מגיעים ליוסף מג,טו 
ויגש אליו יהודה מד,יח 
יוסף מתודע לאחיו מה,א 
ישראל נוסע בארה שבע לזבוח מו,א 
שמות הבאים מצרימה מו,ח 

שמות א,א  

21.3

שמות בני ישראל הבאים מצרימה א,א 
מלך חדש על מצרים א,ח 
מילדות העבריות/הבן הילוד היאורה א,טו 
הולדת משה/בת פרעה ב,א 
משה הורג מצרי ובורח למדין ב,יא 
הסנה בוער ולא אוכל ב,כג 
האותות לבני ישראל ד,א 
משה חוזר מצרימה/ חתן דמים ד,יט 

שמות ט,א

4.4

מכת דבר/שחין/ברד/ארבה ט,א 
מכת חשך/פרעה מגרש את משה י,כא 
הקדמה למכת בכורות ושאילת כלים יא,א 
המשך דיבור לפרעה/משה מודיע על מות כל בכור אדם ובהמה יא,ד 
סיכום דברי השליחות לפני מכת בכורות יא,ט 
ראש חדשים/הוראת פסח יב,א
מכת מות כל בכור אדם ובהמה במצרים יב,כט
ניצול מצרים/ נסיעה לסֻכות ואפיית מצות יב,לג 
ליל שימורים לה׳/חקת הפסח יב,מא

שמות יז,א 

18.4

חניה ברפידים/מסה ומריבה על מים יז,א 
עמלק מגיע להלחם יז,ח 
יתרו מגיע לחורב
יתרו מגיע לחורב/השמת שופטים יח,א 
העם מגיע להר חורב מדבר סיני יט,א 
התקדשות העם לפני ההתגלות יט,י 

שמות כד,יב 

2.5

משה עולה ההרה כד,יב 
משה מראה בהר את תבנית המשכן וכליו כה,א 
ארון/כפרת/שולחן/מנורה כה,י 
המשכן/אהל על המשכן/קרשים למשכן כו,א 
פרכת/מזבח/חצר המשכן/שמן למאורכו,לא
בגדי הכהונה/אפד/חשן/מעיל האפוד/ציץ/מצנפת כז,כ 
קרבנות ימי מילואים כט,א
לבישת בגדי הקדש כט,כט 
קדוש המזבח במילואים כט,לו 
עולת התמיד כט,לח 
מזבח קטורת ל,א 
כפר נפש ל,יא 
כיור/שמן משחת הקודש/קטורת/ ל,יז 

שמות לה,ו  

16.5

ויקהל משה/איסור מלאכה בשבת לה,א 
בני ישראל מביאים תרומה לה,ד
משה ממנה את בצלאל ואהליאב לה,ל 
עשית המשכן/אהל/קרשים לו,ח 
עשית פרכת/ארון/כפרת/שלחן/מנורה/ לו,לה 
מזבח הקטורת/מזבח העולה/כיור/חצר לז,כה 
פקודי המשכן/סיכום התרומה לח,כא
עשיית בגדי שרד/אפוד/חושן/מעיל/כתונות/ציץ לט,א 
ותכל העבודה/הבאת המשכן אל משה לט,לב 
הוראות הקמת המשכן מ,א 
הקמת המשכן מ,יז 
ויכס הענן את אהל מועד מ,לד 

ויקרא ו,א

30.5

עולה/מנחה/קרבן אהרן ובניו/חטאת/אשם/שלמים ו,א 
איסור חלבים מהמוקרב אשה ז,כב 
המקריב זבח שלמים/חזה תנופה ושוק תרומה ז,כח 
משחת אהרן ומשחת בניו ז,לד 
קידוש המשכן והקדשת הכהנים ח,א 
אין לצאת בשבעת ימי מלואים ח,לא 
יום הקדשת הכהנים ט,א 
הקרבת קרבנות אהרן ובניו ט,ח 
הקרבת קרבנות העם ט,טו 
מות נדב ואביהוא י,א 
קדש קדשים/דרש דרש משה י,יב 

ויקרא טו,א 

14.6

תורת הזב טו,א 
טומאת זרע טו,טז 
טומאת נדה טו,יט 
טומאת זבה טו,כה
כפורים טז,א 
חובת שחיטה במשכן יז,א 
איסור אכילת דם יז,י
איסורי עריות יח,א 

ויקרא כג,א

28.6

מקראי קודש-שבת/חג המצות/עומר כג,א 
זכרון תרועה/כפורים/ חג הסֻכות כג,כג 
הוראת שמן זית לנר התמיד כד,א 
הוראת לחם הקודש כד,ה 
פרשיית המקלל כד,י 
שבת הארץ/ הוראת יובל/ גאולת הארץ כה,א 
וחי אחיך עמך כה,לה 
קניית עבד ואמה מהגוים כה,מד
אם נמכר אחיך לגר כה,מז 
אם בחקתי תלכו כו,ג
ואם לא תשמעו כו,יד 
נדר בערכך נפשות כז,א 

וידבר ה,א

11.7

שליחת כל טמא מהמחנה ה,א 
אשמי ישראל לכהן ה,ה 
תורת קנאות ה,יא 
תורת נזיר ו,א 
ברכת הכהנים את ישראל ו,כב 
יום הקמת המשכן/קרבן נשיאי המטות ז,ב