top of page
וְאָהַבְתָּ אֵת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַרְתָּ מִשְׁמַרְתּוֹ וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו וּמִצְוֹתָיו כׇּל הַיָּמִים

 כל מצוות התורה 

מצוות הברית

מצוות קדושה

מצוות קדושה

הנהגה עצמית

הנהגה עצמית

מצוות הנהגת העם

מצוות הנהגת העם

תורות

תורות

מועדים ומקראי קודש

מועדים
כהנים ולויים

אין מצוה ממצוות התורה וחוק מחקותיה שיוצא מגדר האפשרי משום נפש

 

״והנה מצות התורה ואזהרותיה חקותיה ומשפטיה הרבים, מתפשטים על כלל זרע יעקב. כדרך "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (דברים לג, ד) לכל הקהל כולו, מה שחייב האחד לעשות, חייב כל זולתו. ומה שהוזהר האחד ממנו, הוזהר כל זולתו. ונכללים בזה ההמון מלכיהם שריהם וכהניהם ולוייהם נביאיהם ושופטיהם. לפי שכל נפשות בני ישראל הן מן הזרע הטהור שהוכשרה לקבל הנפשות היקרות, המוכנות במצבן לעמת החקים והארחות האלו, לעשות מה שיחוקקו לעשות, ולהזהר ממה שהוזהרנו ממנו. וכן נאמר "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם" (במדבר טו, טז).  

ואין דבר נפלא מזה, לצווֹת תורה אחת ומשפט אחד להמון בני אדם בלי מספר, ותעמוד לדורי דורות; דור הולך ודור בא, אלפי בני אדם עד הדור האחרון. ושיהיו נערכים במשקל ובמדה הנאותה לכל נפש ונפש, שלא תהיה מצוה ממצותיה וחוק מחקותיה יוצא מגדר האפשרי משום נפש. וכפי מספר בני אדם, כן מספר חלופי הנפש, ולא יצוה האל מה שאי אפשר קיומו בחק אחד מבני האדם. ולא יזהירהו ממה שאי אפשר בחקו להזהר ממנו כי "חלילה לאל מרֶשע ושדי מֵעָוֶל!" (איוב לד, י)  אבל באמת מצות התורה ואזהרותיה הם אפשרֵי הקיום מכל הנפשות. 

ודע כי לפי שהתורה עליונה ומאת ה׳ ב"ה אדון הכל ויוצר רוח אדם בקרבו, לא יפלא ממנו דבר. חקק חקים ומשפטים צדיקים ערוכים ושמורים לכל נפשות זרע יעקב, וכמו שאמרנו שהם נערכים במשקל ובמדה הנאמנה לכל נפש ונפש. ומי האיש ירא את ה', בין קטן בין גדול, בין שהוא בעל נפש יקרה ובין שהוא בעל נפש פשוטה, יוכל לשמור חקיו ומשפטיו לעשותם. כי אין בכל המצווֹת נפלאות ורחוקות מטבע האדם ומדעתו, ולא דברים מכבידים ומעמיסים עול כבד שלא יסבלו מקצת הנפשות. ולא ענינים מפחידים וממיתים כלל. אבל כל מצות התורה הם דרכי החיים. כמו שאמר "ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" (ויקרא יח, ה).

וכן אמר על קרבת הענינים עם נפש האדם אין במצותי ענין שמימי ומלאכותי, שתאמרו מי יעלה השמימה ויראה שם את הענין שנצטוינו עליך ויקחֶהָ וישמיענו אותה מה היא ואז נעשנה? אין במצותי ענין ארצי הרחוק מכם, אלא כל הדברים אשר צויתי אתכם, ידועים לכם וקרובים אליכם. וכולם תלויים בכם אם תלמדום בפה ותשמרום בלב לעשותם, כלומר הם אפשרי הלמוד והשמירה והעשייה. ולפי שיצרתי בכולכם עין רואה ואזן שומעת ולב מבין ושומר, וכח הממשלה לבחור בטוב. מעתה אין הדבר תלוי אלא בכם.

 

ואם תתור בעין הלב ותדרוש בכל מצות התורה, תמצא שכל זה אמת נגלה מאוד״.

נפתלי הרץ ויזל ׳גן נעול׳ (בית 1 חדר ח:י)

bottom of page