top of page
ואיש לא יוכל להשחית את כתב ידי

חשיבות ספר חנוך ב

משימת חנוך - העתקת ספרי ה׳ וכל שמשפטו ללמוד עבור בני האדם


ויקרא ה׳ לאחד משרי מלאכיו ושמו אוריאל אשר היה מהיר בחכמה משאר שרי המלאכים וכתב את כל מעשי ה׳. ויאמר אל אוריאל הביאה את הספרים מאוצרותי ולקחת קנה ממהר לכתוב ונתת לחנוך והגדת לו את הספרים. וימהר אוריאל ויבא אלי את הספרים הנודפים מור ויתן לי קנה ממהר לכתוב מידו. ויהי מדבר אלי את כל מעשי השמים והארץ וכל היסודות ומעברם ומהלכם ושינויהם ועתים ושנים וימים ושעות ועליית העננים ויציאת הרוחות: מנין המלאכים ושירת בני החיל המזוינים וכל לשון שירה וחיי בני אדם והמצוות והתוכחות ושירים נעימי הקול וכל אשר משפטו ללמוד.


ויהי אוריאל מספר לי ימים שלושים ולילות שלושים ופיו אינו פוסק מדבר ואני לא חדלתי לכתוב את כל האותות לכל הבריאה. וככלותי את שלושים היום ואת שלושים הלילה ויאמר אלי אוריאל אלה הדברים אשר סיפרתי לך ואשר כתבת ועתה שב וכתבת את כל נשמות בני האדם אשר לא נולדו ומקומותיהן אשר הוכנו לפני בריאת העולם כי כל הנשמות הוכנו לפני בריאת העולם. ואשב שלושים יום ושלושים לילה ואעתיק הכל כמשפט ואכתוב בספר.



הספרים ניתנו בכדי שהאדם יכיר את הבורא ויבין אחדותו, ויעבירם מדור לדור


שים לבך חנוך וידעת את המדובר אליך ולקחת את הספרים אשר כתבת. ואני הנני נותן לך את שמואל ואת רעואל אשר העלוך אל וירדת על הארץ והגדת לבניך את אשר דיברתי אליך ואת אשר ראית למן הרקיע התחתון ועד כסאי. את כל הצבאות וכל הכוחות אני עשיתי ואין מתקומם נגדי או ממרה את פי כי כולם נשמעים לממשלתי היחידה ועובדים לממשלתי היחידה. ונתת להם את הספרים הכתובים בידך וקראו והכירו אותי הבורא הכל והבינו כי אין עוד מלבדי ומסרו את הספרים הכתובים בידך בנים לבנים ודור לדור ומשפחה למשפחה.



שר צבא ה׳ הממונה על ישראל הוא ישגיח כי לא יאבדו הספרים עד דור אחרון


ואתן לך חנוך את מיכאל שר צבאותי להשגיח על כתב ידך ועל כתבי ידי אבותיך אדם ושת ואנוש וקינן ומהללאל וירד אביך ולא אאבדם עד דור אחרון. כי ציוויתי לאריוך ופריוך מלאכי אשר העמדתי בארץ לשומרים עליהם ופקדתי לשמור עליהם פן יאבדו במבול הבא אשר אני עושה.



הספרים יגיעו לידי שומרי אמונים


ובאחרית הדור ההוא אראה להם את הספרים הכתובים בידך ובידי אבותיך ושומרי הארץ יראום לאנשי אמונים עושי רצוני אשר לא יקראו בשמי לשוא והם יגידו לדור ההוא ואחרי אשר יקראו בהם יכבדו בסוף מבתחילה.



חנוך מעיד על מה שכתב - ממנו הגיעה החכמה לארץ בתחומים הללו:


ועתה בני אני יודע הכל מפי ה׳ וכל אשר עיני ראו למראש ועד סוף ולמן הסוף ועד התשובה הכל אני יודע והכל כתבתי בספרים. השמים וקצויהם ומלואם וכל הצבאות ומהלכם מדותי ואת הכוכבים המון רב לאין מספר רשמתי. מי האיש הרואה את תהפוכותיהם ומסיבותיהם הלא המלאכים לא ידעו את מספרם ואני את כל שמותיהם כתבתי. את תקופת הירח מדותי ואת קרניו ספרתי ובואו וצאתו בכל החדשים ואת שמותיהם. ואת התמעטותו בכל הימים ואת נסיונותיו שהוא מתמעט בכל יום ובכל שעה כתבתי. ארבע עתים שמתי ומן העתים עשיתי ארבע תקופות ובתקופות שמתי את השנים ובשנים שמתי את החדשים ומן החדשים ספרתי את הימים ומן הימים מדותי את השעות ואמנה וארשום אני. כל אשר יאכל על האדמה חקרתי ואכתוב וכל זרע אשר תוציא הארץ אשר יזרע ואשר לא יזרע וכל צמח וכל עשב וכל פרח וריח ניחוחם ושמותיהם. ומשכנות העננים וחקותיהם וכנפיהם ומשפט נשיאתם מטר ונטפי מטר הכל אני חקרתי. ואכתוב את דרך הרעם והברק. ויראוני את מפתחותיהם ואת שומריהם ומבואיהם ומוצאיהם אשר בהם ילכו במידה בשלשלת יעלו ובשלשלת ירדו פן בכעס גדול ובקצף ישלכו ענני חרון ואיבדו כל אשר בארץ. אני כתבתי את אוצרות השלג ומטמורות הקרח וקור האויר ואת עתיהם חקרתי אי זה הדרך נושאי מפתחותיהם ימלאו בהם את העננים ואינם מריקים את אוצרותיהם. אני כתבתי את משכני הרוח ואחקור וארא איך נושאי מפתחותיהם ישאו את המשקלות ואת המידות ובראשונה ישימו במשקלות ואחרי כן במידות ובכשרון יוציאו במידה על הארץ פן בנשימה כבדה ימיטו את הארץ. אני מדותי את הארץ והריה והגבעות והשדות והעצים והאבנים וכל הנמצאים. אני כתבתי את הגובה למן הארץ ועד הרקיע השביעי ולמטה עד שאול תחתיה ומקום המשפט ושאול הגדולה מאד הפתוחה הבוכה.



מכל הספרים ספרי חנוך הם החשובים ביותר


עתה בני שימו מחשבה זאת על לבכם ושמעתם לדברי אביכם כי מפי ה׳ אני דובר אליכם ולקחתם את הספרים האלה הכתובים בידי אביכם וקראתם בהם ומהם תדעו את כל מעשי ה׳. ספרים רבים יהיו מתחילת הבריאה עד סוף הדורות וגם אחד מהם לא יודיעכם ככתב ידי ואם תחזיקו בו לא תחטאו לה׳. כי אין מלבד ה׳ לא בשמים ולא בארץ ולא בשאול ולא בכל יסוד.



אשרי המקבלים את ספרי חנוך


כן אני אומר לכם בני תנו את הספרים לבניכם ולכל משפחותיכם ושארי בשרכם למען יבינו ויראו את ה׳. ולקחום והיו טובים להם מכל מאכל טוב אשר הארץ וקראו בהם וקרבו אליהם. כי הלא מבינים והלא חושבים על ה׳ והלא יראים את ה׳ הם לא יקבלום כי אם יסורו מהם וכבדים יהיו להם.


את ספרי חנוך יש לבאר ולא להסתיר


והיו הספרים אשר נתתי לכם נחלת מנוחתכם אל תסתירום מפני כל החפֵצים ובארתם אותם למען ידעו מעשי ה׳ הנפלאים מאד.



חנוך כותב את כל מעשי האדם


ראו מעשי כל אדם כולם כתבתי אני לפני העשותם ואכתוב את כל אשר יעשה בכל בני האדם עד העולם ואיש לא יוכל להשחית את כתב ידי. כי ה׳ יראה הכל ומחשבות אנשים רעים כי הבל הם אשר ישכנו בחדרי הלב.


bottom of page