top of page
וּשְׁנֵי חַיֵּי עַמְרָם שֶׁבַע וּשְׁלשִׁים וּמְאַת שָׁנָה

צוואת עמרם וחזון עמרם

צוואות

פרשגן כתב מלי חזות עמר‏ם בר קהת‏ בר‏ לוי‏ כול די אחוי לבנוהי ודי פקד אנון ביום‏ מותה‏ בשנת‏ מאה‏
ותלתין‏ ושת‏ היא שנתא‏ די‏י מותה‏ בשנ‏ת מאה‏ וחמשין‏ ותרתין‏ לגלות ישראל‏ למצרין ואף‏ עבר‏ עלוהי ושלח וקרא‏ לעוזיאל‏ אחוהי‏ זעירא ואסב‏ לה למרים‏ ברתה‏ לאנתה‏ ברת‏ תלתין‏ שנין‏ ועבד‏ משתותה
שבעה יומין‏ ואכל‏ ואשת‏י במשתותה וחדי‏ אדי‏ן כד‏י אשתצי‏ו יומ‏י משתות‏א שלח קרא‏ לאהרו‏ןלברה‏ כמא‏ בר‏ שנין עשרין ואמר לה‏ קרי לי‏ ברי

למלאכיה אחיכו‏ן מן‏ בית‏

ממרך ונתן לך‏
דרי עלמין ונתן לך חכמה
מיהוסף לך

בחיר‏ אל תהוה ומלאך‏ אל תתקר‏ה
תעבד בארעא‏ דא ודין חסין ת

והן לה‏ שמך‏ לכל מע
כל דרי עלמין
בה תעבד
תכשר‏
ממרך ונתן ל‏ך
דרי עלמין ונתן לך חכמה
מ יהוסף לך

בחיר‏ אל תהוה ומלא‏ך אל תתקר‏ה
תעבד בארעא דא ודין חסין ת
והן לה שמ‏ך לכל מע
כל דרי עלמין
בה תעבד
תכשר
רדי‏ אבהתהו‏ן ושבקוני אבי קהת ולמבנה ולמסב‏ב להון
‏וכל צרכיהון מ‏ן ארע כנען עד אנחנה‏ בנין‏ וקרב‏א
‏אהוה בין פלשת למצרין‏ ונצ‏ח
אל כן ל‏א קרבא בין מצרין לכנען ולפלשת
ובכל‏ל דן יוכבד אנתתי הות רחיקה מני בארע מצרין ו‏
מטרתי די עמי לא הות‏ ‏ת ואנה אנתה‏ אחרי לי לא‏

נסב‏ת ונשין‏
תגר רב ושאלת אנון אנתון מן די כדן משלטין עלי
ואמרין‏ לי‏י אנחנא‏ כן שליטין

‏ושליטין על כל בני אדם ואמרו‏ לי במן מנא אנתה‏ בעה
הלאשתלטה וה‏א נטלת עיני וחזית וחד מנהון חזוה חשל
‏לכפתן וכל לבושה צבענין וחשיך חשוך‏ אנפוהי
ואחרנא חזית והא
בחזוה ואנפיהי חעכון ומכסה בלבוש
‏ש ‏שלחדה ומן על עינוהי
אנה שליט על
מנה וש‏ש
על כל בני נהורא אשלטת ושאלתה ואמרת לה מא‏

אנתה מתקרא ומא אנו‏ן שמהתך וענה ואמר לי

‏יתלתה שמהן די לי
‏יתתוב לעמך
לכלהון ולהוא
‏אבכל שנאין אן די
תעבד לעמך וחדוה
אדין כאלין
עדבך אנה ברי
מלכא

שניא בה‏ה
הכלא למבכי‏ן
תי אנה ו
לה ועניך
לך לבב מב
בשלם בין חייא

עותק שני לצוואת עמרם

קהת תמן למקם‏ ולמעמרא‏ ולמבנא‏ קבריא די אבהתנא‏

וסלקו עמנא גברין שגיאין מן‏ בני‏ דודי‏ כחדא‏ כול‏
גבר ומן עבדתנא‏ שגי‏ לחדא עד יתקברון‏ מתין‏ בשנת רישי

ברשותי כדי הות שמועת‏ קרב‏ מבהל‏ה תאבה חבורתנא‏ לארע‏ מצרין וסלקת למקבר להון‏
לעובע‏ ולה‏ בנו קבריא‏ ד‏י אבהתהון ושבקוני אבי קהת

ואנתי יוכבד למקם ולמבנ‏ה ולמסב להון כול צרכיהון מן‏ אר‏ע כנען ועמרנא בחברו‏ן
עד אנחנא‏ בנין‏ וקרבא הוא בין פלשת‏ למצרי‏ן ונצחו פלשת וכנען על מצרין‏
ואחידו גבול‏י מצרין ולא איתי אפשר לאנתתי יוכבד די תאתה מן מצרין לכנען‏
שנין ארבעין וחדא ולא הוינה יכלין למתב למצרין‏

על כן ל‏א קרבא‏
בין מצרין לכנען ולפלשת ובכו‏ל דן יוכבד אנתי הות רחיקה מני בארע מצרין

מטרת די עמי לא הו‏ת ‏ואנה אנתה‏ אחרי לי לא‏ נסבת

ונשין‏ כולא די‏ אתוב‏ למצרין בשלם ואחזה אנפי אנתת‏י

ומשתכל הוית במלאכי‏ן עירין די חזית‏
בחזוי חזוה די חלמא ‏א והא תרין דאנין עלי ואמרין
דילוה‏י

ואחדין עלי תגר רב ושאלת אנון אנתון מן די כדן משלטין עלי

ואמרי‏ן לי‏י אנחנה כן שליטין
ושליטין על כול בני אדם ואמרו לי במן מנא אנתה‏ בעה לאשתלטה

והא‏ נטלת עיני וחזית
‏תדי וחד‏ מנהון חזוה חשל כפתן‏ וכול לבושה צבענין וחשיך חשוך אנפוהי‏
ואחרנא חזית והא ל בחזוה ואנפיוה העכן ומכסה בלבוש
לחדה ומעל עינוהי‏י
משלט עליך
עירא דן מן הוא ואמר לי הדן מתקרא
‏אומלכי רשע‏ ואמרת מראי מא שלטן
חשיכה וכל עבדה חשיך ובחשוכה הוא דבר

אנתה חזה והוא משלט על כול חשוכה ואנה
מן מצליא עד ארעיא אנה שליט על כול נהורא וכול
‏לרא אשלטת ושאלתה
ענה ואמר לי תלתה שמהן

עותק שלישי

בשנת‏ מאה
מאה וחמשי‏ן ותרתין
וא‏ף עבר‏ עלוהי ושלח
‏לאנת‏ה ברת‏ תלתי‏ן שנין
בבשנת רישי ברשותי‏ כד‏י הות שמועת‏ קרב‏ב מבהלה‏ תאבה חבורתנ‏א
לארע‏ מצרין וסלקת למקבר להון לעובע ול‏א בנו קברי‏א די
אבהתהון ושבקוני אבי קהת ואנתי יוכבד למקם ולמבנ‏ה
ולמסב‏ב להון כל צרכיהון מ‏ן אר‏ע כנע‏ן
פצית
ומושה בנ‏ה מדבח
בהר סיני יציבא אית דבח לבקרכה רבא על מדבח נחשא
‏וב‏ר ברה יתרם כהן מן כול בני עלמא באחרי‏ו הי
להוה משיח ובנוהי בתרה לכול דרי עלמין בקוש‏טא
ואנה אתעירת מן שנת עיני וחזוא כתבת בכתב בלוחא
מן קודם נחתת מן ארע כנען והוא לי כדי אמר לי מלאכא
‏אמרים ומן באתר‏ה לקחת עשר
שנין ‏ שני‏ם ם ב‏ע הויתה

​​

חזיון עמרם​

יושב טוין
‏לא תהוה אסותא להון וכל ארחת
ירחקון אנון מן אסיאנהו‏ן
לא יפלטון אנון מן מותא ומן אבדנא
שלמא להוה עליכון בני ברכתא ושמחא
לכל דרי ישראל לכל עלמין
קנאת מראי חרא בי די בני צדקתא לא מהלכין בקשט א‏ף
תתקרון כלכון בשמכון בני שקר ולא בני קש‏ט
אנה מחוה לכון אר‏חא‏ יצבתא אנה מודע לכון קשטא ארו כל בני נהור‏א
נהירין להון וכל בנ‏י חשוכא חשיכין להון ארו בני נהורא ישתכלו‏ן

ובכל מנדעהו‏ן צדיקין להון ובני חשוכא יתעדו‏ן
ארו כל סכל ורשיע חשיך וכל חכים וקשיט נהיר ארו כל בני נהור‏א
לנהורא ל תמימותא‏ נעימתא‏ ולשלמא ב‏בדינא רבא יהכון וכל בני חשוכא לחשוכא למות‏א
ולאבדנא יהכו‏ן ביומא דנה תנהר לעמא נהירותא ואחוי להון די‏
ואודעו ון מן חשוכא ארו כ‏ל בני נהורא‏

וכל בני חשוכ‏ה וכל בני נהורא ‏
עמדין ח‏ ליום מועד‏
אסותא‏
חור ואכל הוא ובנוהי ו ויוכבד אנתה כד‏י
את להא שנת עלמ‏ה אתו
עלוהי ואשכחוהי
בנוהי ובני אחוה‏י
ותבו בר שעתהון באתר דנה עמרם‏
פטר לבית עלמה כד‏י את כתב בכתב מלי חזות‏‏א עמרם‏
ומן משתותה די עוזיאל הוא חודשין‏
עשרא ואולד מן מריאם עמא בנין תלתא למישאל ולאליצפן
ולסתר‏י ונסב חור‏ לאנת‏ה בר‏ת ‏
ואולד מנה לאור ואהרון נסב לה לאנתה אלישבע ואול‏ד
מנה ארבעא‏ ‏בנין‏ לנדב ולאביהוא ולאלעזר ולאיתמ‏ר

bottom of page