top of page
וַיָּשֶׂם יְהוָה לְקַיִן אוֹת

תפילין והקשר לקין

מתוך האתר ׳חידוּש׳ המביא את דברי התלמוד הבבלי, תרוצים להנחת תועבה על המצח:


וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל יְהוָה גָּדוֹל עֲוֹנִי מִנְּשֹׂא: (ד, יג)

גָּדוֹל עֲוֹנִי מִנְּשֹׂא: רומז לבני ישראל לשיטתם.


קין דכתיב "גדול עוני מנשוא" אמר לפני ה׳ ״כלום גדול עוני מששים ריבוא שעתידין לחטוא לפניך ואתה סולח להם״?' וכו' (סנהדרין קא,ב) ולא מובן. מניין למדו שרמז על בני ישראל? לכאורה הפשט הפשוט הוא כמו שפרש"י על הפסוק גָּדוֹל עֲוֹנִי מִנְּשֹׂא בתמיהה: ״אתה טוען עליונים ותחתונים ועוני אי אפשר לך לטעון״?


וניראה שזה משום שלמדו שה' שם לקין אות במצח, וכמו שפרש"י "וישם ה' לקין אות"- חקק לו אות משמו במצחו' (ד,טו) אולם מהי האות ההיא?- ואולי אפשר על פי ההמשך ברש"י - כל מוצאי יהרגני הבהמות והחיות אבל בני אדם עדיין לא היו שירא מהם... אלא אמר עד עכשיו היה פחדי על כל החיות כמו שנאמר "ומוראכם" ועכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני, מיד "וישם ה' לקין אות" החזיר מוראו על הכל' הרי שעניין האות הוא לשים פחד על היצורים.


והנה מצאנו עוד משהו באזור המצח שמשים פחד על הבריות, וזהו התפילין של ראש, ומנין שהתפילין עוז הם לישראל? - דכתיב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש' (ברכות ו,א) הרי שתפילין של ראש מטילות אימה על הסובב, אמנם זה נאמר על אדם (הגוים) אבל אם זה עליהם אז קל וחומר לבהמה וחיה.


וכן מרומז ב'המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה, שנאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" וגו' ותניא ר"א הגדול אלו תפילין שבראש' (ברכות נז,א) הרי שבתפילין של ראש יש עניין של גדולה, ולכן בזה דומה למה שביקש קין שיחזיר את מוראו, גדולתו על הבריות.


והנה בתפילין יש אות ש' שכולם רואים והיא בחקיקה, ולכן בזה ניראה כמו האות שחקק ה' לקין במצח ומשמו, שזהו כתפילין שיש בהם ש' מ"שדי" שזהו שם ה' שבו הופסק העולם להתרחב 'דאמר ר"ל מאי דכתיב "אני אל שדי" אני הוא שאמרתי לעולם די' וכו' (חגיגיה יב,א).מתוך מאמר על פרשת בראשית, נכתב על ידי יניב https://www.hidush.co.il/hidush.asp?id=

bottom of page