top of page
לָתֵת לַאֲחֵיהֶם בְּמַחְלְקוֹת כַּגָּדוֹל כַּקָּטָן

כל מגילות משמרות הכהונה


לשם התייחסות, זהו סדר משמרות הכהונה שסידרו דוד המלך ושמואל הנביא ע״ה:

וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל הָרִאשׁוֹן לִיהוֹיָרִיב לִידַעְיָה הַשֵּׁנִי׃
לְחָרִם הַשְּׁלִישִׁי לִשְׂעֹרִים הָרְבִעִי׃
לְמַלְכִּיָּה הַחֲמִישִׁי לְמִיָּמִן הַשִּׁשִּׁי׃
לְהַקּוֹץ הַשְּׁבִעִי לַאֲבִיָּה הַשְּׁמִינִי׃
לְיֵשׁוּעַ הַתְּשִׁעִי לִשְׁכַנְיָהוּ הָעֲשִׂרִי׃
לְאֶלְיָשִׁיב עַשְׁתֵּי עָשָׂר לְיָקִים שְׁנֵים עָשָׂר׃
לְחֻפָּה שְׁלֹשָׁה עָשָׂר לְיֶשֶׁבְאָב אַרְבָּעָה עָשָׂר׃
לְבִלְגָּה חֲמִשָּׁה עָשָׂר לְאִמֵּר שִׁשָּׁה עָשָׂר׃
לְחֵזִיר שִׁבְעָה עָשָׂר לְהַפִּצֵּץ שְׁמוֹנָה עָשָׂר׃
לִפְתַחְיָה תִּשְׁעָה עָשָׂר לִיחֶזְקֵאל הָעֶשְׂרִים׃
לְיָכִין אֶחָד וְעֶשְׂרִים לְגָמוּל שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים׃
לִדְלָיָהוּ שְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים לְמַעַזְיָהוּ אַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים׃

אֵלֶּה פְקֻדָּתָם לַעֲבֹֽדָתָם לָבוֹא לְבֵית יְהוָה כְּמִשְׁפָּטָם בְּיַד אַהֲרֹן אֲבִיהֶם כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃ (דברי הימים א כד, ו-יט)


מגילת מועדים - 4Q325 


הפסח יום שלישי בשמונה עשר בו שבת על יויריב בערב בעשרים וחמשה בו
שבת על ידעיה ועלו מועד שעורים בעשרים וששה בו אחר שבת רוש החודש השני
‏בששה בשבת על ידעיה בשנים בו שבת חרים בתשעה בו שבת שעורים‏
בששה עשר בו שבת מלכיה בעשרים ושלושה בו שבת מימין בשלושים בו שבת הקוץ‏ ‏רוש החודש השלישי אחר שבת בששה בשבת על בלגה בשנים בו שבת על אימר
בשלושה ב‏ו מועד היין אחר שבת על אמר‏ ב‏תשעה בו שבת חזיר בששה עשר בו שבת הפצץ‏ בעשרים ושלושה בו שבת פתחיה בשלושים בו שבת על יחזקאל
רוש ה‏חודש הששי אחר שבת על יחזקאל בשבעה בו שבת יכין בארבעה עשר בו שבת גמול
בעשרים ואחד בו שבת דליה בעשרים ו‏שנים בו מועד השמן אחר שבת על דליה אחריו מועד‏  קרבן העצים//

--
בישוע בוא חג השבועים הרביעי באלישיב החמישי בבלגא הששי ביחזקאל השביעי במועזיה הואה יום הזכרון ביויריב בוא יום הכפורים בידעיה בוא חג ה‏סוכות השמיני‏ בשעורים התשיעי בישוע העשירי בחופה עשתי עשר החודש בחזיר שנים עשר החודש בגמול
השנית הראשון בידעיה בשעורים בוא הפסח במימין בוא הנף העומר השני במימין
באביה בוא הפסח השני השלישי באלישיב __ ובחופה בוא חג השבועים‏ ה‏רביעי‏ בבל̇גא החמישי בפתחיה הששי במועזיה השביעי בשעורים הואה יום הזכרון במלאכיה‏ בוא יום הכפורים במימין בוא חג הסוכות‏ השמיני באביה התשיעי ב‏חופה העשירי בחזיר
עשתי עשר החודש ביכין שנים עשר החודש‏ בידעיה‏ ‏
ה‏שלישית הראשון במימין באביה בוא הפסח בשכניה בוא הנף העומר השני בשכניה ביקים בוא הפסח‏ השני השלישי בבלגא בחזירמלל כל מגילות משמרות:

4Q321טור 1 מקטע 1, 2 מקביל למגילה 4 Q3213a

באחד בידעיה בשנים עשר בוא בשנים באביה בחמישה ועשרים בשמיני ודוקה בשלושה בשנים עשר בוא בשלושה ביקים בארבעה ועשרים בתשיעי ודוקה בארבעה בשכניה בעשתי עשר בוא בחמשה באמר בשלושה ועשרים בעשירי ודוקה בששה בישבאב בעשרה בוא בששה ביחזקאל בשנים ועשרים בעשתי עשר החודש ודוקה שבת ב‏פתחה ‏בתשעה בוא באחד ביויריב בשנים ועשרים בשנים עשר החודש ודוקה בשנים בדליה ‏בתשעה בוא‏ __ השנה ה‏שנית הראשון בשנים במלאכיה בעשרים בוא ו‏דוקה בשלושה בחרים ב‏שבעה בוא בארבעה בישוע‏ ב‏עשרים בשני ודוקה בחמשה ב‏קוץ בשבעה בוא בחמשה בחופה בתשעה עשר בשלישי ודוק‏ה‏ בששה באלישיב בששה בוא שבת בפצץ
 

טור 2 מקטע 2 

בשמונה עשר ברביעי ודוקה באחד באמר בחמשה בוא באחד בגמול בשבעה עשר בחמישי ודוקה בשנים ביחזקאל בארבעה בוא בשלושה בידעיה בשבעה עשר בששי ודוקה בארבעה במעוזיה בארבעה בוא בארבעה במימין בחמשה עשר‏ בשביעי ודוקה בחמשה בשעורים בשנים בוא בששה בשכניה בחמשה עשר בשמיני ודוקה שבת באביה בשנים בוא‏ שבת בבלגא בארבעה עשר בתשיעי ודוקה̇ באחד בחופה באחד בתשיעי ודוק‏ה שנית בשלושה בחזיר בשלושים ואחד ב‏וא ב‏שנים בפתחיה בשלושה עשר בעשירי ודוקה בארבעה ביכין בתשעה ועשרים בוא בשלושה בדליה בשנים עשר בעשתי עשר החודש ודוקה בששה יויריב בתשעה ועשרים ב‏וא בחמשה בחרים בשנים‏ עשר בשנים עשר החודש ודוק‏ה‏ שבת ב‏מימין בשמונה ועשרים‏ בוא‏ __‏ השלישית בששה בקוץ בעשרה


טור 3 מקטע 3

בראשון ודוקה בשנים בשכניה בשבעה ועשרים בוא באחד ביקים בעשרה בשני ודוקה בשלושה בישבאב בששה ועשרים בוא בשנים באמר בתשעה בשלישי ודוקה בחמשה בפצץ בששה ועשרים בוא בארבעה ביחזקאל בשמונה ברביעי ודוקה בששה בגמול בארבעה ועשרים בוא בחמשה במעוזיה בשבעה בחמישי ודוקה באחד בחרים בארבעה ועשרים בוא שבת במלאכיה בשבעה בששי ודוקה בשנים בקוץ בשלושהועשרים בוא באחד בישוע בחמשה‏ בשביעי ודוקה בארבעה באלישיב בשנים ועשרים בוא בשלושה בחופה בחמשה בשמיני ודוקה בחמשה בבלגא באחד ועשרים בוא בארבעה בחזיר בארבעה בתשיעי ודוקה שבת יחזקאל באחד ועשרים בוא בששה ביכין בשלושה בעשירי ודוקה באחד במעוזיה בתשעה עשר בוא שבת בידעיה בשנים בעשתי עשר החודש ודוקה‏ בשלושה בשעורים בתשעה עשר בוא בשנים במימין בשנים בשנים עשר החודש ודוקה בארבעה באביה בשמונה עשר בוא‏ __‏ הרביעית בארבעה בשכניה באחד בראשון השנית בחמשה בישבאב בשלושים בוא ודוקה בששה ביקים בשבעה עשר ב‏ראישון שבת‏ בפתחיה בשלושים בשני ודוקה באחד בחזיר בשבעה עשר בוא באחד בדליה בתשעה ועשרים


טור 4   מקטע 4

בחמשה ביקים בשבעה בחמישי ודוקה באחד בבלגא בארבעה ועשרים בוא שבת בחזיר בשבעה בששי ודוקה בשנים בפתחיה בשלושה ועשרים בוא באחד ביכין בחמשה בשביעי ודוקה בארבעה בדליה בשנים ועשרים‏ בוא בשלושה ביויריב בחמשה בשמיני ודוקה בחמשה בחרים באחד ועשרים בוא בארבעה במלאכיה בארבעה בתשיעי ודוקה שבת באביה באחד ועשרים בוא בששה בישוע ב‏שלושה בעשירי ודוקה באחד ביקים בתשעה עשר ב‏וא שבת בישבאב בשנים בעשתי עשר החודש ודוקה בשלושה באמר בתשעה עשר בוא בשנים בפצץ בשנים בשנים עשר החודש ודוקה בארבעה ביחזקאל בשמונה עשר בוא‏ __‏ השנה הראשונה החודש הראשון בגמול בשלושה במועזיה בוא הפסח בידעיה בוא הנף העומר השני בידעיה ב‏שעורים‏ בוא הפסח השני השלישי בקוץ


טור 5   מקטע 4

בישוע בוא חג השבועים הרביעי באלישיב החמישי בבלגא הששי ביחזקאל השביעי במועזיה הואה יום הזכרון ביויריב בוא יום הכפורים בידעיה בוא חג ה‏סוכות השמיני‏ בשעורים התשיעי בישוע העשירי בחופה עשתי עשר החודש בחזיר שנים עשר החודש בגמול‏ __‏ השנית הראשון בידעיה בשעורים בוא הפסח במימין בוא הנף העומר השני במימין באביה בוא הפסח השני השלישי באלישיב ובחופה בוא חג השבועים‏ ה‏רביעי‏ בבלגא החמישי בפתחיה הששי במועזיה השביעי בשעורים הואה יום הזכרון במלאכיה‏ בוא יום ה‏כפורים במימין בוא חג הסוכות‏ השמיני באביה התשיעי ב‏חופה העשירי בחזיר עשתי עשר החודש ביכין שנים עשר החודש‏ בידעיה‏ __‏ ה‏שלישית הראשון במימין באביה בוא הפסח בשכניה בוא הנף העומר השני בשכניה ביקים בוא הפסח‏ השני השלישי בבלגא בחזיר


טור 5 מקטע 4, 5

בוא חג‏ השבועים הרביעי בפתחיה החמישי בדליה הששי בשעורים‏ השביעי באביה‏ הואה‏ יום‏ הזכרון‏ בישוע‏ בוא יום כפורים בשכניה בוא חג הסוכות השמיני ביקים התשיעי בחזיר העשירי ב‏יכין עשתי עשר החודש ב‏יויריב שנים עשר החודש במימין‏  __‏ הרביעית הראשון בשכניה ביקים בוא ה‏פסח בישבאב בוא הנף העומר השני בישבאב באמר בוא הפסח השני השלישי בפתחיה ביכין בוא חג השבועים הרביעי בדליה החמישי בחרים הששי באביה השביעי ביקים הואה יום‏ הזכרון‏ __‏  בחופה‏ בוא יום הכפורים בישבאב בוא חג הסוכות השמיני באמר‏ התשיעי ביכין העשירי ביויריב עשתי עשר‏ חודש‏ __‏ במלאכיה שנים עשר החודש בשכניה החמישית הראשון בישבאב באמר‏ בוא הפסח בפצץ בוא הנף העומר השני בפצץ ביחזקאל בוא הפסח‏ ה‏שני השלישי בדליה ביויריב בוא חג השבועים הרביעי בחרים החמישי בקוץ הששי ביקים השביעי באמר הואה יום הזכרון בחזיר בוא יום הכפורים בפצץ בוא חג הסכות השמיני ביחזקאל התשיעי ביויריב העשירי


טור 7 מקטע 5

במלאכיה עשתי עשר החודש בישוע שנים עשר החודש בישבאב‏ __‏ הששית הראשון בפצץ ביחזקאל בוא הפסח בגמול בוא הנף העומר השני בגמול במועזיה בוא הפסח השני השלישי בחרים במלאכיה בוא חג השבועים הרביעי בקוץ החמישי באלישיב הששי באמר השביעי ביחזקאל הואה יום הזכרון ביכין בוא יום הכפורים בגמול בוא חג‏ הסכות השמיני במועזיה התשיעי   במלאכיה העשירי בישוע עש̇תי עשר ה‏חודש בחופה‏ שנים עשר החודש בפצץ

‎4Q321a  טור 1 מקטע 1
‏                                                 
השנה הראשונה בארבעה בגמול באחד   בראשון בחמשה בידעיה בשלושים בוא השנית ודוקו   בששה במעוזיה בשבעה עשר בו שבת בקוץ   בשלושים בשני ודוקו באחד במלכיה בשבעה עשר בוא באחד באלישיב בתשעה ועשרים בשלישי   ודוקו בשנים בישוע בששה עשר בוא‏ בשלושה בבלגא בשמונה ועשרים ברביעי ודוקו בארבעה בחופה בחמשה עשר בוא‏   __בארבעה בפתחיה בשבעה ועשרים בחמישי ודוקו בחמשה בחזיר בארבעה עשר בוא‏  בששה בדליה בשבעה ועשרים בששי ‏ודוקו שבת בגמול בארבעה עשר בוא‏  שבת בשעורים בחמשה ועשרים בשביעי ודוקו באחד בידעיה בשנים עשר בוא‏ בשנים באביה בחמשה ועשרים בשמיני ודוקו בשלושה במימין בשנים עשר בוא‏ בשלושה ביקים


טור 2   מקטע 1 מקביל למגילה 4Q321  

בארבעה ועשרים בתשיעי ודוקו בארבעה בשכניה באחד עשר‏ בוא‏ בחמשה באמר בשלושה ועשרים
בעשירי ודוקו בששה בישבאב בעשרה בוא‏ בששה ביחזקאל בשנים ועשרים בעשתי עשר החודש ודוקו
שבת בפתחיה‏ בתשעה בוא‏ באחד ביויריב בשנים ועשרים בשנים עשר החודש ודוקו בשנים בדליה בתשעה
בוא‏   __‏השנית החודש הראשון בשנים במלכיה בעשרים בוא ודוקו בשלושה בחרים בשבעה בוא‏        בארבעה בישוע בעשרים בשני ודוקו בחמשה בקוץ בשבעה בוא‏ בחמשה ‏בחופה בתשעה עשר בשלישי ודוקו בששה באלישיב בששה בוא שבת בפצץ בשמונה עשר ברביעי ודוקו באחד באמר בחמשה ‏בוא‏       באחד בגמול בשבעה עשר בחמישי ודוקו בשנים


טור 3 מקטע 2-4

בעשרה בשני ודוקו בשלושה בישבאב   בששה ועשרים בוא בשנים באמר בתשעה בשלישי ודוקו בחמשה   בפצץ בששה ועשרים ‏בוא‏ בארבעה ביחזקאל בשמונה ברביעי ודוקו בששה ב‏גמול ב‏ארבעה ועשרים בוא‏ בחמשה במעוזיה בשבעה בחמישי ‏ודוקה באחד בחרים בארבעה ועשרים בוא‏ שבת במלכיה בשבעה בששי‏ ודוקו בשנים בקוץ בשלושה ועשרים בוא‏   __ באחד בישוע‏ בחמשה בשביעי ודוקו בארבעה באלישיב   בשנים ועשרים ‏בוא‏ בשלושה בחופה בחמשה בשמיני ודוקו בחמשה ב‏בלגא באחד ועשרים בוא בארבעה בחזיר בארבעה בתשיעי ודוקו שבת ביחזקאל באחד ועשרים בוא‏ בששה ביכין בשלושה בעשירי ‏ודוקו באחד במעוזיה בתשעה עשר בוא‏ שבת בידעיה בשנים בעשתי עשר החודש ודוקו בשלושה בשעורים בתשעה עשר בוא‏ ‏בשנים במימין בשנים בשנים עשר החודש ודוקו בארבעה באביה בשמונה


טור 4 מקטע 5,6

עשר בוא‏ בחמשה בשעורים בשלושה ועשרים בעשירי ‏ודוקו בששה בידעיה בעשרה בוא‏ בששה באביה בשנים ועשרים בעשתי עשר החודש ודוקו שבת בקוץ בתשעה בוא באחד בחופה בשנים ועשרים בשנים   עשר החודש ודוקו בשנים באלישיב בתשעה בוא‏ החמישית בשנים בחזיר בעשרים בראשון ודוקו בשלושה בבלגא בשבעה בוא‏   __‏ בארבעה ביכין בעשרים בשני ודוקו בחמשה בפתחיה בשבעה בוא‏ בחמשה ביויריב‏  בתשעה עשר בשלישי ודוקו בששה בדליה בששה בוא שבת במימין בשמונה עשר ברביעי ודוקו באחד
בשעורים בחמשה בוא‏ באחד בשכניה בשבעה עשר בחמישי ודוקו בשנים באביה בארבעה בוא‏                ‏בשלושה בישבאב בשבעה עשר בששי ודוקו בארבעה ביקים בארבעה


טור 4 מקטע 7

בוא‏                  בארבעה בפצץ בחמשה עשר בשביעי ודוקו
בחמשה באמר בשנים בוא‏     בשש̇ה בגמול בחמשה עשר בשמיני ודוקו
שבת ביכין בשנים בוא שבת בחרים בארבעה עשר בתשיעי ודוקו באחד
ביויריב באחד   בוא‏      בשלושה במלכיה בשלושים ואחד בוא דוקו שנית
בשנים בקוץ בשלושה עשר בעשירי ודוקוה   בארבעה בישוע בתשעה
ועשרים בוא בשלושה   באלישיב בשנים עשר בעשתי עשר   החודש ודוקו
בששה בחופהא בתשעה‏ ועשרים עשר בוא‏  בחמשה בבלגא בשנים עשר
בשני̇ם̇ ע̇שר החודש ודוקו שבת‏ בפצץ בשמונה ועשרים בוא‏          
הששית בששה בפתחיה בעשרים̇ בראשון   ודוקו בשנים בגמול בשבעה
ועשרים בוא‏  באחד במעוזיה בעשרה בשני ודוקו  בשלושה בידעיה
בששה ועשרים בוא‏ בשנים בשעורים בתשעה בשלישי ודוקו בחמשה
‏במימין בששה ועשרים בוא‏ בארבעה באביה בשמונה ברביעי ודוקו
‏בששה בשכניה בארבעה ועשרים בוא בחמשה ביקים בשבעה בחמישי‎4Q324  

ביאת שכניה בעשרים ושלושה בה ביאת‏ אלישיב בשלושים בה
ביאת יקים אחד ביקים זה אחד בששי בשבעה בה ביאת חפה
בארבעה עשר בה‏ ביאת ישבאב ברית   בע̇שרים
‏ואחד בה ביאת בלגה̇ בעשרים‏ ושמונה ב‏ה̇ ביאת אמר
יום רביעי באמר זה אחד בשביעי בארבעה בה ביאת חזיר
יום ששי בחזיר שהוא עשרה בשביעי זה יום
‏הכפורים‏         ברית באחד עש̇ר בשביעי ביאת הפצץ


מקטע 1

הפסח יום שלישי בשמונה עשר בו שבת על יויריב
בערב בעשרים וחמשה בו שבת על ידעיה ועלו
מועד שעורים בעשרים וששה בו אחר שבת רוש החודש השני
‏בששה בשבת על ידעיה בשנים בו   שבת חרים בתשעה בו שבת
שעורים‏ בששה עשר בו שבת מלכיה בעשרים ושלושה ב‏ו
שבת מימין בשלושים בו שבת הקוץ‏ __‏ רוש החודש
השלישי   אחר שבת

מקטע 2

בששה בשבת על בלגה בשנים בו שבת על אמר בשלושה ב‏ו
מועד היין אחר שבת על אמר‏ ב‏תשעה בו שבת חזיר
בששה עשר בו שבת הפצץ‏ בעשרים ושל̇ושה בו שבת
פתחיה בשלושים בו שבת על יחזקאל רוש ה‏חודש הששי
אחר שבת על יחזקאל בשבעה בו שבת יכין בארבעה עש̇ר
‏בו שבת גמול בעשרים ואחד בו   שבת דליה בעשרים ו‏שנים
‏בו מועד השמן אחר שבת על דליה אחריו מועד‏ קרבן העצים

מקטע   3

‏   שבת בלגה
         רוש החודש
‏  אלה מועדי יהוה מקראי קודש
‏       אשר‏ תקראו אותם במועדם

4Q319   

שעורים‏ חזיר   השלישית מימין פתחיה‏ אביה יכין
השלישית‏ שכניה   דליה‏ יקים‏   יויריב‏ החמשית ישבאב
חרים אמר מלכיה‏ הששית הפצץ הקוץ יחזקאל ישוע
הרישונה בחודש‏ הרישון‏ גמול דליה מעוזיה יויריב בשני ידעיה
 חרים שעורים   מלכיה מימין ב‏שלישי הקוץ אביה ישוע‎4Q329a
‏השנה הרשונה מעדיה בשלשה ב‏שבת
מעזיה הפסח השנית מעדיה‏ בשלשה
‏בשערים הפסח השלשית מעדיה בשל̇שה
באביה הפסח ברבעית מעדיה
‏בשלשה ביקים הפסח החמשית מעדיה
בשלשה באמר   הפסח הששית מעדיה‏


‎4Q321a
טור 1  מקטע 1

השנה הראשונה בארבעה בגמול באחד בראשון בחמשה
‏בידעיה בשלושים בוא השנית ודוקו בששה במעוזיה בשבעה עשר בוא
שבת בקוץ בשלושים בשני ודוקו באחד במלכיה בשבעה עשר בוא
‏באחד באלישיב בתשעה ועשרים בשלישי ודוקו בשנים בישוע בששה
עשר בוא‏ בשלושה בבלגא בשמונה ועשרים ברביעי
‏ודוקו בארבעה בחופה בחמשה עשר בוא‏     __
‏בארבעה בפתחיה בשבעה ועשרים   בחמישי ודוקו בחמשה בחזיר
‏בארבעה עשר בוא‏  בששה בדליה בשבעה ועשרים בששי
ודוקו שבת בגמול בארבעה עשר בוא‏  שבת בשעורים   בחמשה ועשרים בשביעי ודוקו באחד בידעיה בשנים עשר בוא‏ בשנים באביה בחמשה ועשרים בשמיני ודוקו
‏בשלושה במימין בשנים עשר בוא‏ בשלושה ביקים


טור 2 מקטע 1מקביל למגילה 4Q321

בארבעה ועשרים בתשיעי ודוקו בארבעה בשכניה
באחד עשר‏ בוא‏ בחמשה באמר בשלושה ועשרים
בעשירי ודוקו   בששה בישבאב בעשרה בוא‏             
בששה ביחזקאל בשנים ועשרים   בעשתי עשר החודש ודוקו
  שבת בפתחיה‏ בתשעה בוא‏ באחד ביויריב בשנים
ועשרים בשנים עשר החודש ודוקו בשנים בדליה בתשעה
בוא‏          __‏                                    
השנית החודש הראשון בשנים במלכיה בעשרים בוא ודוקו
בשלושה בחרים בשבעה בוא‏ בארבעה בישוע בעשרים
‏בשני ודוקו בחמשה בקוץ בשבעה בוא‏  בחמשה
‏בחופה בתשעה עשר בשלישי ודוקו בששה באלישיב בששה בוא
שבת בפצץ בשמונה עשר ברביעי ודוקו באחד באמר בחמשה
‏בוא‏ באחד בגמול בשבעה עשר בחמישי ודוקו בשנים


טור 2 מקטע 2-4

‏בעשרה בשני ודוקו בשלושה בישבאב   בששה ועשרים בוא
בשנים באמר בתשעה בשלישי ודוקו   בחמשה בפצץ בששה ועשרים
בוא‏ בארבעה ביחזקאל בשמונה ברביעי ודוקו   בששה ב‏גמול
ב‏ארבעה ועשרים בוא‏ בחמשה במעוזיה בשבעה בחמישי
ודוקה באחד בחרים בארבעה ועשרים בוא‏        שבת במלכיה בשבעה
‏בששי‏   ודוקו בשנים בקוץ בשלושה ועשרים בוא‏   __
באחד בישוע‏     בחמשה בשביעי   ודוקו בארבעה באלישיב בשנים ועשרים ‏בוא‏ בשלושה בחופה בחמשה בשמיני ודוקו בחמשה ב‏בלגא באחד ועשרים בוא בארבעה בחזיר בארבעה בתשיעי ודוקו
שבת ביחזקאל באחד ועשרים בוא‏  בששה ביכין בשלושה בעשירי
‏ודוקו באחד במעוזיה בתשעה עשר בוא‏ שבת בידעיה בשנים
‏בעשתי עשר החודש ודוקו בשלושה בשעורים בתשעה עשר בוא‏  
‏בשנים במימין בשנים בשנים עשר החודש ודוקו בארבעה באביה בשמונה


טור 4   מקטע 5,6

עשר בוא‏ בחמשה בשעורים בשלושה ועשרים בעשירי
ודוקו בששה בידעיה בעשרה בוא‏ בששה באביה בשנים
‏ועשרים בעשתי עשר החודש ודוקו שבת בקוץ בתשעה בוא
באחד בחופה בשנים ועשרים בשנים עשר החודש ודוקו בשנים
באלישיב בתשעה בוא‏                                    
החמישית בשנים בחזיר בעשרים בראשון ודוקו בשלושה בבלגא
בשבעה בוא‏                      __‏        בארבעה ביכין
בעשרים בשני ודוקו בחמשה בפתחיה בשבעה בוא‏          
‏בחמשה ביויריב‏  בתשעה עשר בשלישי ודוקו בששה בדליה
‏בששה בוא שבת במימין בשמונה עשר ברביעי ודוקו   באחד
‏בשעורים בחמשה בוא‏         באחד בשכניה בשבעה עשר
‏בחמישי ודוקו בשנים באביה בארבעה בוא‏                        
‏בשלושה בישבאב בשבעה עשר בששי   ודוקו בארבעה ביקים בארבעה


טור 5   מקטע 7

‏בוא‏ בארבעה בפצץ בחמשה עשר בשביעי ודוקו
בחמשה באמר בשנים בוא‏ בששה בגמול בחמשה עשר בשמיני ודוקו
 שבת ביכין בשנים בוא שבת בחרים בארבעה עשר בתשיעי ודוקו באחד
‏ביויריב באחד בוא‏ בשלושה במלכיה בשלושים ואחד בוא דוקו שנית
בשנים בקוץ בשלושה עשר בעשירי ודוקוה  בארבעה בישוע בתשעה
ועשרים בוא‏     בשלושה באלישיב בשנים עשר בעשתי עשר החודש ודוקו
בששה בחופהא בתשעה‏ ועשרים עשר בוא‏  בחמשה בבלגא בשנים עשר
בשנים עשר החודש ודוקו שבת‏ בפצץ בשמונה ועשרים בוא‏          
הששית בששה בפתחיה בעשרים בראשון ודוקו בשנים בגמול בשבעה
‏ועשרים בוא‏ באחד במעוזיה בעשרה בשני ודוקו בשלושה בידעיה
בששה ועשרים בוא‏ בשנים בשעורים בתשעה בשלישי ודוקו בחמשה‏במימין בששה ועשרים בוא‏      בארבעה באביה בשמונה ברביעי ודוקו
‏בששה בשכניה בארבעה ועשרים בוא   בחמ


‎4Q323  

1 ‏                יום רביעי בחזיר זה אחד בעשירי
‏בארבעה בו ביאת הפצצ באחד‏   עשר ב̇‏ו ביאת פתחיה
‏בשמונה עשר בו ביאת יחזקאל‏ ב‏עשרים וחמשה בו


‎4Q324

ביאת שכניה בעשרים ושלושה בה ביאת‏ אלישיב בשלושים בה
ביאת יקים אחד ביקים זה אחד בששי בשבעה בה ביאת חפה
בארבעה עשר בה‏ ביאת ישבאב ברית   בע̇שרים
‏ואחד בה ביאת בלגה̇ בעשרים‏ ושמונה ב‏ה̇ ביאת אמר
יום רביעי באמר זה אחד בשביעי בארבעה בה ביאת חזיר
יום ששי בחזיר שהוא עשרה בשביעי זה יום
‏הכפורים‏       ברית באחד עש̇ר בשביעי ביאת הפצץ


‎4Q324a 

יום‏   ביאת חרים בארבעה   עשר בוא ב‏עשרים ואחד
‏בוא   ביאת שעורים‏ בעשרים ושמונא   בוא ביאת מלכיה
יום רביעי‏ ב‏מלכיה זה   אחד בחודש העשירי‏            
בארבעה בעשירי ביאת מימין באחד עשר בוא הקוץ


‎4Q328  

‏ ישבאב בששית   הפצץ אלה רשי השנים
‏בשנה‏ הראישנה גמול אלישיב מועזיה
‏          חופה ב‏שנית‏ ידעיה בלגה שעורים חזיר
‏בשלישית מימין‏ {פתחיה‏} פתחיה אביה יכין
‏ברביעית שכניה דליה יקים יה̇ויריב בחמשית
 ישבאב חרים‏   אמר‏ מלכיה בש̇שית הפצץ


‎4Q329  

  גמול דליה   מעוזיה יויריב‏ ידעיה חרים   שעורים מלכיה מימין
‏הקוץ אביה ישוע שכניה‏ אל̇ישיב‏ יקים   חופא‏ ישבאב‏ בלגה‏ אמר
חזיר   הפצץ‏  פתחיה‏  יחזקאל יכין


4Q328
        
       שעורים‏ חזיר   השלישית מימין פתחיה‏ אביה יכין
השלישית‏ שכניה   דליה‏ יקים‏  יויריב‏ החמשית ישבאב
   חרים אמר מלכיה‏ הששית הפצץ הקוץ יחזקאל ישוע
‏הרישונה בחודש‏ הרישון‏ גמול דליה מעוזיה יויריב בשני ידעיה
 חרים שעורים   מלכיה מימין ב‏שלישי הקוץ אביה ישוע


‎4Q329a  

‏השנה הרשונה מעדיה בשלשה ב‏שבת
  מעזיה הפסח השנית מעדיה‏ בשלש
‏בשערים הפסח השלשית מעדיה בשלשה
‏באביה הפסח ברבעית מעדיה
‏בשלשה ביקים הפסח החמשית מעדיה
בשלשה באמר   הפסח הששית מעדיה‏

bottom of page