top of page
וַיִּתְהַלֵּךְ חֲנוֹךְ אֶת הָאֱלֹהִים

מגילות חנוך


‎4Q201 - פתיחת ספר חנוך

מלי ברכתה די ברך בהן חנוך לבחירין קשיטין די להוון ביום עקתה לאעדיה כל סניה וקשיטין יפלטון ונסב מתלוהי ואמר‏ חנוך גבר קשטה די חזו מן אלהה לה פתיח חזות קדישה ושמיה אתחזית לי ומן מלי‏ עירין וקדישין כלה‏ שמעת אנה וכלקבל די שמעת מנהן אנה כלה ידעת ואתבננת אנה לא להדן דרה להן לדר רחיק אנה אמלל ועל בחירין כען אנה אמר ועליהן נסבת מתלי ואמרת
ינפק קדישה רבה מן מדורה ואלה עלמה ינחת על ארעה וידרך על סיני טורה ויתחזא עם חילה רבה ויופע בתקף גבורתה מן שמי שמיה וידחלון כל עיריה ויעניו במסתרין בכל קצות ארעה ויזוען כל קצות ארעה ותנסבנהן רעדה ודחלה רבה עד סיפי ארעה ויזועון וינפלון וישתריון רמן וישפלון טורין רמין‏


מענה חנוך לנפילים והעירים 4Q204

די בעותכון לא תתעבד עליכון לכול יומי עלמא ודין להוא בחליקו ובגזירו עליכון די עוד מן כען לשמיא לא לא תתובון ולא תסקון על כול עלמין ובאסירי ארעא דין גזיר למאסרכון‏ עד כול יומי עלמא ודי קדמיהון תחזון די לאבדנא להוון כול חביביכון וכול בניהון‏ וב‏קניניא די חביביכון ודי בניהון לא תתהנון
לכון ו‏קדמיכון‏ יפלון על חרב אבדן‏


מענה חנוך לנפילים והעירים

‏וכל בני אנשה יתקשטון ולהוון כלהן מסגדין וכל אמתה תהוא מברכה לי‏ ותתרמי ותדכא כל ארעא מן כל סאב ומן כל טמא ועוד לא אשגר אנה‏ עליהן מן רגז ומן מכתש עד כל דרי עלמיה‏ ובאדין אפתח
אנתן חרבנה רבה אחרבתן לארעא ולא להוא לכן שלם ולא תהוא סליחה ודי עלי‏הן חדין אנון על בניהן לקטלנה די חביביהן יחזון ועל אבדנה די בניהן יאננון‏


‎4Q204 חנוך כותב את בקשות העירים

עם כול תחנניהון על כול נפשת‏הון לכול חד וחד‏ מן עובדיהון ועל כול די מתחנין די תהוא להון סליחה ואורכו‏ והוית אזל ויתב על מי דן די בארע דן די לימין חרמונין די למערבהון וספר דכרון תחנניהון הוית קרא עד די דמכת והא חלמין עלי נחתו וחזיון עלי נפלו עד די נטלת לשכני עיני לתרעי היכל שמיא
וחזית חזיון דרגוז אוכחה ואתה קל ואמר מלל לבני שמיא לאוכחותהון וכדי אתעירת נגדת עליהון וכולהון כנישין כחדה ויתבין ואבלין באבל מיא די בינת לבנן ושניר מתכסין אנפין
ומללת קודמיהון כול‏ חזיון די חזית בחלמיא ושרית למללה במלי קושטא וחזיה ומוכח לעירי שמיא
ספר מלי קושטא ואוכחות עיריא די אנון מן עלמא כלקובל די פקד
קדישא רב‏א בחלמא די אנה‏ חלמת ובחזיתא דא חזית אנה בחלמי די כען אמר בלשן בשרא בנשמת פומי
די יהב רבא לבני‏ אנשא למללה בהון ולאתבוננה בלבב היך די חלק וברא אלהא לבני אנשא למבינות מלי מנדע ליא חלק ועבד וברא לאוכחה לעיריא לבני שמיא אנה כתבת לבעותכון אנתון עיריא ובחזיה לי אתחזית כלקובל די בעותכון לא תתעבד עליכון לכול יומי עלמא ודין להוא בחליקוא ובגזירוא עלי‏כון די עוד מן כען לשמיא לא תתובון ולא תסקון על כול עלמין ובאסירי ארעא דין גזיר למאסרכון עד כול יומי עלמא ודי קודמיהון תחזון די לאבדנא להוון כול חביביכון וכול בניהון ובקניאניא‏ די חביביכון ודי בניהון לא תתהנון לכון וקודמיכון יפלון על חרב אבדן כל קובל די בעותכון עליהון לא תתעבד לכון היך די לא תתעבד על נפשתכון ותהוון אנתון בעין ומתחנין‏ ולא תהוון ממללין כול מלה מן כתבא די אנה כתבת‏ וליא על חזיה כדן אתחזא הא עננין בחזיתא הוו קראין לי ושחקין‏ לי זעקין וזיקין וברקין לי מבהלין‏ לי ורוחיא בחזיתי אפרחוני ונטלוני
לעלא ואובלוני ואעלו‏ני בשמיא ועלת בהון עד די אדבקת לשורי בניאן מתבנא אבני ברד ולשני נור סחרין סחור סחור להון ושריו למדחלותני‏ ועלת אנה בלשני נורא אלן
עד די אדבקת לביא רב מתבנא באבני ברד וכותלי ביתא דן הוו כלוחת אבנין וכולהון הוו די תלג ומתבנא די תלג אשן וטלליא כזיקין וכברקין ובינתהון כרובין די נור ושמיהון די מין ‏ונור דלק סחר ל‏כול כתליהון סחור סחור להון ותרעין די נור דלק ועלת בביתא דן די הוא חמם כנורא וקריר כ‏תלגא וכול‏ תענוג חיין לא איתי בה והא דחלה לי חפיתני ורעדה לי אחדתני והוית מזדעזע ורעד ונפלת‏ על אנפי ואחזיאת בחזיתי וארו חזית תרע אוחרן די פתיח לקודמי וביא אוחרן די מן דן רב וכולה‏ מתבנא בלשני נור וכולה פריש לחדה בהדר וביקר
‏וברבו כלקובל די לא אכל לאדמה לכון על הדרה ועל רבותה ואשתה הות די נור ועליתה הות די ברקין וזיקין וטללה די נור דלק ואחזיאת וחזית בה כרסא רם ומחזיה כזכוכי וגלגלוהי כגלגל שמשא מנירא וגדנפוהי כרובין ומן תחות כרסיא נפקין שבלין די נור ולא יכלת למחזה רבותא רבתא יתבת על כרסיא דן ולבושה נהיר מן שמשא וחור מן תלגא רבא כרסא איתי בספיר ונור דלק חזית ולהלא מן טוריא אלן אתר לעבר ארעא רבתא
ותמן אשתיציו שמיא באדין אחזיאת נקר רב בינת עמודי נורא די שמיא וחזית בה עמודי נורא נחתין לארע ולא איתי להון משחה לעמיקהון ולרומהון ולהלא מן דן נקרא‏


חנוך חזון על הנפילים 4Q206

ואמרא סלק לראש כף חד ראם ומרא ענא שלח לה לות ענא וכולהון קמו מן רחיק‏ באדין חזית והא מרא ענא קאם לקובל ענא וחזיה תקיף ורב ודחיל וכול ענא חזו לה ודחלו מן קודמוהי וכולהון הווא רעדין ודחלין מן קודמוהי
מיא וסלקו עד כסי דביא והוית חזה עד כל דביא רדפין לענא דן אבדו שקעין וטבעין ו‏מיא חפו עליהון וענא נגדו מן מיא אלן ואזלו צדיותא אתר זי‏ לא איתי בה מין ועשבין ועיניהון התפתחו וחזו וחזית עד מרא ענא רעא להון ויהב להון מיא‏ למשתא ועשבא למאכל ואמרא סלק לראש כף חד רם ומרא ענא שלח לה לות ענא וכלהון קמו מן‏ רחיק באדין חזית והא מרא ענא קאם לקובל ענ‏ה וחזיה תקיף‏

ין וכל אתחוית לחנוך ספר פרשא
ר הא רבא
ארע‏א כל‏ ם מתעשת
בה דם הוה שפיך
הוו מ‏ ין בה כל

וכולהון הווא דחלין‏ מן קודמוהי‏ די הוה ביניהון לא יכלין אנחנא למקם לקובל‏ ב‏תנינא וסלק לראש כפא דן וענא שריוא לאתסמיה ל‏הון ואמרה לא ידע בהון ומרא ענא רגז על‏ דן ואתה על ענא ואשכח כול שגאהון מתסמין קודמוהי ולמהוא‏ צבין למתב לדירהון על ענא ושחטו כול טעיתא ושריו למרעד אתיב אמרא דן לכול ענא טעיתא לדיריהון דן לאי ל‏בגלא ולבגעה ולאעקה ימא על אמרא‏ דן אתהפך והוא אנוש ועבד משכן


חרם העירים - מעלם וענשם

ואמרו לה כלהן נמא מומא כלנה ונחרם כלנה חד לחד בה די לא נתוב כלנה מן מלכה דן עד די נעבד עבדה דן אדין ימו כלהן כחדה ואחרמו חד לחד והוו כלהן מאתין די נחתו ביומי ירד על‏ ראש חרמון‏ טורה וקרו לטורה חרמון בדיל די ימו ואחרמו חד לחד ב‏ה ואלין‏ שמהת רבניהן‏
שמיחזה די הוה ראשהן ארעתקף תנין לה רמטאל תליתי לה כוכבאל רביעי לה חמישי לה רעמאל שתיתי לה
דניאל שביעי לה זיקיאל תמיני לה ברקאל תשיעי לה עסאל עסירי‏ לה חרמני חדעסרא לה מטראל תריעסר לה עננאל תלתת עסר‏ לה שתואל‏ ארבעת עסר לה שמשיאל חמשת עסר לה שהריאל‏ שתת עסר לה תמיאל שבעת‏ עסר לה טוריאל תמנית עסר לה ימיאל תשעת לה‏ יהדיאל עסרין לה אלין אנון רבני‏ רבני עסרתא אנון ורבניהן כלהן נסבו להן נשין מן כל די בחרו ושריו למנעל עליהן ולאסתאבה בהן ולאלפה אנין חרשה וכשפה ומקטע שרשין ולאחויה להן עסבין והויה בטנן מנהן וילדה גברין רמין כתלתת אלפין אמה די הוו מתילדין על ארעה‏ כילדותהן ומתרבין כרביותהן ודי הוו אכלין עמל כל בני אנשא ולא יכילו אנשא לאספקה להן והוו גבריא קשרין לקטלה לאנשא ולמכל אנון ושריו למחטא‏ מן קובל כל כנף וחיות ארעה ורחשיה די רחשין על ארעה ובמיה וב‏שמיה ונני‏ ימה ולמכל בשרהן אלין לאלין והוו שתין דמה אדין קבלת ארעה על רשיעין על כל מה בה מתעבד‏
עסאל אלף לאנשא למעבד‏


מעל העירים

אלין‏ אנון‏ רבני‏ עשרתא
אנון ורבניהון כולהון נסבו להון נשין מן כול די בחרו ושריו למעל עליהן ולאסתאבה בהן ולאלפה אנין לחרשתא ולכשפתא ולמקטע שרשיא ולאחויה להן עשביא והויא בטנן מנהון וילדה גברין רמין כתלתה
אלפין אמה די הווא מתילדין על ארעא כילדותהון ומתרבין כרביותהון‏ ודי‏ הווא‏ ו‏אכלין עמל כול בני אנשא ולא יכילו אנשא לאשפקה‏ להון והווא גבריא קשרין לקטלה לאנשא ולמכל אנון ושריו למחטא מן קובל כול
כנף וחיות ארעא ורחשיא די רחשין על אנפי ארעא ובמיא ולמכל‏ בשרהון‏ אלין‏ לאלין‏ והווא‏ שתין‏ דמא
אדין‏ קבלת‏ ארעא‏ על‏ רשיעין‏ על‏ כול‏ מא ובשמיא ונוני ימא בה מתעבד‏//

עשאל אלף‏ לאנשא ל‏מעבד חרבן די פרזל ושרינין די נחש ואחזיא להון מא יתחפר והיך‏ מא‏ יעבדון‏ דהבא‏ למעבדה‏ מכונא ועל‏ ו‏כספא למעבדה לצמידין ולתצבין לנשיא
לנשיא אחזיא הוא על כוחלא ועל צדידא ועל כול אבני יקר ועל צבעין‏//


‎4Q202 - מעל העירים

כול‏ יומי‏ חייהון‏
והויא כדי שגיאו בני אנשא ביומיא אלין אתילדה להון בנת‏ שפירן וטבן וחזוא להן עיריא בני שמיא ואתחמדו עליהן ואתמללו חד לחד נזל ונבחר לנא נשין מן בנת אנשא ונולד לנא בנין ואמר להון שמיחזא די הוה רשהון דחל אנה די לא תצבון למעבד עובדא דן ואהוא אנה בלחדי חיב חטא רב וענו ואמרו לה כולהון נמא‏ מומא כלנא ונחרם כלנא חד לחד בה די לא נתוב כולנא מן מלכא דן עד די נעבד‏ עובדא דן‏


מעל העירים

שמי חזה אלף חברו ומקטע שרשין חרמני אלף חרש למשרא כשפו וחרטמו ותושין ברקאל אלף נחשי ברקין כוכבאל אלף נחשי כוכבין זיקאל אלף נחשי זיקין ארעתקף אלף נחשי ארע שמשיאל אלף נחשי שמש שהריאל אלף נחשי שהר וכלהן שריו לגליה רזין לנשיהן ולקבל מעבד קצת אנשא מן ארעא וקלה
סלק קדם שמיה אדין אדיק מיכאל‏ ושריאל ו‏רפאל וגבריאל‏ מן קדשי שמיה על ארעא וחזו דם סגי שפיך על ארע‏א וכל‏ ארעא אתמלית רשעה ו‏חמסה די‏ אתחטי עליה‏ ושמעין ארבעתה עללו ואמרו קדמיהן ד‏קלה וזעקתה בחרבות בני ארעא סלקין עד תרעי שמיה ואמרו לקדישי שמיה כען לכן אנתן קדישי שמיה
די קבלן‏ נפשת בני אנשא ואמרן‏
על ארע‏א וכל שקרה על יבשתה ואודע רזי עלמה די בשמיה די ל‏הן יעבדון ידעי בני אנשה ושמי חזה די לה שלטנה יהבת למלך לכל חברוהי ואזלו לבנת אנשי ארעא ושכבו עמהן בנקבן לאסתאבה


מעל העירים

‏והוה רשעא רבא והווא פחזין וטעין בכול אורחתהון שמיחזה אלף חברו ומקטע שרשין חרמני אלף חרש למשרא כשפו וחרטמו ותושין ברקאל‏ אלף נחשי ברקין כוכבאל אלף נחשי כוכבין זיקיאל אלף נחשי זיקין‏ אלף נחשי ארעתקף אלף נחשי ארע שמשיאל אלף נחשי שמש שהריאל אלף נחשי שהר וכולהון שריו לגליה‏ רזין לנשיהון ולקובל מבד קצת אנשא מן ארעא וקלא‏ סלק קודם שמיא‏ //

אדין אדיק‏ מיכאל ושריאל ורפאל וגבריאל מן קודשי שמיא על ארעא וחזוא דם שגיא שפיך‏ על ארעא‏ וכול ארעא אתמלאת רשעא וחמסא די אתחטא עליהא ושמעין ארבעתא עללו ואמרו קודמיהון די קלא וזעקתא
בחרבות בני ארעא סלקין עד תרעי שמיא ואמרו לקדישי שמיא כען לכן אנתן קדישי שמיא‏ די קבלן נפשת בני אנשא ואמרן אעלו דיננא לקובל עליון ואבדננא מן קודם יקר רבותא ומן קודם מרא כול מריא ברבותא‏//
‏ועללין רפאל ומיכאל עיריא וקדישיא רברביא אמרו קודם מרא עלמא די אנתה הוא מרנא רבא‏ הוא מרא עלמא‏ אנתה מרא מריא ואלה אלהיא ומלך עלמיא ‏וכורסא יקרך לכל‏ ל‏דר דריא די מן עלמא ושמך קדישא ורבא ובריכא עד כול עלמיא ו‏ תך מקדשתא ו תא עד כול עלמיא‏ כול עויתא ולגבריאל אמר מריא אזל נא על ממזריא ובני זנותא ואובד בני עיריא‏ מן בני אנשא וב‏קרב אבדן‏ שלח להון ו‏ארכת יומין לא איתי להון
וכול בעו לא איתי לאבהתהון עליהון די משכן למחיא חיי עלם ודי יחיא כול חד וחד מנהון חמש מאה שנין ולמיכאל אמר מריא אזל נא מיכאל ו‏אודע לשמיחזא ולכול חברוהי די אתחברו לנשיא לאסתאבה בהן בטומאתהן די יבדון בניהון ויחזון לאבדן‏ חביביהון ואסרהון על שבעין דרין בחולי ארעא עד יומא רבא די דינהון‏


עונש העירים

אלף קשטה מה יעבד ובן למך לנפשה לחיין לנצלה ולמפלט עד‏ עלמה ו‏מנה תתנצב נצבה ותתקים כל דרי עלמי‏ה.‏ ולרפאל אמר אזל נא רפאל ואסר לעסאל ידין ורגלין ורמא‏ יתה לחשוכה


‎4Q205 מסתרי הארץ

להן לא יתנזקון ביום דינא מן תנה ולא יתקימון מן תנה באדין ברכת למרא רבות‏א ואמרת להוה בריך דין קושטא ולהוה בריך מרא רבותא וקושטא דמריא לעלמא ומן תמן אובלת לאתר אחרן למערב סיאפי ארעא ואתחזית נור די הוה מדבר ודי לא ישלא ולא ישרי בדברונה ביומא ובליליא כחדה לבך ושאלת ואמרת מה הוא די לא איתי לה כל שליאו‏ וענה לי רעואל דן דגלה ונורא הוא די למערב דברונה הוא רדף לכול מנירת שמיא ואחזיני טורין די נור דלק אשן בינתהון משתלהב בליליא‏


מסתרי הארץ

ולהלא מנהון ארחקת למדנח שגיא וחזית אתר אוחרן רב נחלי מין רברבין דב‏ה קניא טביא די בשמא די
דמין לצפר ועל שפואת נחליא אלן חזית קונם בשמא‏ vacat ולהלא מן נחלי‏א אלן ארחקת למדנח ואחזיאת‏ טורין אחרנין ואף בהון חזית אילנין די נפק מנהון דמעא די מתקרא צרו וחלבנה‏ ול‏הלא מן טוריא אלן אחזיאת טור אוחרן למדנח סיאפי ארעא ו‏כול אילניא דבה מלין‏ והוא דמא לקלפי לוז כדי‏ באילניא אלן‏ שדא מנהון בשם ריח כדי מדקין קליפיא אלן אנון על כול בשם ולהלא מן טוריא אלן כלצפון מדנחהון אחזיאת טורין


מסתרי הארץ

קאם לקובלה די מכין לאנשא כאלן לקשיטין ו‏אלן ברא ואמר למנתן להון ומן תמן אובלת למציע ארעא וחזית אתר מתברך די‏ בה אילנין די ענפיהון מתקימין ומתניצין ותמן אחזיאת טור חד קדיש ונפקין מן תחתוהי‏ די טורא מין מן מדנחה ומנחתהון לדרומא וחזית למדנחא טור אוחרן רם מנה וביניהון חלה עמיקה די לא איתי לה פותי די בה מין נפקין מן תחתוהי די טורא ולמערבא‏ לה‏ טור אוחרן שפל מנה די לא איתי לה רום וחלה עמיקה ויבישה תחתוהי ו‏בינתהון וחלה אוחרי על תלתת טוריא וכול חליא עמיקן ובטנר תקיף ואילן לא מתנצב בהן ותמהת על טוריא ותמהת על חליא ותמהת לחדא באדין אמרת למה די ארעא דה מתברכה‏ וכולה מלאה אילנין‏


‎4Q206 - מסתרי הארץ

נפשת כל בני אנשא והא אלן אנון פחתיא לבית עגנון לכדן עבידו עד יום די יתדינן ועד זמן יום קצא די
דינא רבא די מנהון יתעבד‏ vacat תמן חזית רוח אנש מת קבלה‏ ו‏אנינה עד שמיא סלק ומזעק וקבל
באדין שאלת לרפאל לעירא וקדישא די עמי הוה ואמרת לה דה רוחא קבלתא דמן היא דכדן אנינה סלק ומזעק וקבל עד שמיא וענה‏ לי אמר הא דה היא


מסתרי הארץ

חד‏ כלצפון מערבה מן כולא הובל מין וטל עוד מן תמן אזלת באתר אוחרן די במדברא וארחקת שגיא למדנח פאתא דה ותמן חזית אילני ברא די אנון מדמעין בשמי לבונה ומור‏ דב‏ה מלאין דמע והוא דמה לקלפי לוז כדי‏ באילניא אלן שדה מנהון בשם ריח כדי מדקק קלפוהי אנון על כל בשם ולהלא מן טוריא אלן כלצפון מדנחהון‏ אחזית טורין אחרנין מלאין נרד טב וצפר וקרדמן‏ ופלפלין‏ vacat ומן תמן הובלת למדנח כל טוריא אלן רחיק מנהון למדנח ארעא ואחלפת עלא מן ימא שמוקא וארחקת שגיא מנה ואעברת עלא מן חשוכא רחיק מנה ואחלפת ליד פרדס קשטא


מסתרי הארץ - עץ הדעת

ואחזית מן רחיק לאילניא דבה אילנין שגיאין לחדה ורברבין שנין‏ דן מן דן וחזית תמן אילן די הוה שנה מן כולהון רב שגיא ושפיר ויקיר‏
אבוך רבא ו‏אמך רבתא וידעו מנדע ואתפתחו עיניהון ואתבוננו די ערטליין‏


ספר המאורות

תרעין פתיחין בשמיא היך די חזית במדנחא‏
חשבוניהון‏ באדין‏ מן תמן אובלת לדרום סיאפי ארעא ותמן אחזיאת תרעין תלתתהון פתיחין
לרוח דרומא לטל ומטר‏ ומן תמן אובלת למדנח סיאפי ארעא ותמן אחזית תרעין תלתתהון פתיחין למדנחא ולעלא מנהון שפשין די כוכבי שמי‏א‏ נפקין מן כול חד וחד מנהון ואזלין למערבא בארחתא די חזיאן להון
וכדי הוית חזה הוית מברך בכול עדן
באדין אברך למרא רבותא‏


ספר המאורות

אוריאל חד מן‏ עירין ואחויני וכתב לי כולא ועוד כתב לי שמהתהון בהדמיה למזמניהון ומן תמן אובלת לצפון סיאפי ארעא ואחזית עבדין רברבין


נבואת חנוך לקץ הימים

ולעיקא ולחבוש עגן עלמא וכול די חריר ויעדי מן כען עמהון יתאסרון עד מסף דרהון ובקץ‏ דינא די‏ אדין יאבדון לכול דריא אכרת כול רוחת ממזריא ובני עיריא בדי ארשיעו אנשא ואכרת עולה מן אנפי ארעא וכול עובד באישותא יעדא ותתחזא נצבת קושטא ותהוא ברכה ועובדי קושטא לעלם בחדוה יתנצבון וכען כול קשיטין יפלטון ולהון‏ חיין עד די יולידון אלפין וכול יומי ‏ילדותכון ו‏שיבתכון בשלם יתמליון‏
באדין תתעבד כל ארעא‏ בקושט וכולה תתנצב אילנין ותתמלא ברכה וכול אילנין דארעא די יבעון יתנצבון בה ולהון מנצבין בה גנין וכול גנתא די תתנצב בה יעבדון אגני‏ ? חמרא אלף וכול זרעא די יזדרע בה יעבד לכול חדה וחדה סאה אלף סאין‏
‏ואנה חנוך הוית קאם ומברך למרא רבותא למלך עלמיא ו‏ארו עירא וקדישא רבא‏


ברכת חנוך

רעלין מן קודם הדר יקרכה מברך די כול רזיא ידע אנתה וכול צבו לא תקפתכה‏ קודמיכה וכען ק
מלכות רבותכה לש‏


ישמחו על הספרים

ואנון יהימנון להון ויחדון בהון ו‏ישמחון כול
קשיטיא למאלף מנהון כול אורחת קושטא‏ ביומיא אלין פקדהון מריא בבני ארעא למקרא ולאשהדה להון על חוכמתהון למאמר אחויוהון עליה די אנתון תהוון מדברין להון ואנתון תהוון מתפרעין מן כול בני ארעא‏ ולהוא ל‏כון כול שלמא חדו לכון יא בני קושטא‏


חנוך חוזר לארץ

ובמעדיהן מתחזין ולא מעברין‏ בסרכן
חזו לארעה ואתבוננו בעבדה מן קדמיה לאחרנה דמנדעם לא ל‏אשניה וכל מתחזא‏ לכן חזו לדגלי קיטה‏ עליה ובדגלי שתוא דכל‏ ארעא תתמלא מין ו‏עננה מטרה שפכין חזו דכל אילניה כלהן מיבישין ומנפילין כל עליהן ברא‏ מן ארבעת עסר אילנין דעליהן מתקימין ולא מחדתין עליהן עד דתרתין ותלת שנין יעברן חזו לכן לדגלי קיטה דשמשה בהן כויה ושלקה ואנתן טלל ומסתרין בעין מן קדמיה על אנפי ארעה כויתה ולמדרך על עפרה ועל‏ כפיה לא תשכחון מן חמתה חזו ודעו בכל אילניה כלהן יתניצון עליהן בהן ירוקין וחפין אילניה וכל פריהן להדר תשבחה‏ הללו ו‏אתבוננו בכל עבדיה אלין ואשכילו דאלהה די חי הוא לעלם דעלמין עבד כל עבדיה אלין שנה ושנה לא ישניון עבדהן ו‏כלהן עבדין ממרה ואנתן שניתן עבדכן

ולא תעבדון ממרה ותעברון עלוהי רברבן וקשין‏ {ביום‏} <בפום‏> טמתכן על רבותה הא קשי לבבן לת שלם לכן אדין יומיכן תלוטון ו‏שני חייכן יבדן‏ ושני אבדנכן יסגין בלוט עלמין ורחמין ושלם לת לכן אדין להוון שמהתכן ללוט עלם לכל קשיטין ובכן ילוטון כל מתליטין וכל חטאין ורשיעין בכן ימון ולכל‏ חטאין‏


חנוך חוזר לארץ

כדי יאתה עם רבואת קדישוהי למעבד דין על כולה ויובד כול רשיעין ויוכח לכול בשרא על עובדי רשעהון כולהון די עבדו ומללו לארשעה ועל כול מלין רברבן וקשין‏ די מללו עלוהי חטין רשיעין אתבוננא בכול עובד וחזוא לכון לעובד שמיא ולמנירתא די לא משניין ארחתהון במסורת‏ נהוריהון די כולהון דנחין וערכין כול חד וחד מנהון בסרכה חזוא לכון לארעא ואתבוננא בעובדה מן קדמיא לאחרנא די מנדעם לא לאשניה ו‏כול מתחזא לכון‏ חזוא לכון לדגלי קיטא ואתבוננא בדגלי שתוא די כול ארעא תתמלא מין וענניא מטרא שפכין
‏וטלא ינחת עליה חזוא לכול אילניא כולהון די מתחזין לכון די מיבישין ומנפילין כול עלי‏הון ברא מן ארבעת‏ עשר אילנין די עליהון מתקימין עד דתרתין ודתלת שנין‏ יעברן חזוא לכון לדגלי קיטא די שמש‏א בהון כוייה ושלקה‏ ואנתון טלל ומסתרין בעין מן קדמיה על אנפי ארעא כויתא ולמדרך על עפרא ועל כפיא מן חמת‏א
לא תשכחון חזוא ודעו בכול אילניא כולהון יתניצון עליהון וב‏הון ירוקין וכול פריהון להדר תשבחה הללו ואתבוננוא בכול עובדי‏א אלן ואשכילו די אלהא חי‏א די לכול עלם‏ דעלמין חי הוא עבד כול


חזון הקץ

ודכרא דנ שרי לנגחה בקרנוהי‏ ולמרדף בקרנוהי ולנשקה לתעליא ובאתרהון לחזיריא ואובד חזירין שגיאין ובאתרהון שרי לכלביא ואמרא די עינוהי אתפתחו חזה לדכרא די ענא דן עד די שבק ארחה ושרי למנקש לענא וארמי לה ושרי למהך לא בארח


חזון הקץ

וכדי הוית חזה בחלמי והא לחד מן ארבעתא די נפקו רמה מן שמיא די כול כוכביא שגיאיא די‏ כדלסוסיא אסר ל‏כלהון ידין ורגלין ורמא להון בתהום ארעא וחד מן ארבעתא על על חד מן תוריא חוריא ואלף לה ועבד לה ערב חדה ויתב בגוה ותלתת תוריא עלו עמה לערבא וערבא חפית וכסית מן עליהון והוית חזה והא מרזבין שבעה שפכין על ארעא מין שגיאין והא חדרין פתיחו בגוא ארעא ושריו להבעה ולמעל עליה ו‏אנה הוית חזה עד ארעא חפית מין וחשוך ושחק‏ והוו קאמין עליה ותוריא שקעין וטבעין ואבדין במיא אלן וערבה פרחה עלא מן מיא וכל תוריא וערדיא וגמליא ופיליא ירו מין‏


חזון הקץ

‏ועוד חזית בחלמי עד מרזביא אלן התכלאו מן טלילא רמא דן ובקיעי חדריא שכירו וחדרין אחרנין פתיחו ומיא משרין ונחתין בגוהון עד ספו‏ מיא מן עלא ארעא והתגליאת וערבא תקנת‏ על ארעא‏ ועדה חשוכא והוה נהורא והא תורא חורא ותלתת תוריא עמה נפקו מן ערבא דה‏
והתילד למציעהון תור חד חור‏
ושריו למנכת ולמדבר אלן
לאלן‏ ותורא חורא הולד ערד ועגל חור כחדה וערדין התשגאו ועגלא‏ חורא די התילד מן תורא חורא הולד חזיר אכום ודכר זי ען חור וחזירא הולד חזירין שגיאין ודכרא הולד אמרין תרי עשר וכדי רביאו יהבו אמר חד מנהון לערדיא וערדיא יהבו אמרא דן לדביא ואמרא דן רבא לות דביא ודבר דכרא לחד עשר אמריא כולהון למתב ולמרעא עמה לות דביא והתשגאו והתעבדו ען די אמרין רברבין ודביא שריו למלחץ לענא עד רמו כול חד וחד מן טליהון ביבלא רבא די ישקע מין באדין‏ שריו אמריא לזעקה על טליהון ולמקבל לקובל מראהון וחד אמר נתר מן דביא ערק ואזל לערדיא וחזית עד ענא אנן ומזעק תקיפית עד נחת מרא ענא


‎4Q207 - חזון הקץ

ועוד הוית נטל עיני בחלמא וחזית שמיא‏ מן עלה‏ והא כוכב חד נפל מן שמיא למציע תוריא רברביא ואכל ורעה ביניהון‏ הא באדין חזית תוריא אלן רברביא ואכמיא והא כלהון מרעיהון ודיריהון‏ ועגלי‏הון חלפו ושריו למחיה חד לחד ועוד חזית בחלמי והדקת שמיא‏ והא כוכבין שגיאין נחתין ומתרמין מן שמיא לות כוכבא קדמיא והתהפכו תוריא במציע עגליא אלן ועמהון רעו ביניהון


חזון הקץ

ושריו למנכת ו‏למדבר אלן לאלן ותורא חורא די אתילד ביניהון אולד ערד ועגל חור כחדה וערדין אתשגאו ועגלא חורא דן די אתילד מן תורא חורא אולד חזיר אכום ודכר די ען חור וחזירא אולד חזירין שגיאין ודכרא אולד אמרין תרי‏ עשר‏ וכדי רביאו תרי עשר אמריא אלן יהבו אמר חד מנהון לערדיא וערדיא
יהבו אמרא דן לדבין ואמרא רבה לות דביא ודבר דכרא לחד עשר אמריא כולהון


לידת נח

ובאתר עדן נסבת אנה חנוך למתושלח ברי אנתה והיא ילדת בר וקרית שמה למך למאמר לו מך קושטא עד יומא דן וכדי מטה לקומין נסב מתושלח לה אנתה והיא הות בטנה מנה וילדת לה עלים‏ וכדי יליד עלימא הוה בשרה לבן מן תלגא‏ ו‏שמוק מן ורדא וכול שערה חור כעמר נקא ועבי והדיר וכדי פתח עינוהי אניר כול
‏ביתא כשמשא


לידת נח

באדין ענית אנה חנוך אמר בל יחדת מריא לדתה על ארעא כלקובל די חזית ואחוית לך ברי די ביומי ירד אבי
עברו‏ מלת מריא מן אורית‏ שמיא‏ וארו חטיין ועברין‏ הון שניו למעל על נשין ועמהן למחטא ונסבו להון מנהן וילדן‏‏ לא דמין לרוחין להן לבשרין ולהוא‏ רוגזא רבא על ארעא‏ ומבולא ויתעבד אבדנא רב‏א‏ על שנה חדה‏ ודן עלימא די יליד‏ לכון‏ ותלתת בנוהי יפלטון כדי ימותון די על ארעא‏
באדין תנוח ותתדכא ארעא‏ מן חבלא‏ רבא‏ וכען אמר ללמך די ברך הוא בקשוט‏ וניח קרי דן עלימא‏ די יליד ונוח קרי שמה‏ בדיל די הואה להוא לכון לניח די בה תנוחון ולהוא לכון לפלטה בדי יפלט הוא ובנוהי מן חבל ארעא די מן עובדי כול חטיא ומן רשעי ארעא די להוא ביומוהי‏ ובאתרהון יאתה רשע תקיף‏ מן דן די ישתלם ביומיהון בדי ידע אנה ברזי‏ מריא די קדישין אחויוני ואחזיוני‏ ודי בלוחת שמיא קרית‏ וחזית כתיב בהון די‏ דר מן דר יבאש בכדן ובאש להוא‏ עד די יקומון דרי קושטא ובאישתה ורשעה יסוף וחמסא יכלא מן ארעא ועד די טבן יאתן בארעא
עליהון‏ וכען אזל נא עד למך‏ בר‏ך‏ ואחויה לה די עלימא דן ברה הואה בקשוט ולא בכדבין‏
bottom of page