top of page
ויהִי דוִיד בן יִשי חכם ואוֹר כְּאוֹר השֶמש

מגילת מזמורי תהלות


ויהי דויד בן ישי חכם ואור כאור השמש
וסופר ונבון ותמים בכול דרכיו לפני אל ואנשים
ויתן לו יהוה רוח נכונה ואורה ויכתוב תהלים שלושת אלפים ושש מאות
ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכול יום ויום
לכול ימי השנה ארבעה וששים ושלוש מאות
ולקורבן השבתות שנים וחמשים שיר ולקורבן ראשי החודשים
ולכול ימי המועדות וליום הכפורים שלושים שיר
ויהי כול השיר אשר דבר ששה וארבעים וארבע מאות
ושיר לנגן על הפגועים ארבעה
ויהי הכול ארבעת אלפים וחמשים
כול אלה דבר בנבואה אשר נתן לו מלפני העליון

סדר המזמורים כפי שמופיע במגילות:

מזמור קא

לדויד מזמור חסד ומשפט אשירה לכה יהוה אזמרה
אשכילה בדרך תמים מתי תבוא לי
אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי
לא אשית לנגד עיני דבר בליעל
עשה סיטים לא ידבק בי לבב עקש יסור ממני
רע לא אדע מלושני בסתר רעהו אותו אצמית
גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל
עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי והולך בדרך תמים הוא ישרתני
לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה דובר שקרים לוא
יכון לנגד עיני לבקרים אצמית כל רשעי ארץ
להכרית מעיר יהוה כול פועלי און


מזמור קב

תפלה לעני כי יעטוף ולפני יהוה ישפוך שיחו
יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא
תולעת הערער ולוא בזה את תפילתם
תיכתב זואת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה
כי השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל הארץ הביט
לשמוע אנקת אסיר לפתח בני תמותה
לספר בציון שם יהוה ותהילת בירושלים
בהקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את יהוה
כי ענה בדרך כוחי קיצר ימי
אומר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך
לפנים הארץ נוסדה ומעשי ידיכה שמים
המה יואבדו ואתה תעמוד וכולם כבגד יבלו וכלבוש תחליפם ויחלופו
ואתה הוא ושנותיכה לוא יתמו
בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניכה יכון לעולם‏ לדור


קג

לדויד ברכי נפשי את יהוה וכול קרבי את שם קודש


קט

זאת פעולת שוטני מאת יהוה והדוברים רע על נפשי
ואתה יהוה אדוני עשה אתי למען שמכה כי-טוב חסדכה
הצילני כי עני ואביון אנוכי ולבי חלל בקרבי
כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה
ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן
ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון רואשם
עזרני יהוה אלוהי הושיעני כחסדך
וידעו כי ידכה זאת יהוה אתה עשיתה
יקללו המה ואתה תברך קמו ויבושו ועבדכה ישמח
ילבשו שוטני כלימה ויעטו כמעיל בושתם
אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו כי עמד
אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא
ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם בשם מבית יהוה
אל יהוה ויאר לנו אסורו חג בעבותים עד קרנות המזבח
אלי אתה ואודכה אלוהי ארוממכה
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו
קמב
אביטה ימין ואראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי
זעקתי אליכה יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים
הקשיבה אל רנתי כי דלותי מואדה הצילני מרודפי כי אמצו ממני
הוצא ממסגר נפשי להודות את שמכה
בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי


קמז

כי טוב זמרה‏ אלוהינו כי נעים נאוה‏ תהלה
בונה ירושלים
ישלח דברו ימשם ישב רוחו יזלו מים
מגיד דבריו ליעקוב חוקיו ומשפטיו לישראל
לא עשה כן לכול גוי משפטים בל הודיעם הללויה.


קה

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו
הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו
שירו לו זמרו לו שיחו בכול נפלאותיו
התהללו בשם קודשו ישמח לב מבקשי רצונו
דרשו יהוה ועוזו בקשו פניו תמיד
זכורו נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפטי פיו
זרע עבדו עבדיו בני יעקוב בחירו ‏
כי הוא יהוה בכול הארץ משפטיו
זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור
אשר כרת עם אברהם שבועתו לישחק
ויעמידה ליעקוב לחוק לישראל ברית עולם
לאמור אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם
ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו
הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו
שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו
שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם
שלח חושך ויחשך ולא מרו את דברו
רם שם וימת את דגתם
שרצה ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם
אמר ויבא ערב כנים בכול גבולם
נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם
ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם
אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר
ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם
ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם
ויוציא את עמו בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל
שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם
פרש ענן למסך ואש להאיר לילה
שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם
פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר
כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו
ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו
ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו
בעבור ישמורו חקיו ותורתיו ינצורו הללויה


קמו

יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות
ייראו מיהוה כול הארץ ממנו יגורו כול יושבי תבל
בהודעו לכול מעשיו בראותם את כול‏ גבורותיו
ימלוך יהוה לעולם אלוהיך ציון לדור
ודור הללויה


קמח

הללו יהוה משמים הללוהו במרומים
הללוהו כול מלאכיו הללוהו כל צבאיו
הללוהו שמש וירח הללוהו כול כוכבי אור
הללוהו שמים השמים והמים אשר מעל לשמים
הללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו
ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולוא יעבור
הללו את יהוה מן הארץ תנינים וכל תהומות
אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו
ההרים וכול גבעות עץ פרי וכול ארזים
החיה וכול בהמה רמש וציפור כנף
מלכי ארץ וכול לאומים שרים וכול שופטי ארץ
בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים
יהללו


קכא

שיר המעלות אשא עיני אל ההרים 
מאין יבוא עזרי
עזרי מעם יהוה עושה שמים וארץ
אל יתן למוט רגלכה ואל ינום שומרכה
הנה לוא ינום ולוא יישן שומר ישראל
בלילה יהוה שומרכה צלכה על יד ימינכה
יומם השמש לא יככה וירח בלילה
יהוה ישומרכה מכול רע ישמור את נפשכה
ישמור צאתכה ובואכה מעתה ועד עולם


קכב

שיר המעלות לדוד 
שמחתי באומרים לי בית יהוה נלך
עומדות היו רגלי בשעריך ירושלים
ירושלים הבנויה כעיר שחברה לו
שמה עלו עדת ישראל להודות לשם יהוה
כי שמה ישב כסא למשפט כסא לבית דויד
שאל שלום ירושלים ישליו אוהביך
יהי שלום בחילך ושלוה בארמונותיך
למען אחי וריעי אדברה שלום בך
למען בית יהוה אלוהינו אבקשה טובה לך


קכג

דויד למעלות
אליכה נשאתי עיני היושב בשמים
הנה כעיני עבדים אל
הפח נשבר ואנחנו נמלטנו
עוזרנו בשם יהוה עושה שמים וארץ


קכה

שיר המעלות
הבוטחים ביהוה כהר ציון שלוא ימוט לעולם ישב
ירושלים הרים סביב לו 
יהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם
כי לוא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים
למען לוא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם
היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלב
עקלקולות יוליך יהוה את כול פועלי און
שלום על ישראל


קכו

שיר המעלות
בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלומים
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה
אז יואמרו בגויים הגדיל יהוה לעשות עם אלה
הגדיל יהוה לעשות עםנו היינו שמחים
שובה יהוה את שבותנו כאפיקים בנגב
הזורעים בדמעה ברנה יקצורו
הלוך ילך ובכו נושאי משך הזרע
בוא יבוא ברנה נושאי אלומותו


קכז

שיר המעלות לשלמה
אם יהוה לוא יבנה בית שוא
הנה כי כן יבורך גבר ירא יהוה
יברככה אדוני מציון 
וראה בטוב ירושלים כול ימי חייכה
וראה בנים לבניך שלום על ישראל


קכט

שיר המעלות
רבות צררוני מנעורי יואמר נא ישראל
רבות צררוני מנעורי גם לוא יכולו לי
על גבי חרשו רשעים האריכו למעניתם
אדוני צדיק קצץ עבות רשעים
יבושו ויסוגו אחור כול שונאי ציון
יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש
שלוא מילא כפו קוצר חוצנו מעמר
שלוא אמרו העוברים ברכת אלוהיכמ עליכם
ברכנו אתכם בשם יהוה


קל

שיר המעלות
אדוני ממעמקים קראתיך אדוני שמעה בקולי
תהי נא אוזנכה קשובת לי
אם עונות תשמור יה אדוני מי יעמוד
כי עמכה הסליחה למען תיורא
קויתי אדוני קותה נפשי לדברו והוחלתי
הוחילי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר
יחל ישראל אל אדוני 
כי עם אדוני החסד הרב עמו פדה
הוא יפדה את ישראל מכול עונותיו


קלב

למנוחתכה אתה וארון עוזכה
כוהניכה ילבשו צדק וחסידיכה ירננו
בעבור דויד עבדכה אל תשב פני משיחכה
נשבע יהוה לדויד אמת לא ישוב ממנה
מפרי בטנכה אשית על כסא לכה
אם ישמרו בניכה בריתי ועדוותי זה אלמדם
גם בניהם עודי עד יעלו לכסא לכה
כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו
זואת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה
צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם
וכוהניה אלבישה ישע וחסידיה ירננו
שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי
אויביו אלביש בושת ועליו יציץ נזרו


קיט

אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת יהוה
אשרי נוצרי עדוותיו בכל עת‏ ידורשוה
אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו
אתה צויתה פקודיכה לשמור מואדה
אחלי יכונו דרכי לשמור אמתכה
אז לא אבוש בהביטי אל כול מצוותיכה
בפקודיכה אשיחה ואביטה אורחותיכה
בחוקיכה אשתעשע לוא אשכח דבריכה
גמור על עבדכה ואחיה ואשמורה דבריכה
גל עיני ואביטה נפלאות מתורותיכה
גר אנוכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיכה
גרשה נפשי לתאבה אל משפטיכה בכול עת
גערתה זדים ארורים השוגים ממצוותיכה
גול מעלי חרפה ובוז כי עדוותיכה נצרתי
גם ישבו שרים בי נדברו עבדכה ישיח בחוקיכה
גם עדוותיכה שעשועי אנשי עצתי
דבקה לעפר נפשי חיני כדברכה
דרכי ספרתי ותענני למדני חוקיכה
דרך פקודיכה הבינני ואשיחה בנפלאותיכה
דלפה נפשי מתוגה קיימני כדברכה
העבר עיני מראות שוא כדברכה חונני
הקם לעבדכה אמרתכה אשר ליראתכה
העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיכה טובים
הנה תאבתי לפקודיכה בצדקתכה חונני
ויבואני חסד יהוה תשועתכה כאמרתכה
ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברכה
ואל תצל מפי דבר אמת עד מואדה כי לדבריכה יחלתי
ואשמורה תורתכה תמיד ועד ואתהלכה ברחוביה
כי פקודיכה דרשתי
ואדברה בעדוותיכה נגד מלכים ולוא אבוש
ואשתעשעה במצוותיכה אשר אהבתי
ואשא כפי אל מצותיכה אשר אהבתי ואשישה בחוקיכה
זכורה דבריכה לעבדכה על אשר יחלתני
חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדוותיכה
חשתי ולוא התמהמהתי לשמור מצוותיכה
חבלי רשעים עודוני תורתכה לוא שכחתי
חצות לילה אקום להודות לכה על משפטי צדקכה
חבר אני לכול אשר יראוכה ולשומרי פקודיכה
חסדכה יהוה מלאה הארץ חוקכה למדני
טוב עשיתה עם עבדכה יהוה כדברכה
טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיכה האמנתי
טרם אענה אני שוגג ועתה אמרתכה שמרתי
טוב אתה אדוני ומטיב למדני חוקיכה
טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצורה פקודיכה
טפש כחלב לבם אני תורתכה שעשועי
טוב לי כי עניתני למען אלמד חוקיכה
טוב לי תורת פיכה מאלפי זהב וכסף
כלתה עיני לאמרתכה לאמור מתי תנחמני
כי עשיתני כנאוד בקיטור חסדכה לוא שכחתי
כמה ימי עבדכה מתי תעשה ברודפי משפט
כרו לי זידים שחת אשר לוא כתורתכה
כול מצוותיכה אמונה שקר רדפוני עוזרני
כמעט כלוני מארץ ואני לוא עזבתי פקודיכה
כחסדכה חונני ואשמורה עדוות פיכה
לעולם יהוה דברכה נצב בשמים
לדור ודור אמונתכה כוננתה ארץ ותעמד
למשפטיכה עמדו היום כי הכול עבדיכה
לולי תורתכה שעשועי אז אבדתי בעווני
לעולם לוא אשכח פקודיכה כי במה חייתני
לכה אני הושיעני כי פקודיכה דרשתי
לי קוו רשעים לאבדני עדוותיכה אתבונן
לכול תכלה ראיתי קץ רחבה מצותכה מואדה
נר לרגלי דבריכה אור לנתיבותי
נשבעתי ואקימה לעשות משפטי צדקכה
נעויתי עד מואדה יהוה כאמרתכה חונני
נדבות פי רצה יהוה ממשפטיכה למדני
נפשי בכפי תמיד תורתכה לוא שכחתי
נתנו רשעים פח לי אני פקודיכה לוא תעיתי
נחלתי עדוותיכה לעולם כי ששון לבי המה
נטיתי לבי לעשות חוקיכה לעולם עקב
סעפים שנאתי תורתכה אהבתי
סתרי ומגני אתה לדבריכה יחלתי
סורו ממני מרעים ואצורה מצות אלוהי
סמכני כאמרתכה ואחיה ואל תבישני ממשברי
סעדני ואושעה ואשא חוקיכה תמיד
סליתה כול שוגים מחוקיכה כי שקר תרמיתם
סיגים חשבתי כול רשעי ארץ על כן אהבתי כול עדוותיכה
סמר מפחדכה בשרי וממשפטיכה יראתי
על כן פקודי כול ישרתי כול אורח שקר שנאתי
פלגי נפת עדוותיכה על כן נצרתם נפשי
פתח דבריכה והאר מבין פותאים
פי פערתי ואשאפה למצוותיכה תאבתי
פנה אלי וחונני כמשפט לאוהבי שמכה
פעמי הכן לאמרתכה ואל תשלט בי כול און
פדני מעשק אדם ואשמורה פקודיכה
פניכה האר בעבדכה ולמדני את חוקיכה
פלגי מים ירדו עיני על כי לוא שמרו תורתכה
צדיק אתה יהוה וישרים משפטיכה
צויתה צדק עדיותיכה ואמונה מואדה
צמתתני קנאתי    כי שכחו דבריכה צרי
צרופה אמרתכה מואדה עבדכה אהבה
צעיר אנוכי ונבזה פקודיכה לוא שכחתי
צות‏ צדקות עולם ותורתך אמת
קרבו רודפי זמה מתורתכה רחקו
קרוב אתה יהוה וכל מצוותיכה אמת
קדם ידעתי מדעתכה כי לעולם יסדתני
ראה עוניי וחלצני תורתכה לוא שכחתי
ריבה ריבי וגאלני לאמרתכה חיני
רחוק מרשעים ישועה כי חוקיכה לוא דרשו
רחמיכה רבים יהוה כמשפטיכה חונני
רבים רודפי וצרי מעדוותיכה לוא נטיתי
ראיתי בוגדים ואתקוטטה אשר אמרתכהלוא שמרו
ראה כי פקודיכה אהבתי יהוה כאמרתכה חונני
רואש דבריכה אמת ולעולם כול משפט צדק
שר[י]ם רדפוני חנום ומדבריכה פחד לבי
שש אנוכי על אמרתכה ממוצא שלל רב
שקר שנאתי ואתעבה ותורתכה אהבתי
שבע ביום הללתיך על משפטי צדקכה
תבענה שפתי תהלה לכה כי תלמדני חוקיכה
תענה לשוני אמרתכה כי כול מצוותיכה צדק
תהי ידכה לעוזרני כי פקודיכה בחרתי
תאבתי לישועתכה יהוה תורתכה שעשועי
תחי נפשי ותהללכה ומשפטיכה יעוזרני
תעיתי כשה אובד בקש עבדכה כי עדוותיכה לוא שכחתי


קלה

הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה 
הללו יה ורוממו יה
שעומדים בבית יהוה 
בחצרות בית אלוהינו ובתוכך ירושלים
הללו את יהוה כי טוב זמרו שמו כי נעים
כי יעקוב בחר לו וישראל לסגולה לו
אני ידעתי כי גדול יהוה ואלוהינו מכול אלוהים
אשר חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ לעשות יעשה
אין כיה אין כיהוה ואין שיעשה כמוך אלוהים 
בימים ובכול תהומות
מעלה נשיאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוציא רוח
להם ולא יאזינו ואין יש רוח בפיהם 
כמוהם יהיו עושיהם וכול אשר בטח בהם
בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרון ברכו את יהוה
בית הלוי ברכו את יהוה יראי יהוה ברכו את יהוה
יברככה יהוה מציון שוכן ירושלים הללויה


קלו

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו
הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו
הודו לאדון האדונים כי לעולם חסדו
לעושה נפלאות לבדו כי לעולם חסדו
לעושה השמים בתבונה כי לעולם חסדו
לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו
לעושה מאורות גדולים כי לעולם חסדו
את השמש ואת וירח כי לעולם חסדו
את השמש לממשלות יום כי לעולם חסדו
ירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו
למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו
ויוציא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו
ביד חזקה ובאזרוע נטויה כי לעולם חסדו
לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו
והעבר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו
נער פרעוה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו
למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו
כי לעולם חסדו הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו
קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל
ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשתה גבורה
טוב לבטוח ביהוה מבטוח באדם 
טוב לחסות ביהוה מבטוב בנדיבים
טוב לבטוח ביהוה מבטוח באלף עם
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו הללויה


קלה

תפלה לדוד
ארוממכה יהוה אלוהי המלך ואברכה שמכה לעולם ועד
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
ברוך יום אברככה ואהללה שמכה לעולם ועד
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
גדול יהוה ומהולל מואדה לגדולתו אין חקר
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
דור לדור ישבחו מעשיכה וגבורתיכה יגידו
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
הדר כבוד הודכה ידברו ונפלאותיכה אשיח
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד 
ועזוז נוראותיכה יואמרו וגדולותיכה אספר
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
זכר רב טובכה יביעו
וברוך שמו לעולם ועד
מלכותכה מלכות כול עולמים וממשלתכה בכול דור ודור
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
נאמן אלוהים בדבריו וחסיד בכול מעשיו
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
סומך יהוה לכול הנופלים וזוקף לכול הכפופים
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
עיני כול אליכה ישברו ואתה נותן להמה את אוכלמה בעתו
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
פותח אתה את ידכה ומשביע לכול חי רצון
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
צדיק יהוה בכול דרכיו וחסיד בכול מעשיו
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
קרוב יהוה וברוך שמו לעולם ועד יקראוהו באמונה
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
רצון יראיו יעשה ואת שועתמה‏ ישמע ויושיעם
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
שומר יהוה את כול יראיו ואת כול הרשעים ישמיד
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
תהלת יהוה ידבר פי ויברך כול בשר את שם קודשו
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד


קלט

שאול הנכה
אשאה כנפי שחר אשכונה באחרית ים
ושם ידכה תנחני ותאחזני ימינכה
ואומרה אך חושך ישופני ולילה אזור בעדי
גם חושך לוא יחשך ממכה ולילה כיום יאיר כחושך כאור
כי אתה קניתה כליותי תסיכני בבטן אמי
אודכה על כי נורא אתה נפלאות נפלאים מעשיכה
ונפשי ידעת מואדה לוא נכחד עצמי ממכה
אשר עשיתי בסתר רוקמתי בתחתיות ארץ
גלמי ראו עיניכה ועל ספריכה כולם יכתבו
ימים יצרו ולו באח מהמה
ולי מה יקרו רעיך אל על מה עצמו ראשיהם
אספרם מחול ירבון הקיצותי ועוד עמכה
אם תקטול אלה רשע אנשי דמים סור מני
אשר יאמרוך למזמה נשאו לשוא עריך
הלוא משנאיכה יהוה אשנא וממתקוממיכה אתקוטט
תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי
חקרני אל ודע לבי בחנני ודע סרעפי
וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם


קלז

על נהרות בבבל שם ישבנו גם בכינו ‏ את ציון
ונפץ את עולליך אל הסלע


קלח

לדויד 
אודכה יהוה בכול לבי נגד יהוה אלוהים אזמרכה
אשתחוה אל היכל קודשכה 
ואודה את שמכה על חסדכה ועל אמתכה
כי הגדלתה על כול שמכה אמרתכה
ביום קראתי ותענני תרהיבני בנפשי עזז
יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיכה
וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה
כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע
אם אלך בתוך צרה תחיני 
על אף אויבי תשלח ידכה ותושיעני ימינכה
יהוה יגמור בעדי יהוה חסדכה לעולם
מעשי ידיכה אל תרף


צג

הללויה יהוה מלך גאות לבש
לבש יהוה עוז ויתאזר אף תיכון תבל בל תמוט
נכון כסאכה מאז מעולם אתה
נשאו נהרות


קמא

ויוכיחני שמן רואש אל יני רואשי
כי עוד ותלפתי ברעותיהמה נשמטו בידי סלע שופטיהם
ישמעו אמרי כי נעימו כמו פלח ובקע בארץ
נפזרו עצמי לפי אשאול
כי אליכה יהוה אדוני עיני בכה חסיתי אל תער נפשי
שמורני מיד פח יקושו לי ומוקשות פועלי און
יפולו במכמריו רשעים יחד אנוכי עד אעבור


קלג

שיר המעלות לדויד
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
כשמן הטוב על הרואש יורד על הזקן
זקן אהרון שירד על פי מדיו
כטל חרמון שיורד על הר ציון
כי שמה צוה יהוה את הברכה עד עולם
שלום על ישראל


קמד

ברוך יהוה צורי
המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה
חסדי ומצודתי משגבי ומפלט לי
מגני ובו חסיתי הרודד עמים תחתי
אלוהים מה אדם ותדעהו בן אנוש ותש ותחושבהו
אדם להבל דמה וימיו כצל עובר
אלוהים הט שמיכה ורד גע בהרים ויעשנו
ברק ברק ותפיצם שלח חציכה ותהומם
שלח ידיכה ממרום פצני הצילני
ממים רבים מיד בני נכר
אשרי העם שככה לו
אשרי העם אשר יהוה אלוהיו


קמג

מזמור לדויד
יהוה שמעה תפלתי
האזינה אל תחנוני באמונתכה ענני בצדקתכה
ואל תבוא במשפט את עבדכה
כי לוא יצדק לפניכה כול חי
כי ירדוף אויב נפשי דכאה לארץ חיתי
הושיבני במחשכים כמיתי עולם
ותתעטף עלי רוחי בתוכי וישתומם לבבי
זכרתי ימים מקדם הגיתי בכול פועלכה
במעשי ידיכה אשוחח
פרשתי ידי אליכה נפשי בארץ יעיפה לכה סלה
מהר ענני יהוה כלתה רוחי
אל תסתר פניכה ממני ונמשלתי עם יורדי בור
השמיעני בבוקר חסדכה כי אליכה נשאתי
לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים
לאסור מלכיהם בזקים ונכבדיהםה בכבלי ברזל
לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכול חסידיו
לבני ישראל עם קודשו הללויה


קנ

הללו אל בקודשו הללוהו ברקיע עוזו הללוהו
בגבורותיו הללוהו כרוב גודלו הללוהו בתקוע שופר הללוהו
בנבל וכנור וכנ הללוהו בתוף ומחול הללוהו במנים ועוגב
הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה כול הנשמות
תהלל יה הללויה


קמ

למנצח מזמור לדויד
חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תצרני
אשר חשבו רעות בלב כול היום יגורו מלחמות
שננו לשונם כמו נחש חמת עכביש תחת שפתימו סלה
שומרני יהוה מידי רשע מאיש‏ מס חמסים


קלד

יהוה העומדים בבית יהוה בלילות
שאו ידיכם קודש וברכו את שם יהוה
יברככה יהוה מציון עושה שמים וארץ


תהלה

הללויה לדויד בן ישי
קטן הייתי מן אחי וצעיר מבני אבי
וישימני רועה לצונו ומושל בגדיותיו
ידי עשו עוגב ואצבעותי כנור ואשימה ליהוה כבוד
אמרתי אני בנפשי ההרים לוא יעידו לי
והגבעות לוא יגידו עלי העצים את דברי והצואן את מעשי
‏כי מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשי
אדון הכול ראה אלוה הכל הוא שמע והוא האזין
שלח נביאו למושחני את שמואל לגדלני
יצאו אחי לקראתו יפי התור ויפי המראה
הגבהים בקומתם היפים בשערם
לוא בחר יהוה אלוהים בם
וישלח ויקחני מאחר הצואן
וימשחני בשמן הקודש
וישימני נגיד לעמו ומושל בבני בריתו
תחלת‏ גבורה לדויד משמשחו נביא אלוהים
אזי ראיתי פלשתי מחרףיז

מפני רשעים זה שדוני אויבי בנפש יקיפו עלי
חלבמו סגרו פימו דברו בגאות
גרשוני עתה סבבוני עיניהם ישיתו לנטות בארץ
דמינו כאריה יכסף לטרוף וככפיר יושב במסתרים
קומה יהוה קדמה פניו פלטה נפשי מרשע חרבכה
ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים שחורה
וצפונכה תמלא בטנם
ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם
אני בצדק אחזה פניכה אשבעה בהקיץ תמונתכה


יח

למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת
ביום הציל יהוה אותו מכף כל אויביו ומיד שאול ויאמר
יהוה ארחמך חזקי יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי
אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי
ומהולל אקראה יהוה ומאויבי אושע
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני
חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות
בצר לי אקרא יהוה ואל אלוהי אשוע
ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באוזניו
ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו
עלה עשן אש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשרות מים עבי שחקיםמגילה QS11

גדול וקדוש ה' קדוש קדשים לדוד ודור
לפניו הדר ילך ואחריו המון מים רבים
חסד ואמת סביב פניו אמת ומשפט וצדק מכון כסאו
מבדיל אור מאפלה  שחר הכין בדעת לבו
אז ראו כול מלאכיו וירננו כי הראם את אשר לוא ידעו
מעטר הרים תנובות אוכל טוב לכול חי
ברוך עושה ארץ בכוחו מכין תבל בחוכמתו
בתבונתו נטה שמים ויוצא רוח מאוצרותיו
ברקים למטר עשה ויעל נישאים מקצה ארץ

bottom of page