top of page
הַכֹּל בִּכְתָב מִיַּד יְהוָה עָלַי הִשְׂכִּיל כֹּל מַלְאֲכוֹת הַתַּבְנִית׃

מגילת תבנית בית המקדש

וַיִּתֵּן דָּוִיד לִשְׁלֹמֹה בְנוֹ אֶת תַּבְנִית הָאוּלָם וְאֶת בָּתָּיו וְגַנְזַכָּיו וַעֲלִיֹּתָיו וַחֲדָרָיו הַפְּנִימִים וּבֵית הַכַּפֹּרֶת: וְתַבְנִית כֹּל אֲשֶׁר הָיָה בָרוּחַ עִמּוֹ לְחַצְרוֹת בֵּית יְהוָה וּלְכָל הַלְּשָׁכוֹת סָבִיב לְאֹצְרוֹת בֵּית הָאֱלֹהִים וּלְאֹצְרוֹת הַקֳּדָשִׁים:
(דברי הימים א כח יא-יב)

/עשות ועשיתה‏ /
/למעלות מסבה‏ בבית אשר תבנה‏ י/
עלי ועשיתה את מסבה צפון להיכל בית מרובע מפנה אל פנה עשרים באמה לעומת ארבע פנותיו ורחוק מקיר ה‏היכל שבע אמות במערב צפונו: ועשיתה רוחב קירו ארבע אמות כהיכל ותוכו ממקצוע אל מקצוע שתים עשרה באמה:‏ ועמוד בתוך באמצעו מרובע רוחבו ארבע אמות לכול רוחותיו‏://

ת אשר מסביב עולה מעלות א‏/
הכוהן המשנה/
אל בית הכוהן הגדול/‏
ובעלית הבית הזה תעשה שער פתוח לגג ההיכל: ודרך עשוי בשער הזה‏ אל פתח גג ה‏היכל אשר יהיו באים בו לעלית ההיכל: כול בית המסבה הזואת צפו זהב קירותיו ושעריו וגגו מבית ומ‏בחוץ ועמודו ומעלותיו ועשה ככול אשר אנוכי מדבר אליכה: ועשיתה בית לכיור נגב מזרח מרובע לכול רוחותיו אחת ועשרים אמה רחוק מהמזבח חמשים אמה: ורחב הקיר שלוש אמות וגבה ע‏שרים אמה‏ ושערים עשו לה מהמזרח ומהצפון ומהמערב: ורוחב השערים ארבע אמות וגובהמה שבע//

שלוש אמות‏/
אשמתם לכפר על העם ובעלותם‏/
לכם ולהקטיר על המזבח העולה‏ ועשיתה בקיר הבית הזה בתים‏ פנימה: ובתוכימה רוחב‏ ב‏אמה וגובהמה מן הארץ ארבע אמות‏ מצופות זהב‏ אשר יהיו מניחים‏ שם עליהמה את בגדיהמה אשר יהיו באים‏ בהם למעלה מעל לבית המ בבואם לשרת בקודש://‏

ו‏עשיתה תעלה סביב לכיור אצל ביתו: ‏והתעלה הולכת‏ מבית‏ הכיור למחלה יורדת‏ ופושטת אל תוך הארץ אשר יהיו המים נשפכים והולכים אליה ואובדים בתוך הארץ: ולוא יהיה נוגעים בהמה כול אדם כי מדם העולה מתערב במה://

אשר עליהמה ומניחים/‏
בית‏ הכיור ומשם לכיור/‏
אליהמה‏ והיוצאים מהמה אל‏ יהיו מקדשים את עמי בבגדי הקודש אשר‏ /
‏ועשיתמה בית למזרח בית ה‏כיור‏ כמדת‏ בית הכיור: ו‏רחוק קירו מקירו שבע אמות וכול בנינו ומקרותיו כבית הכיור: ושנים שערים לו מצפונו ומדרומו זה נוכח זה כמדת שערי‏ בית הכיור: וכול הבית הזה כולו קירו עשוי חלונים פנימה אטומים שתי אמות רוחבמה בשתי אמות וגובהמה ארבע אמות: דולתים בתים לכלי המזבח למזרקים ולקשואות ולמחתות ולכוננות הכסף אשר יהיו מעלים במה את הקרבים ואת הרגלים על המזבח‏: ובכלותמה לקטיר//


שחיטת הקרבנות במקדש

נים‏ בלוח נחושת/
ובין העמוד לעמוד/‏
אשר בין העמודים/
/ים אל בין‏ הגלגלים‏/
/ים וסוגרים את הגלגלים וא/
ואוסרים את ראשי הפרים אל הטבעות ו‏/ בטבעות אחר יהיו טובחים אותמה ויהיו כונסים את הדם‏ במזרקות וזורקים אותו על יסוד המזבח סביב‏: ופותחים את הגלגלים ופושטים את עורות הפרים מעל לבשרמה ומנתחים אותמה לנתחיהמה: ומולחים את הנתחים במלח ומרחצים את הקרבים ואת הכרעים ומולחים במלח: ומקטירים אותמה על האש אשר על המזבח פר ופר ונתחיו אצלו ומנחת סולתו עליו ויין נסכו אצלו וממנו עליו: והקטירו הכוהנים בני אהרון את הכול על המזבח אשה ריח ניחוח לפני יהוה:‏ ועשיתה שלשלות יורדות מן מקרת שני עשר העמודים//


כהן שיכול להכנס לקדש הקדשים

קודש הקודשים/‏
כול איש אשר לוא/
כול איש אשר לוא‏ קודש
/וכול‏/ הוא אין הוא כוהן יומת: וכול איש אשר‏ הוא‏ כוהן אשר יבוא והוא/ אין הוא לבוש בגדי הקודש אשר בהמה מלא את ידיו גם המה יומתו: ולוא יחללו את מקדש אלוהיהמה לשאת עוון אשמה למות: וקדשתמה את סביב למזבח ולהיכל ולכיור ולפרור והיה קודש קודשים לעולם ועד‏: ועשיתה מקום למערב ההיכל סביב פרור עמודים עומדים לחטאת ולאשם מובדלים זה מזה לחטאת הכוהנים ולשעירים ולחטאות העם ולאשמותמה: ולוא יהיו מערבים כולו אלה באלה כי מובדלים יהיו מקומותמה זה מזה למען לוא ישוגו הכוהנים בכול חטאת העם ובכול אלי אשמות לשאת חטא אשמה://‏ ‏


מידות החצר התיכונה (אמצעית)

/שערים ומאה‏/
/מן המקצוע/
עד פנת השער עשרים ומאה באמה ו‏השער רחב ארבעים באמה‏ לכול רוח ורוח כמדה הזואת‏: ורוחב קירו‏ שבע אמות וגובהו חמש‏ וארבעים באמה עד מקרת גגו: ורוחב תאיו‏ שש ועשרים באמה ממקצוע אל מקצוע: והשערים הבאים במה וה‏יוצאים במה רוחב השער ארבע‏ עשרה באמה וגובהמה שמונה ועשרים באמה מן הסף עד המשקוף: וגובה המקרה מן המשקוף ארבע עשרה באמה ומקורה כיור ארז מצופה זהב טהור ודלתותיו מצופות זהב טוב‏: ‏ומפנת השער עד המקצוע השני לחצר עשרים ומאה באמה וככה תהיה מדת כול השערים האלה אשר לחצר הפנימית: והשערים באים פנימה אל תוך החצר//


סידור החצר הפנימית

חדש מהגנות לכול הש/
ה בין‏ החצר‏ הפנימית לעזרת ה‏מזבח אשר/‏
את זבחי שלמי בני ישראל‏/ולכוהנים/
עש‏ פנות‏ הפרור התחתון עשוים/
ומבשלות אצל ה‏שערים משני‏ עברי‏ השער: ועשיתמה בחצר פנימה בית מושבות לכוהנים ושולחנות לפני המושבות בפרור הפנימי אצל קיר‏ החצר החיצון: מקומות עשוים לכוהנים לזבחיהמה ולבכורים ולמעשרות ולזבחי שלמיהמה אשר יהיו זובחים ולוא‏ יתערבו‏ זבחי שלמי בני ישראל בזבחי הכוהנים‏: ובארבעת מקצועות החצר עשיתה‏ להמה מקום לכירים אשר יהיו מבשלים שמה את זבחיהמה‏ ו‏את החטאות://

יהיו אוכלים/
שיתמה/‏
יהיו אוכלים ושותים/‏
ויואכל לדגן לתירוש וליצהר‏/
אוכלים אצל שער המערב/
כול עץ אשר יבוא ל/
עליה לבונה ול/
ולימין ה‏שער הזה‏ שמה יהיו אוכלים‏ העוף ולתורים ולבני היונה://

ועשיתה‏ חצר שנית סביב לחצר הפנימית רחוב מאה באמה: ואורך לרוח הקדם שמונים וארבע מאות באמה וככה רוחב ואורך לכול רוחותיה לנגב ולים ולצפון: ורוחב קירה‏ ארבע אמות וגובה שמונה ועשרים באמה: ותאים עשוים לקיר בחוץ‏ מחוץ ובין התאו לתאו שלוש/
מקרת הגג ודלתותיה מצופות זהב/
שפ חצר הזואת‏//


מחצית השקל

/דור רביעי‏ בן ישראל‏ להשתחוות לפני כול עדת בני ישראל:‏ לוא תבוא בה אשה וילד עד יום אשר ישלים חוק‏ נפשו ליהוה מחצית השקל חוק עולם לזכרון במושבותיהמה עשרים גרה השקל: וכאשר ישאו ממנו את מחצית השקל לי אחר יבואו מבן עשרים//


שמות השערים והמרחק בינהם

והיו שמות השערים אשר לחצר הזואת על שמות בני ישראל: שמעון לוי ויהודה בקדם מזרח‏ ראובן יוסף ובנימין לנגב דרום: יש שכר זבולון וגד לים דן נפתלי ואשר לצפון: ובין שער לשער מדה מן פנה למזרח צפון עד שער שמעון תשע ותשעים באמה והשער שמונה ועשרים באמה: ומשער‏ שמעון‏ הזה עד שער‏ לוי תשע ותשעים באמה והשער שמונה ועשרים באמה: ומשער לוי עד שער יהודה//

ללבוש את הבגדים/‏
..ה להיות משרתים‏/
בני ישראל ולוא ימ/
החצר הזואת ל/
ועשיתה חצר שלישית/‏
ו‏לבנותיהמה ולגרים אשר נולדו/‏
רוחב סביב לחצר התיכונה ש/
באורך כאלף ושש‏ מאות ב‏אמה מפנה לפנה לכול רוח ורוח כמדה הזאות למזרח ולדרום ולים ולצפון: ורוחב הקיר שבע אמות וגובה תשע ורבעים באמה: ותאים‏ עשוים בין לשעריו מחוץ לעומת המוסד עד עטרותיו שלושה בו‏ שערים במזרח ושלושה בדרום ושלושה לים ושלושה לצפון: ורוחב השערים חמשים באמה וגובהמה שבעים באמה ובין שער לשער‏ מדה‏ שלוש מאות וששים באמה: מן הפנה עד שער שמעון ששים ושלוש מאות באמה ומשער שמעון עד שער לוי כמדה הזואת:ומשער‏ לוי עד שער יהודה כמדה הזואת ששים ושלוש מאות באמה ומשער בנימין עד פנת המערב‏ שלוש מאות וששים באמה: וככה מן הפנה‏ הזואת עד שער יש שכר שלוש מאות וששים ב‏אמה ומשער יש שכר עד שער זבולון ששים ושלוש‏ מאות באמה: ומשער זבולון עד שער גד ששים ו‏שלוש מאות באמה ומשער‏ גד עד פנת הצפון‏ שלוש מאות וששים באמה: ‏ו‏מן הפנה הזואת עד שער דן שלוש מאות וששים באמה וככה משער דן עד שער נפתלי ששים ושלוש מאות באמה: ומשער נפתלי עד שער אשר שלוש מאות וששים באמה ומשער אשר עד פנת‏ של המזרח שלוש מאות וששים באמה: ויוצאים השערים מקיר החצר לחוץ שבע אמות ולפניםה באים מקיר החצר שש ושלושים באמה: ורוחב פתחי השערים ארבע עשרה באמה וגובהמה שמונה ועשרים באמה עד המשקוף: ומקורים באדשכים עץ ארז ומצופים זהב ודלתותיהמה מצופות זהב טהור: ‏ובין שער לשער תעשה פנימה נשכות//

ואורכה‏ עשרים באמה והקיר שתים אמות רוחב‏ וגובהה ארבע עשרה באמה‏ עד המשקוף ופתחה‏ שלוש אמות רוחב: וכן תעשה‏ לכול הנשכות ולחדריהמה‏ ופרור‏ רוחב עשר אמות ובין שער לשער תעשה שמונה‏ עשרה נשכה וחדריהמה שמונה עשרה: ובית מעלות תעשה אצל קירות השערים בתוך הפרור עולים מסבות לתוך הפרור השני ולשלישי ולגג: ונשכות בנוית וחדריהמה ופרוריהמה כתחתונות
שניות ושלישיות כמדת התחתונות: ועל גג השלישית תעשה עמודים ומקורים בקורות מעמוד אל עמוד מקום לסוכות גבהים שמונה אמות: והיו הסוכות נעשות עליהמה בכול שנה ושנה בחג הסוכות לזקני העדה לנשיאים לראשי בתי האבות לבני ישראל: ולשרי האלפים ולשרי המאיות אשר יהיו עולים ויושבים שמה עד‏ ע העלות את עולת המועד אשר לחג הסוכות שנה בשנה: בין שער לשער יהיו יושבים//‏

אשר בתוך העיר למ/
וחלקתה את‏ הנשכות וחדריהמה‏ משער שמעון עד שער יהודה יהיו לכוהנים ימין שער לוי ושמאול: ולבני אהרון אחיכה תחלק‏ שמונה ומאה נשכה וחדריהמה ושתי סוכותיהמה אשר מעל הגג: ולבני יהודה משער יהודה עד הפנה ארבע וחמשים נשכה וחדריהמה והסוכה אשר מעלהמה: ולבני שמעון משער שמעון עד הפנה השנית נשכותמה וחדריהמה וסוכותהמה: ולבני ראובן מן המקצוע אשר אצל בני יהודה עד שער ראובן שתים וחמשים נשכות וחדריהמה וסוכותמה: ומשער ראובן עד שער יוסף לבני יוסף לאפרים ולמנשה:ומשער יוסף עד שער בנימין לבני קהת מ‏בני‏ הלויים: ומשער בנימין עד פנת המערב לבני בנימין מן הפנה הזאת עד שער יש שכר לבני יש שכר: ומשער אשר עד פנת המזרח לבני אשר‏ שבעים וכאשר י‏ה‏/ שני יהיה בא לשמאול יצא הרישון מימין ולוא‏ יהיו מתערבים אלה באלה ובכליהמה‏/
משמר אל מקומו וחנו זה בא וזה יוצא ליום השמיני: ומטהרים את הנשכות זואת אחרי זאות ל‏עת תצא הראישונה ולוא תהיה שמה תערובת//


חיל סביב למקדש

ועשיתה רובד סביב לחוץ מחצר החיצונה רחב ארבע עשרה באמה על פי פתחי השערים כולמה: ושתים עשרה מעלה תעשה לו אשר יהיו עולים בני ישראל אליו לבוא אל מקדשי‏: ועשיתה חיל סביב למקדש רחב מאה באמה אשר יהיה מבדיל בין מקדש הקודש לעיר: ולוא יהיו באים בלע אל תוך מקדשי ולוא יחללוהו: וקדשו את מקדשי ויראו ממקדשי אשר אנוכי שוכן בתוכמה‏://


מקומות מובדלים לטמאים

ועשיתה שלושה מקומות למזרח העיר מובדלים זה מזה אשר יהיו באים המצורעים והזבים והאנשים אשר יהיה להמה מקרה://


קדושת העיר והבאים אליה

ל‏מעלה ולוא למטה‏ והיו‏ עריהמה טהורות וש/ה לעולם:
והעיר אשר אקדיש לשכין שמי ומקדשי בתוכה‏ תהיה קודש וטהורה מכול דבר לכול טמאה אשר יטמאו בה: כול אשר בתוכה יהיה טהור וכול אשר יבוא לה יהיה טהור יין ושמן וכול אוכל וכול מושקה יהיו טהורים: כול עור בהמה טהורה אשר יזבחו בתוך עריהמה לוא יביאו לה כי בעריהמה יהיו עושים בהמה מלאכתמה לכול צורכיהמה: ואל עיר מקדשי לוא יביאו כי כבשרמה תהיה טהרתמה ולוא תטמאו את העיר אשר אנוכי משכן את שמי ומקדשי בתוכה: כי בעורות אשר יזבחו במקדש בהמה יהיו מביאים את יינמה ואת שמנמה וכול אוכלמה לעיר מקדשי: ולוא יגאלו את מקדשי בעורות זבחי פגוליהמה אשר יזבחו בתוך ארצמה: ולוא תטהרו עיר מתוך עריכמה לעירי כי כטהרת בשרו כן יטהרו העורות: אם במקדשי תזבחוהו יטהר למקדשי ואם בעריכמה תזבחוהו וטהר לעריכמה: וכול טהרת המקדש בעורות המקדש תביאו ולוא תטמאו את מקדשי ועירי בעורות פגוליכמה אשר אנוכי שוכן בתוכה://


* החלוקה לפסוקים של גודר פרץ, כל המגילות שנמצאו בקומראן אינן מחולקות לפסוקים במקור.

bottom of page