מקצת מעשי התורה


אינם שוחטים במקדש

ועל העברות אנחנו חושבים שאין לזבוח את האם ואת הולד ביום אחד

ועל האוכל אנחנו חושבים שאיאכל את הולד

והדבר כתוב עברה‏

‏ועל העמוני והמואבי והממזר ופצוע הדכה וכרות השפכת שהם באים

בקהל‏ ונשים‏ לוקחים להיותם עצםולהיות יראים מהמקדש ואף על הסומים‏ שאינם רואים

להזהר מכל תערובת ותערובת אשם אינם‏ רואים

ואף על החרשים שלוא‏ שמעו חוק ומשפט וטהרה

ולא שמעו משפטי‏ ישראל כי שלוא ראה ולוא שמע לוא ידע‏ לעשות

והמה באים לטהרת המקדש ואף על המוצקות ‏

אנחנו אומרים שהם שאין בהם‏ טהרה ואף המוצקות‏

אינם מבדילות בין הטמא לטהור כי לחת המוצקות‏

והמקבל מהמה כהם לחה אחת ואין להביא למחני הקודש‏

כלבים שהם אוכל̇ים מקצת עצמות המקדש והבשר‏

‏עלי‏הם כי ירושלים היאה מחנה הקודש היא המקום‏

שבחר בו מכל שבטי ישראל כי ירושלים היא ראש

‏מחנות ישראל‏ ואף על מטעת עצי‏ המאכל הנטע

בארץ ישראל כראשית היא לכוהנים‏ ומעשר הבקר

והצון לכוהנים הוא ואף על הצרועים אנחנו

אומרים שלוא יבואו לט עם טהרת הקודש‏ כי בדד

יהיו מחוץ לבית ו‏אף כתוב שבמעת שיגלח וכבס‏ ישב מחוץ

‏לאוהלו שבעת ימים ועתה בהיות טמאתם עמהם

‏הצרועים באים עם טהרת הקודש לבית ואתם יודעים

ונעלה ממנו להביאה ‏חטאת ועל העושה ביד רמה כתוב שהואה בוזה ומגדף

‏ואף בהיות להמה טמאות נגע‏ אין להאכילם מהקודשים

עד בוא השמש ביום השמיני ועל טמאת נפש‏ האדםאנחנו אומרים שכול עצם ש‏

ושלמה כמשפט המת או החלל הוא

ועל הזונות הנעסה בתוך העם והמה בני‏

קדש משכתוב קודש ישראל ועל בהמה טהורה‏

כתוב שלוא לרבעה כלאים ועל לבושים שלוא‏

יהיה שעטנז ושלוא לזרוע שדו וכרמו כלאים‏

‏בגלל שהמה קדושים ובני אהרון קדושי קדושים‏

‏ואתם יודעים שמקצת הכהנים והעם מתערבים‏

‏ו‏הם‏ מתוככים ומטמאים‏ את זרע הקודש ואף‏

את‏ זרע‏ם עם הזונות כי‏

ראוי להשמר ב‏כל הדברים האלה

בצפון המחנה‏

וירושלים היא מחנה וחוצה למחנה‏

את‏ ומוציאים‏ את דשא המזבח‏

המקום אשר בחר בו‏ מכול שבטי ישראל‏

אנחנו חושבים‏

האוכל‏

‏ועל העמוני והמואבי ו‏הממזר ופצוע הדכה וכרות השפכת שהם באים בקהל‏

‏ונשים לוקחים להיותמה עצם אחת

טמאות ואפ חושבים אנחנו‏ עליהם‏

‏ואין להתיכמה ולעשותמה

‏מקצת העם

מכול תערובת הגבר‏

‏אנחנו אומרים שהם שאין בהם טהרה ואף המוצקות אינם מבדילות בין ה‏טמא לטהור‏

‏כי לחת המוצקות והמקבל מהמה כהם לחת אחת ואין להביא למחני הקודש כלבים

‏שהם אוכלים מקצת עצמות המקדש ו‏הבשר עליהם כי ירושלים היאה מחנה הקודש ‏

‏היא המקום שבחר‏ בו מכול‏ שבטי‏ ישראל כי ירושלים ראש מחנות ישראל‏ היאה ‏

‏ואף על מטעת עצי המאכל הנטע בארץ ישראל כראשית הוא לכוהנים ומעשר הבקר‏ והצון ל‏כוהנים הוא‏‏ואף על הצרועים אנחנו אומרים שלוא יבואו עם טהרת הקודש כי בדד יהיו מחוץ לבית

‏ואף כתוב שמעת שיגלח וכבס ישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים ועתה‏

‏בהיות טמאתם עמהם הצרועים באים עם‏ טהרת הקוד שלבית ואתם יודעים‏

ונעלה ממנו להביא‏ חטאת ועל העושה ביד רמה כתוב שהואה בוזה ו‏מגדף‏

ואף בהיות להמה טמאות נגע אין‏ להאכילם מהקודשים עד בוא השמש ביום ה‏שמיני ‏

‏ ועל טמאת נפש‏ האדם שאנחנו אומרים שכול עצם שהיא חסרה ושלמה כמשפט המת או החלל


‏הוא‏ ועל הזנות הנעסה בתוכ העם והמה בני‏ קדש‏ כשכתוב קודש‏ ישראל‏

‏ועל בהמה הטהורה כתוב שלוא‏ להרביעה כלאים ועל לבושים שלוא יהיה‏ שעטנז ‏

‏ושלוא לזרוע שדו וכרמו כלאים בגלל שהמה קדושים ובני אהרון קדושי קדושים

ואתמה יודעים‏

הואפ על עור

ומן עורמה ידות כלים‏

הטהורה‏ א אותה נבלתה‏

נעות שיבוא‏

ומי ישנ‏ יהיה מת

ועל הנשים‏ והמעל

כי באלה בגלל החמס והזנות אבדו הרבה‏

מקומות‏ ואף‏ כתוב בספר מושה ולוא תביא תועבה אל ביתכה כי‏

התועבה שנואה היאה ואתם יודעים ש‏פרשנו מרוב העם‏

‏ו‏מהתערב בדברים האלה ומלבוא עמהם‏ לגב אלה ואתם יודעים שלוא‏

‏ימצא בידנו מעל ושקר ורעה כי על‏ אלה‏ אנחנו נותנים א

‏כתבנו אליכה שתבין בספר מושה ו‏בספרי הנביאים ובדויד‏

‏במעשי‏ דור ודור ובספר כתוב‏   ם ל  לוא

יה ואף כתוב ש‏תסור‏ מהדרך וקרתכה‏ הרעה וכתוב והיא‏

כי יבוא עליכה כול הדברים האלה באחרית הימים הברכה ו‏הקללה

והשיבותה אל לבב‏כה ושבתה אלו בכל לבבכה ובכול נפשכה‏ באחרית העת‏


וכתוב בספר‏ מושה ובספרי הנביאים שיבואו של

שיתקן את עצת‏כה והרחיק ממכה מחשבת

רע ועצת בליעל‏  בשל שת     שמח באחרית‏

העת במצאכה‏ מקצת דברינו כן ונחשבת‏

בימי שלומוה בן דויד ואף הקללות

‏ש‏באו בימי‏ ירובעם בן נבט ועד גלות ירושלם וצדקיה מלך יהודה‏

‏ש‏יבי אם ב ואנחנו מכרים שבאו מקצת הברכות והקללות

שכתוב בספר מושה וזה הוא אחרית הימים שישובו בישרא֯ל֯

לתורה‏ ולוא ישובו אחור‏ והרשעים ירשיעו וה

זכור את מלכי ישראל‏ והתבנן במעשיהמה שמי מהם

שהיא ירא‏ התורה היה מצול מצרותיהם מבקשי תורה

בידנו מעל ושקר ורעה כי על כול אלה אנחנו נותנים את

כתבנום‏ שתבין בספר מושה

‏ובספרי הנביאים ובדויד במעשי דור ו‏דור‏ וב‏ספר כתוב‏ וקדמניות

‏כתוב שתסור מהדרך וקרתך‏ הרעה וכתוב היא כי‏

‏יבוא עליך כול הדברים‏ האלה באחרית‏ הימים הברכה‏

‏וה‏קללא‏ והשיבותה אל לבב‏ך ושבתה אלו בכל לבבך

‏ובכול נפשך באחרית‏ העת‏ וח


1

עונות זכור‏ את‏ דויד שהיא איש חסדים אף

היא‏ נצל מצרות רבות ונסלוח לו

ואף אנחנו כתבנו אליך מקצת מעשי התורה שחשבנו לטוב לך ולעמך

שראינו עמך ערמה ומדע תורה הבן בכל אלה ובקש מלפנו שיתקן את עצתך

והרחיק ממך מחשבות רעה ועצת בליעל בשל שתשמח באחרית העת

במצאך מקצת דברינו כן ונחשבה לך לצדקה בעשותך הישר והטוב לפנו

לטוב לך ולישראל//


2

זכור את דויד שהיא איש חסדים ואף היא‏ מצול מצרות רבות ונסלוח לו

ואף כתבנו אנחנו אליך מקצת מעשי התורה שחשבנו לטוב לך‏ שראינו

‏עמך ערמה ומדע תורה הבן באלה ובקש‏ מלפניו

‏שיתקן את עצתך והרחיק ממך‏ מחשבת רע

בשל שתשמח באחרית העת‏ במצאך מדברינו כן

ונחשבה לך לצדקה בעשותך הישר‏ לפניו

לטוב לך ול‏ישראל‏ ‏//