top of page
וְהִתְעָרְבוּ זֶרַע הַקֹּדֶשׁ בְּעַמֵּי הָאֲרָצוֹת

מקצת מעשי התורה

• אינם שוחטים במקדש//

• ועל העֻברות אנחנו חושבים שאין לזבוח את האם ואת הולד ביום אחד:

• ועל האוכל אנחנו חושבים שלא יאכל את הולד והדבר כתוב עברה:‏

• ‏הועל העמוני והמואבי והממזר ופצוע הדכה וכרות השפכה שהם באים בקהל‏ ונשי‏ם לוקחים להיותם עצם //

• ולהיות יראים מהמקדש:
• ואף על הסומי‏ם שאינם רואים להזהר מכל תערובת ותערובת אשר אינם רואים:

• ואף על החרשים שלוא שמעו חוק ומשפט וטהרה ולא שמעו משפטי ישראל כי שלוא ראה ולוא שמע לוא ידע‏ע לעשות והמה באים לטהרת המקדש:

• ואף על המוצקות ‏אנחנו אומרים שהם שאין בה‏ם טהרה ואף המוצקו‏ת אינם מבדילות בין הטמא לטהור כי לחת המוצקות והמקבל מהמה כהם לחה אחת:

• ואין להביא למחני הקודש כלבים שהם אוכלים מקצת עצמות המקדש והבשר עליהם כי ירושלים היאה מחנה הקודש היא המקו‏ם שבחר בו מכל שבטי ישראל כי ירושלים היא ראש מחנות ישראל:

• ואף על מטעת עצי המאכל הנטע בארץ ישראל כראשית היא לכוהנים ומעשר הבקר והצון לכוהנים הוא:

• ואף על הצרועים אנחנו אומרים שלוא יבואו לט... עם טהרת הקודש כי בדד יהיו מחוץ לבית:

• ו‏אף כתוב שבמעת שיגלח וכבס ישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים ועתה בהיות טמאתם עמהם הצרועים באים עם טהרת הקודש לבית ואתם יודעים: ונעלה ממנו להביא החטאת ועל העושה ביד רמה כתוב שהוא בוזה ומגדף ואף בהיות להמה טמאות נגע אין להאכילם מהקודשים עד בוא השמש ביום השמיני:

• ועל טמאת נפש האדם אנחנו אומרים שכול עצם שהיא חסר‏ה ושלמה כמשפט המת או החלל הוא:

• ועל הזונות הנעסה בתוך העם והמה בנ‏י קדש משכתוב קודש ישראל:

• ועל בהמה טהור‏ה כתוב שלוא לרבעה כלאים ועל לבושים שלו‏א יהיה שעטנז ושלוא לזרוע שדו וכרמו כלאים בגלל שהמה קדושים ובני אהרון קדושי קדושים:‏ ואתם יודעים שמקצת הכהנים והעם מתערבי‏ם וה‏ם מתוכים ומטמאי‏ם את זרע הקודש וא‏ף את זר‏עם עם הזונות כי ראוי להשמר ב‏בכל הדברים האלה ועל הנשי‏ם והמעל: כי באלה בגלל החמס והזנות אבדו הרבה מקומות ואף כתוב בספר מושה ולוא תביא תועבה אל ביתכה כ‏י התועבה שנואה היאה:

• ואתם יודעים ‏שפרשנו מרוב העם ומהתערב בדברים האלה ומלבוא עמה‏ם לגבי אלה ואתם יודעים שלוא ימצא בידנו מעל ושקר ורעה כי ע‏ל אל‏ה אנחנו נותנים א//


• ואף כתוב שתסו‏ר מהדרך וקרתכ‏ה הרעה וכתוב והי‏א כי יבוא עליכה כול הדברים האלה באחרית הימים הברכה והקללה והשיבותה אל לב‏בכה ושבתה אלו בכל לבבכה ובכול נפשכ‏ה באחרית העת:‏

• וכתוב בספ‏ר מושה ובספרי הנביאים שיבואו של//

• בימי שלומוה בן דויד ואף הקללות שבאו בימי ירובעם בן נבט ועד גלות ירושלם וצדקיה מלך יהודה:‏ ‏שיביאם בו אנחנו מכרים שבאו מקצת הברכות והקללות שכתוב בספר מושה וזה הוא אחרית הימים שישובו בישראל לתור‏ה ולוא ישובו אחו‏ר והרשעים ירשיעו //

• זכור את מלכי ישרא‏ל והתבנן במעשיהמה שמי מהם שהיא יר‏א התורה היה מוצל מצרותיהם מבקשי תורה//

• זכור א‏ת דויד שהיא איש חסדים אף הוא נצל מצרות רבות ונסלוח לו//

• ואף אנחנו כתבנו אליך מקצת מעשי התורה שחשבנו לטוב לך ולעמך שראינו עמך ערמה ומדע תורה: הבן בכל אלה ובקש מלפנַו שיתקן את עצתך והרחיק ממך מחשבות רעה ועצת בליעל בשל שתשמח באחרית העת במצאך מקצת דברינו כן ונחשבה לך לצדקה בעשותך הישר והטוב לפנו לטוב לך ולישראל: ‏

bottom of page