אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ אֲנִי יְהוָה׃

מקצת מעשי התורה

אינם שוחטים במקדש//
ועל העֻברות אנחנו חושבים שאין לזבוח את האם ואת הולד ביום אחד:
ועל האוכל אנחנו חושבים שלא יאכל את הולד והדבר כתוב עברה:‏

ועל העמוני והמואבי והממזר ופצוע הדכה וכרות השפכה שהם באים בקהל‏ ונשים‏ לוקחים להיותם עצם ולהיות יראים מהמקדש:

ואף על הסומים‏ שאינם רואים להזהר מכל תערובת ותערובת אשר אינם‏ רואים:
ואף על החרשים שלוא‏ שמעו חוק ומשפט וטהרה ולא שמעו משפטי‏ ישראל כי שלוא ראה ולוא שמע לוא ידע‏ לעשות והמה באים לטהרת המקדש:

ואף על המוצקות ‏אנחנו אומרים שהם שאין בהם‏ טהרה ואף המוצקות‏ אינם מבדילות בין הטמא לטהור כי לחת המוצקות‏ והמקבל מהמה כהם לחה אחת:

ואין להביא למחני הקודש‏ כלבים שהם אוכלים מקצת עצמות המקדש והבשר‏ עלי‏הם כי ירושלים היאה מחנה הקודש היא המקום‏ שבחר בו מכל שבטי ישראל כי ירושלים היא ראש מחנות ישראל:‏

ואף על מטעת עצי‏ המאכל הנטע בארץ ישראל כראשית היא לכוהנים‏ ומעשר הבקר והצון לכוהנים הוא: 

ואף על הצרועים אנחנו אומרים שלוא יבואו לט עם טהרת הקודש‏ כי בדד יהיו מחוץ לבית:

ו‏אף כתוב שבמעת שיגלח וכבס‏ ישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים ועתה בהיות טמאתם עמהם הצרועים באים עם טהרת הקודש לבית ואתם יודעים: ונעלה ממנו להביא החטאת ועל העושה ביד רמה כתוב שהוא בוזה ומגדף ואף בהיות להמה טמאות נגע‏ אין להאכילם מהקודשים עד בוא השמש ביום השמיני:

ועל טמאת נפש‏ האדם אנחנו אומרים שכול עצם שהיא חסרה‏ ושלמה כמשפט המת או החלל הוא:

ועל הזונות הנעסה בתוך העם והמה בני‏ קדש משכתוב קודש ישראל:

ועל בהמה טהורה‏ כתוב שלוא לרבעה כלאים ועל לבושים שלוא‏ יהיה שעטנז ושלוא לזרוע שדו וכרמו כלאים‏ בגלל שהמה קדושים ובני אהרון קדושי קדושים‏ ואתם יודעים שמקצת הכהנים והעם מתערבים‏ ו‏הם‏ מתוככים ומטמאים‏ את זרע הקודש ואף‏ את‏ זרע‏ם עם הזונות כי‏ ראוי להשמר ב‏כל הדברים האלה:

ועל הנשים‏ והמעל כי באלה בגלל החמס והזנות אבדו הרבה‏ מקומות‏ ואף‏ כתוב בספר מושה ולוא תביא תועבה אל ביתכה כי‏ התועבה שנואה היאה:

ואתם יודעים ש‏פרשנו מרוב העם‏ ו‏מהתערב בדברים האלה ומלבוא עמהם‏ לגבי אלה ואתם יודעים שלוא‏ ימצא בידנו מעל ושקר ורעה כי על‏ אלה‏ אנחנו נותנים א//

ואף כתוב ש‏תסור‏ מהדרך וקרתכה‏ הרעה וכתוב והיא‏ כי יבוא עליכה כול הדברים האלה באחרית הימים הברכה ו‏הקללה והשיבותה אל לבב‏כה ושבתה אלו בכל לבבכה ובכול נפשכה‏ באחרית העת:‏

וכתוב בספר‏ מושה ובספרי הנביאים שיבואו של//

בימי שלומוה בן דויד ואף הקללות ש‏באו בימי‏ ירובעם בן נבט ועד גלות ירושלם וצדקיה מלך יהודה‏ ש‏יביאם בו// 
אנחנו מכרים שבאו מקצת הברכות והקללות שכתוב בספר מושה וזה הוא אחרית הימים שישובו בישראל לתורה‏ ולוא ישובו אחור‏ והרשעים ירשיעו וה//
זכור את מלכי ישראל‏ והתבנן במעשיהמה שמי מהם שהיא ירא‏ התורה היה מוצל מצרותיהם מבקשי תורה//

עונות זכור‏ את‏ דויד שהיא איש חסדים אף היא‏ נצל מצרות רבות ונסלוח לו//

ואף אנחנו כתבנו אליך מקצת מעשי התורה שחשבנו לטוב לך ולעמך שראינו עמך ערמה ומדע תורה הבן בכל אלה ובקש מלפנו שיתקן את עצתך והרחיק ממך מחשבות רעה ועצת בליעל בשל שתשמח באחרית העת במצאך מקצת דברינו כן ונחשבה לך לצדקה בעשותך הישר והטוב לפנו לטוב לך ולישראל:

‏ ‏