top of page
וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטֻּמְאָתָם

4Q274/6/7 מגילות על טהרות

מגילה ‎4Q274

מצורע

יחל להפיל את תחנונו משכב יגון ישכב ומושב אנחה ישב בדד לכול הטמאים ישב

ורחוק מן הטהרה שתים עשרה באמה בדברו אליו

ומערב צפון לכול בית מושב ישב רחוק כמדה הזות

איש מכול הטמאים‏ אשר‏ יגע בו ורחץ במים ויכבס בגדיו ואחר יואכל כי הוא אשר אמר טמא טמא יקרא כול ימי היות‏ בו הנגע

זבה דם 7 ימים

והזבה דם לשבעת הימים אל תגע בזב ובכול כלי‏ אשר יגע בו הזב ושכב עליו או אשר ישב עליו

ואם נגעה תכבס בגדיה ורחצה ואחר תאכל ובכול מאודה‏ אל תתערב בשבעת ימיה בעבור אשר לוא תגאל את מחני קדשי ישראל וגם אל תגע בכול אשה זבה דם לימים רבים.

והסופר אם זכר ואם נקבה אל יגע טמא בדוה בנדתה כי אם טהרה מ‏נדתה

כי הנה דם הנדה כזוב ואשר נוגע בו

זרע

ואם תצא מאיש שכבת הזרע מגעו יטמא

הנטהר מטומאת מת

האיש הנוגע באדם מכול הטמאים האלה בשבעת ימי טהרתו אל יאכל כאשר יטמא לנפש האדם ורחץ וכבס ואחר כאשר יזו עליו את‏ הריאשונה ורחץ ויכבס טרם

ואם יחול עליו השביעי ביום השבת אל יז בשבת כי _____ השבת רק אל יגע בטהרה עד אשר ישנה

זרע

כול נוגע בשכבת הזרע מאדם עד כול כלי יטבול והנושא אותו יטבול והבגד אשר תהיה עליו והכלי אשר ישאנה יטבול ‏במים

הנטהרים מטומאתם

ואמ במחנה יהיה איש אשר לוא השיגה ידו ורחץ ____ כול הבגד אשר לוא נגעה בו רק אל יגע בו את לחמו

והנוגע ‏במשכבו ובמושבו אם לוא נגע בו בגדו ורחץ במים ואם נגע בו בגדו וכבס ולכול הקודשים יכבס איש במים את

לאוכל____ רו הוא והיא טמאה‏ ____ משקו‏ יאכלהו בטהרה וכול אשר ימעכו ויצא משקיהם ואל יאכלם איש אם נגע הטמא בהמה‏ ו‏גם מן הירק‏ ____ או קשות בשלה ואיש‏ אשר יש

‏טמאי הימים‏ וכול אשר יש לו חותם____ לטהור יותר

כול הירק‏ ____ מלחת טל יאכל ואם לוא ____ בתוך המים כי אם איש_____ הארץ אם יבואו עליה מים ______ הגשם עליה

אם יגע בהׅׄ הטמא ____ בשדה בכול מאודו לתקופת‏ טהרתו‏

כלי חרש

כול כלי חרש אשר יפול‏ _____ אשר בתוכו‏

__ המשקה יטמא‏‎4Q276 מגילה

חקת התורה

בגדים‏ אשר לוא שרת בם בקודש וחיב את הבגדים ושחט את ה‏פרה‏ ל‏פניו ו‏נשא את דמה בכלי חרש אשר קדש במזבח והזה מדמה באצבע‏ו שבע פעמים אל נוכח אוהל מועד והשליך את הארז ואת האזוב ואת שני ה‏תולע אל תוך שרפתה ואסף את אפר הפרה והניחוהו למשמרת

ו‏לבש הכוהן

4Q277 מגילה

הכנת האפר

ולקח הכוהן את‏ האזוב ואת‏ שני התולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה ‏ואסף איש טהור מכול טמאת ערב‏ את אפר הפרה ונתן אותו ‏ביד‏ הכוהן המכפר בדם הפרה וכול הנוגע באפר והנושא

את‏ כלי החלמה‏ אשר כפרו בם את משפט החטאת‏ ורחץ במים‏ ויטמא עד הערב והנוגע ב‏לחת מי הנדה יטמא

הכהן מזה מי נדה

ואל יז איש את מי הנדה על טמאי נפש כיא איש כוהן טהור‏ יזה ‏עליהן כיא מכפר הוא על הטמא ועלול_____ אל יז על הטמא

המיטהרים המקבלים מי נדה

והמקבלים את מי‏ הנדה יבואו במים ויטהרו מטמאת הנפש באדם‏ ומכל טמאה אחרת‏ בזרוק עליהם‏ הכוהן את מי הנדה לטהר‏ם כיא לוא יתקדשו‏ כיא אם‏ יטהרו וטהור בשרהם

הזב

וכל אשר יגע‏ בו איש הזב את‏ זובו‏ ואין ידיו שטופות במים יטמא

משכבו ומושבו‏ נגעו‏ זובו כמגע טמאת‏ו

ויטמא עד‏ ה‏ערב והנושא‏ את בגדיו ורחץ וטמא עד הערב4Q284 מגילה

מזבחו אשר נכתבו בתורה כול הנוגע בהם‏

ר בשר זבח

טהרת כהן את הטמא במי נדה

מועדי עתיה‏ בבוא שמש היום השביעי מי‏ נדה וענה ואמר ברוך אתה אל ישראל

ם חרתה טהרת אמת לעמכה לה‏ להטהר במה מכול טמאת‏ם לbottom of page