top of page
ויצאו שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ

תפילת עזריה מישאל וחנניה

ויפתח עזריה את פיו ויתפלל ויאמר:
ברוך אתה אלהי אבותינו מבורך ומרומם שמך לעולם ועד:
צדיק אתה בכל אשר עשית לנו וכל מעשיך אמונה ודרכיך ישרים וכל משפטיך אמת:
כי במשפט צדק הבאת עלינו ועל ירושלם עיר אבותינו הקדושה וצדקת בשפטך:
כי חטאנו והרשענו לפניך וסרנו מאחריך ועברנו דבריך ועשינו רק הרע בעיניך:
חוקיך לא שמענו ולא שמרנום ולא עשינו כאשר ציווית לטוב לנו:
לכן צדקו משפטיך בהביאך עלינו את כל אלה:
ומסרתנו ביד אויבינו הרשעים הרחוקים ממך ותחת מלכות רשעה הרעה מכל ממלכות הארץ:

ועתה אלהינו לא נוכל פתוח פה לפניך בחרפה ובֹשת אשר היו לעבדיך ויראי שמך:
אל נא תזניחנו לנצח למען שמך ואל תפר בריתך איתנו:
ולא תכלא רחמיך וחסדיך ממנו בעבור אברהם אוהבך יצחק עבדך וישראל קדושך:
אשר הבטחת להם להרבות זרעם ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים:
ועתה אנחנו נדכים מכל העמים ומפוזרים בכל הארץ על עוונותינו וחטאינו:
ואין לנו כהיום הזה לא ראש ולא שליט לא נביא ולא מורה:
לא מזבח ולא זבח וקרבן ולא מקום להקטיר קטורת ולמצוא חן וחסד:
רק בלב נדכה ורוח נשברה קרבנו ליקוד אש:
אל נא תערב היום קרבן נפשנו עליך מבקרים ואילים וכבשים שמנים ורבים
ולא יבושו עבדיך כי כל קוויך לא יבושו:
והננו גם עתה באים לפניך בלב שלם ומבקשים פניך במורא:
יהוה אל תבישנו אך עשה עמנו כרוב חסדך ורוב רחמיך:
הושיענו כרוב נפלאותיך ותתן כבוד לשמך כי רב הוא:
יבושו כל החושבים רע על עבדיך ויחתו מכל גבורתם וזרועם תשבר:
וידעו כי אתה אלהים לבדך מהולל בכל מעשי ידיך:

והאנשים אשר השׂיקו את הכבשן לא חדלו מהשליך בו נפט וזפת וגפרית וקנים וזמורות:
והלהבה נתנה קול ויעל עשן הכבשן תשע וארבעים אמות למעלה:
והאש אכלה את כל העומדים על הכבשן את הכשדים אנשי הרכיל:
ומלאך הטל ירד עם חנניה מישאל ועזריה לתוך הכבשן ויסר מתוכו את לבת האש:
וישב בתוכו רוח קר כטל ולא עשתה האש להם מאומה לא הכאיבתם ולא הרעה להם.

ויקומו ויתהלכו בכבליהם ויענו שלשתם פה אחד בהודות והלל לאלהים בתוך כבשן האש לאמר:

ברוך אתה יהוה אלהי אבותינו ותשתבח ותתרומם לנצח: 
וברוך שם כבודך המפואר והמרומם לעולם:
ברוך אתה בהיכל קדשך תשתבח ותתרומם לעולם:
ברוך אתה יושב הכרובים תשתבח ותתרומם לעולם:
ברוך אתה על כסא מלכותך תשתבח ותתפאר לעולם:
ברוך אתה ברקיע שמיך תתפאר ותתרומם לעולם:
ברכו יהוה כל מעשי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
שמי יהוה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ברכו יהוה כל מלאכי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
צבאות יהוה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
מים מעל שמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ברכו יהוה כל יראי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
שמש וירח ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כוכבי שמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
טל ומטר ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
רוח ומים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
אש וחום ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
נשמות צדיקים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
יום ולילה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
אור וחושך ברכו יהוה  שבחוהו ורוממוהו לעולם:
קור וחום ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
קיץ וחורף ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
שלג וכפור ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ברקים ועננים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל הארץ ברכי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
הרים וגבעות ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל עצי יער ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל צמח אדמה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ימים ונהרים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל מעיין ומבוע ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
דגה וכל שרץ מים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל עוף השמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל רמש אדמה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
חיות ובהמות ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל בני אדם ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל בית ישראל ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ברכו יהוה כהני יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
תמימים ודכאי רוח ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
חננניה מישאל ועזריה נברכה את יהוה כי ממוות מלטנו ומשאול הציל חיינו:
ממוקדי להב פדנו ומלבת אש הוציאנו:
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל יראי אלהים ברכו לאלהי האלהים שבחוהו ורוממוהו לעולם:
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו:

bottom of page