top of page

חתימת ׳שער הפרישות׳ - רבנו בחיי אבן פקודהוראיתי אחי מליצה נמרצת בענין הפרישות

לאחד מן החסידים המצוה בה בנוֹ:

וישרה בעיני ושמתיה חתימה לשער הזה כמו שמצאתיה

תחת תוכחתי לך והורותי אותך:

הבן אותה והסתכל בה

תגיע אל הטוב והישר בעזרת האל וזאת היא:


ואתה בני ישימך האלהים מאשר

ישמעו ויאזינו ויאזינו ויחשבו

ויחשבו וידעו וידעו ויעשו

ואל ישימך מן האנשים הטובעים

בתעות השכורים ביין הסכלות

אשר העבירם היצר ומשל בם העולם

וגברו עליהם התאוות ונטו בהם אל התענוגים

והסיתום המאויים והשׂיאתם החמדה

והם באפלתם נחבטים ובמרוצת טעותם שבים

ישמעו ולא יאזינו ויאמרו ולא יעשו

בקשו המנוחות ונפלו באנחות

השתדלו להשיג הנעימות והשיגו היסורים הקשים

ונפשותם עיפות וגופותם יגעות

דעותם שלולות ובינותם מנופצות,

יקבצו הזהב האובד והכסף החולף

ויורישוהו האויבים והחודרות מן הנשים

ומחזיקים הארמונות ושוכנים בקברות

ובונים אשר לא יושיבו

ויקבצו מה שלא יוציאו

קובר כל איש מהם אביו ובנו

ואינו עושה מעשה הקיים לנצח

שוכח קצו וזוכר מאוייו

ומה תאמר בתווך שאבדו שתי קצותיו

ויחיד שעזבוהו אבותיו.


והסתכל בני במי שהרחיב הבורא את לבו

והמשילו במחשבתו ופקח עיניו בטוב לו

והראהו הדרך הישרה וקרב אליה ונוכח

בהם בטוחים ממנו בני אדם והוא בטוח בהם

והשלים עמהם ונִצל מהם

עבדו בני אדם יצרם ועבד הוא אלהי השמים והארץ

המחיה הממית הבורא החונן אשר אין אלוה מבלעדיו

כמה בינם ובין אנשים ברו מצפוניהם וזכו חוביהם

ועיניהם נחות ולבותם בטוחות

והם בזכר האלהים משתעשעים בבדידות

ומודים על טובתו בכל ענין

קרבו אל העיון המחשבי והמניני והמועצי

קרעו מסך הראות בדרכי המצפונים

והגיעו אל מרגוע האמת ביגיעה

ויצאו ממנוחה אל שעשועים

לא טרדם מאוים ולא אחרם אורך קצם

והם ליום המות נחפזים ומאחריתו נשמרים

קרואי אלהים ומשחריו ומיחליו ועובדיו

דוברי אמת ועושי צדק

מבלי מורא שלטון ולא ממשלת שטן

יקרים יותר מכל אדם ושמורים יותר מכל עם

ותפארתם ומעלתם גדולה מכלם

מכובדים בבית האלהים

וגדולים בעיני הברואים

אין טורד אותם מזכר האלהים

טורד ולא מעכבם מהודותו מעכב

לשונותם רגילות בהלל והודות

ולבותם שמחות בבר וביחוד

התנכר להם העולם והכירוהו

ודברו בו וספרוהו

לא נעלם מעיניהם בֹגדו

ולא נסתרה מהם תרמיתו

לבש להם בגדי חמודותיו ויחשבוהו שולל

והתרפה להם וימצאוהו מוכרח

שחק אליהם ויגערו בו

ורצה להטותם ונטו מעליו

השקיפו על רוע מעלליו והתבאר להם גנות מעשיו

ואין לו שלטון עליהם ולא במה יתקרב אליהם

הם בחירי האלהים הברים וסגולת החסידים

בעלי הרואות הפקוחות

והמשאלות היקרות והיגיעות הרצויות,

אשרו אל האלהים ואושרו וסחרו עמו והרויחו

בררו מצפונם ונבררו וזכו לבותם ונבחרו

הצטידו היראה בדרך הרעה

ונצלו ורכבו מרכבות המעשים והגיעו

פגעו בשמחה מתמדת וששון לא ישתנה

נמלטו ממעמד החשבון ובטחו מהיסורים

ואתה בני בחר הטוב לנפשך

טרם החרטה אשר לא תועיל והדאגה אשר לא תכלה

האלהים יורנו ואותך הדרך הישרה

ויטה אותנו אל נתיב ההצלחה ברחמיו ורוב חסדיו

אמן:אני ישן ולבי ער - יהודה ליב גורדון

תרדמה נפלה עלי ואישן שנת עועים. לא ידעתי מי ומה נסך עלי רוח התרדמה, כי בפתאום היה הדבר: השבץ אחזני ואפול על פני וארדם. הרגשתי כי אפפוני...

bottom of page