חתימת ׳שער הפרישות׳ - רבנו בחיי אבן פקודהוראיתי אחי מליצה נמרצת בענין הפרישות

לאחד מן החסידים המצוה בה בנוֹ:

וישרה בעיני ושמתיה חתימה לשער הזה כמו שמצאתיה

תחת תוכחתי לך והורותי אותך:

הבן אותה והסתכל בה

תגיע אל הטוב והישר בעזרת האל וזאת היא:


ואתה בני ישימך האלהים מאשר

ישמעו ויאזינו ויאזינו ויחשבו

ויחשבו וידעו וידעו ויעשו

ואל ישימך מן האנשים הטובעים

בתעות השכורים ביין הסכלות

אשר העבירם היצר ומשל בם העולם

וגברו עליהם התאוות ונטו בהם אל התענוגים

והסיתום המאויים והשׂיאתם החמדה

והם באפלתם נחבטים ובמרוצת טעותם שבים

ישמעו ולא יאזינו ויאמרו ולא יעשו

בקשו המנוחות ונפלו באנחות

השתדלו להשיג הנעימות והשיגו היסורים הקשים

ונפשותם עיפות וגופותם יגעות

דעותם שלולות ובינותם מנופצות,

יקבצו הזהב האובד והכסף החולף

ויורישוהו האויבים והחודרות מן הנשים

ומחזיקים הארמונות ושוכנים בקברות

ובונים אשר לא יושיבו

ויקבצו מה שלא יוציאו

קובר כל איש מהם אביו ובנו

ואינו עושה מעשה הקיים לנצח

שוכח קצו וזוכר מאוייו

ומה תאמר בתווך שאבדו שתי קצותיו

ויחיד שעזבוהו אבותיו.


והסתכל בני במי שהרחיב הבורא את לבו

והמשילו במחשבתו ופקח עיניו בטוב לו

והראהו הדרך הישרה וקרב אליה