top of page
כי ביום הראשון ברא את השמים ממעל והארץ והמים וכל הרוחות משרתים לפניו:

הבריאה בספר היובלים

ויאמר מלאך הפנים אל משה בדבר ה' לאמור כתוב את כל דברי הבריאה: איך כילה ה' אלהים ביום הששי את כל מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי ויקדש אותו לכל העולמים וישימו לאות לכל מלאכתו:


כי ביום הראשון ברא את השמים ממעל והארץ והמים וכל הרוחות משרתים לפניו: ומלאכי הפנים ומלאכי הקדש ומלאכי רוחות האש ומלאכי רוחות הרוח: ומלאכי רוחות העננים והחושך והשלג והברד והכפור ומלאכי התהומות והרעמים והברקים ומלאכי רוחות הקור והחם והחרף והאביב והקציר והקיץ: וכל רוחות בריותיו אשר בשמים ובארץ ובכל תהומות והחושך והאור והבוקר והערב אשר הכין בחכמת לבו: ונרא אז את מעשהו ונברך אותו ונהללהו לפניו על כל מעשיו כי שבעה מעשים גדולים עשה ביום הראשון:


וביום השני עשה רקיע בין המים ויחלקו המים ביום ההוא: חציים עלו למעלה וחציים ירדו למטה מהרקיע על פני האדמה ויעש רק את המעשה הזה ביום השני:


ויעש ביום השלישי באמרו למים כי ילכו מעל פני כל הארץ למקום אחד ותראה היבשה: ויעשו כן המים כאשר אמר להם ויסורו מעל פני הארץ אל מקום אחד מחוץ לרקיע הזה ותראה היבשה: וביום ההוא ברא להם את הימים למקוויהם וכל הנהרות למקווי המים בהרים ובכל הארץ: וכל האגמים וכל טל הארץ והזרע אשר יזרע לזרעו וכל אשר יאכל ועץ עשה פרי והיערות וגן עדן למנוחה: וכל ארבעת המעשים הגדולים האלה עשה ביום השלישי:


וביום הרביעי ברא את-השמש והירח והכוכבים: וישימם ברקיע השמים להאיר כל הארץ ולממשלת היום והלילה ולהבדיל בין לילה ויום ובין חושך לאור: (בתרגום אחר פס׳ טז׳: בין יום ובין לילה) ויתן ה׳ את השמש לאות גדול על הארץ ולימים ולשבתות ולירחים ולמועדים לשנים ולשבתות וליובלים ולכל עתות השנים: ויבדל בין האור ובין החושך ולחזק למען יחזק כל אשר יצמח ויגדל על האדמה: שלושה מינים אלה עשה ביום הרביעי:


וביום החמישי ברא את התנינים הגדולים בתוך תהומות המים כי זה מעשה ידיו הראשון אשר ברא בשר: וכל השורץ במים והדגה וכל העוף אשר יעופף לכל מיניהם: ויצא השמש עליהם לחזקם ועל כל אשר יצמח מהארץ וכל עץ עשה פרי וכל בשר שלושה מנים אלה עשה ביום החמישי:


וביום הששי ברא את כל חית הארץ וכל הבהמה וכל הרומש על הארץ: ואחרי כל אלה ברא את האדם אחד זכר ונקבה ברא אותם וימשילהו בכל אשר על הארץ והימים ועל כל אשר יעופף ועל כל החיה והבהמה ועל כל הרומש על האדמה ועל כל האדמה וימשילהו על כל ויעש את ארבעת המינים האלה ביום הששי: ויהיו כולם עשרים ושנים מינים:


bottom of page