top of page
כִּי אֶרְאֶה שָׁמֶיךָ מַעֲשֵׂי אֶצְבְּעֹתֶיךָ

השמים והארץ בספר חנוך א


הקדמה


והנה חלום בא אלי... והמראה הנראה אלי במראה הנה ככה: עבים קראוני וערפל בקשני ומהלך הכוכבים והמאורות הריצוני ויבהילוני והרוחות במראה העיפוני ויעלוני וישאוני אל השמים ואבוא עד אשר קרבתי אל חומה בנויה אבני בדולח (רקיע) ומוסַבָּה לשונות אש ויחל המראה להפחידני:


ואבוא אל תוך לשונות האש ואקרב אל בית גדול והוא בנוי אבני בדולח וקירות הבית היו כעין מרצפת אבני בדולח ורצפתו הייתה בדולח: כִּפתו היתה כעין שביל הכוכבים והמאורות ובינהם היו כרובי אש ושְמיהם מים ואש לוהטת הקיפה את הקירות ופתחיהם היו לוהטים אש:


תאור כללי


ויעלֵה את רוחי בשמי השמים וארא שם כעין בניין עשוי בדולח ובתוך האבנים לשונות אש חיה: ותרא רוחי והנה אש תיסוב סביב הבית ההוא ונהרות מלאים אש מתלקחת על ארבע כנפותיו הסבו את הבית ההוא: ראיתי את הנהרות הגדולים ואבוא אל מקום החושך הגדול ואל מקום אשר כל בשר יגיע: ראיתי הרי חושך והרי חורף ומקוה מים היוצאים מתהום וארא את פי התהום היא פי כל נהרות הארץ:


ראיתי את המקום בו נאצרות כל הרוחות וארא איך הוא יסד בהם את כל הבריאה ואת מוסדות הארץ: וארא את אבן פינת הארץ וארא את ארבע הרוחות אשר תשאנה את הארץ ואת עמודי השמים: וארא את הרוחות אשר תפרושנה את כיפת השמים ותחנותן בין שמים וארץ והם עמודי השמים:


ראיתי את הרוחות הסובבות את השמים והן נושאות את השמש מערבה בהקפתה ואת הירח ואת כל הכוכבים: ראיתי את רוחות הארץ הנושאות את העננים וראיתי את נתיבות המלאכים וראיתי את רקיע השמים מעל בקצה הארץ:


ראיתי שבעה הרים גבוהים והם גבוהים מכל ההרים אשר על הארץ ומהם כפור יצא: ראיתי שבעה נהרות על הארץ גדולים מכל הנהרות מהם אחד יצא מן המערב ושפך מימיו אל הים הגדול: ושנים מהם מצפון עד הים יבאו ושפכו מימהם אל הים במזרח: וארבעת הנותרים יצאו מפאת צפון אל הים שנים אל ים סוף ושנים אל הים הגדול והם משתפכים שמה: ולא נשפכים אל השממה כדברי אנשים וגם שבעה איים גדולים ראיתי בים ובארץ שנים בארץ וחמישה בים הגדול:


תאור השאול


ואעבר אל מקום אשר שם בֹהוּ וארא שם מעשה נורא: וארא תהום עמוקה ובתוכה עמודי אש יורדים ואין מידה להם לגובה ולעומק:


מחוץ לרקיע - מקום מאסר הכוכבים


ומעבר התהום ההיא ראיתי מקום ללא רקיע השמים ממעל לו ולא קרקע מוסדה מלמטה לו לא היו מים עליו ולא עוף כי אם מקום שממה ונורא היה: איום המראה שראיתי שם שבעה כוכבי שמים גדולים כהרים קשורים יחדיו מלמעלה ובוערים באש: ואומר מה חטאתָם כי נאסרו ועל מה השלכו הנה: וכחקרי אותם אמר המלאך המקום הזה הוא קצה השמים והארץ והוא בית אסורים לכוכבים ולצבאות השמים: והכוכבים המתגוללים באש המה הכוכבים אשר עברו מצות ה׳ בתחילת עלותם כי לא באו בעתם: ויקצוף עליהם ויאסרם עד הזמן אשר תִתָם חטאתם בשנת מסתר:

ומשם הלכתי אל מקום אחר אשר היה נורא מזה וארא אש גדולה שם בוערת ולוהטת והמקום שם בקוע עד תכלית תהום והוא מלא עמודי אש גדולים מורדים: ולא יכלתי להשקיף על רחבו ועל גדלו ולא יכלתי לשער את היקפו:


לארץ יש קצה


ומשם הלכתי אל קצות הארץ וארא שם חיות גדולות ושונות זו מזו ועופות שונים ליופי וקול האחד שונה מן האחר: ומזרחה לחיות ההן ראיתי את כנפות הארץ אשר שם ינוחו השמים ושם שערי שמים פתוחים:


הכוכבים יוצאים מקצות השמים


וארא בצאת כוכבי השמים בשערים ואספור את השערים אשר בהם יצאו ואכתוב את כל מוצאיהם כל אחד ואחד למספרם ולשמותיהם מהלכם ומעמדם ומועדיהם וחדשיהם כאשר הראני אוריאל המלאך הקדוש אשר אתי: הוא הֶראה כל דבר וכתבם לי גם שמותיהם כתב לי וחקֻיהם וחברתם:


מהלך השמש והירח


וארא חדרי השמש והירח אשר משם יצאו ושמה ישובו ומבואם הנהדר ואיך אחד יותר מכובד מהאחר ואיך לא יעזבו את מהלכם ולא יוסיפו על מהלכם ולא יגרעו ממנו והם שומרים אמונתם זה לזה בשבועה אשר התקשרו בה:


ובראשונה יצא השמש והשלים תקופתו כמצוות אדון הרוחות יתגדל שמו לעולמי עולמים: ואחרי כן ראיתי את דרך הירח הנסתר והגלוי והוא משלים את מהלך דרכו במקום ההוא ביום ובלילה: והאחד קיים מול השני לפני אדון הרוחות והם מודים ומשבחים ולא ינוחו כי תודתם היא מנוחתם: והשמש מגדיל תקופתו לברכה או לקללה ומרוצת הירח היא אור לצדיקים וחושך לחוטאים בשם ה׳ אשר הבדיל בין האור ובין החושך ויחלק בין רוחות האדם ויחזק את רוחות הצדיקים בשם צדקו:


תאור שערי השמים


ואלך משם לפאת צפון אל קצות הארץ ושם ראיתי פלא גדול ונכבד בקצוי כל הארץ: ראיתי שלושה שערים פתוחים בשמים בכל אחד מהם תצאנה רוחות הצפון בנשבן יהיה קור ברד קרח שלג טל ומטר: ומתוך שער אחד תישבנה לטובה אבל בנשבן דרך שני השערים האחרים בכח יביאו פגע על הארץ: ומשם הלכתי לפאת מערב אל קצות הארץ וארא שם שלושה שערי שמים פתוחים כאשר ראיתי במזרח כמספר השערים הוא מספר המוֹצָאים: ומשם הלכתי דרומה אל קצות הארץ וארא שם שלושה שערים פתוחים בשמים ומשם יצא רוח הנגב, טל גשם ורוח: ומשם הלכתי מזרחה לקצות שמים וארא שם שלושה שערי מזרח פתוחים בשמים ושערים קטנים עליהם: דרך כל אחד מן השערים הקטנים האלה יעברו כוכבי השמים ורצו במהלכם מערבה בדרך בה הוראו: ובעת ראותי אותם ברכתי את אדוני הכבוד אשר עשה נפלאות גדולות ונהדרות להראות גודל מעשהו למלאכיו ולנפשות האדם למען ישבחו מעשהו וכל בריותיו תראינה כח מעשהו ושבחו מעשה ידיו הגדול וברכוהו עד עולם:


הברקים והרעמים


בימים ההם ראו עיני את מסתרי המאורות וחוקם והם מאירים לברכה או לקללה כחפץ אדון הרוחות וארא איך יקרא לכלם בשמותיהם והם נשמעים לו: וארא שם את מסתרי הברק והרעם וברעמו ממעל בשמים ישמע קולו ועוד ראיתי איך מן הכוכבים יקומו והיו לברקים ומאז המה לא ישארו במקומם כי הפיכתם תוציא ברק: וארא יום הופיעם ואיך ישקלו במאזני צדק למידת אורם ורוחב שטחיהם ותקופתם איך היא למספר המלאכים והם שומרים אמונתם זה לזה: ואשאל את המלאך ההולך אתי אשר הראני את הנסתרות מה אלה: ויאמר אלי אדון הרוחות הראך את משלָם אלה הם שמות הקדושים יושבי הארץ ומאמינים בשם אדון הרוחות לעולמי עולמים:


והמלאך האחר ההולך אתי ומראני את הנסתרות הגיד לי מהראשון ועד האחרון בשמים ממעל ובעֹמק הארץ מתחת ובקצוי השמים ובמוסדות השמים ובאוצרות הרוחות: ואיך יחלקו הרוחות ואיך ישקלו ואיך יחשבו הרוחות כל אחד לפי כח רוחו ואת כח מאור הירח לפי משפטו וחלוקת הכוכבים לשמותיהם: וכל חלוקות הרעמים למקומות נפילתם וכל החלוקות שנעשו בין הברקים לברוק וצבאם ימהר להשמֵע: כי לרעמים יש מקומות מנוחה לחכות במתן קולם והרעם והברק אינם נחלקים גם אם שונים הם ושניהם ילכו יחדו דרך הרוח ולא יפרדו: כי כאשר יברוק הברק יתן הרעם את קולו והרוח בעתו יגרום מנוחתו ויחלק בשווה בינהם וכל אחד מהם יאחז במתג: ושב הרעם לאחוריו בכח הרוח ונהדף לפניו לפי רב גבולות הארץ:


הרוחות


ורוח הים כאיש גבורתו ולפי כח גבורתו תדחפהו הרוח לאחוריו במתג וככה יהדף גם לפניו: ורוח הקרה יתפזר אל כל הרי הארץ והוא מלאכו ורוח הברד מלאך טוב הוא: ולרוח השלג לו רוח מיוחד באוצרו והעולה ממנו כעשן וקרה שמו: ורוח האד לא יחובר אליהם באוצרותיהם ומהלכו בנחת באור ובחושך ובחורף ובקיץ כי אוצר מיוחד לו והוא אור: ורוח הטל משכנו בקצוי השמים ויחובר אל אוצרות המטר ומהלכו בחורף ובקיץ וענני האד מחוברים והאחד יתן אל השני: ובגיח רוח המטר מאוצרו יבואו המלאכים והרחיבו את האוצר והוציאוהו ובפוּצוֹ על כל הארץ יחובר אל מימי הארץ: כי המים מחיָה הם ליושבי הארץ מאת העליון אשר בשמים ועל כן יש מידה למטר והמלאכים קבלו זאת:


זהו ספר מהלך מאורות השמים כל אחד ואחד למשפחותיהם לממשלותיהם ולזמניהם לשמותיהם ולמקומות מולדתם ולחדשיהם אשר הראני אוריאל המלאך הקדוש אשר אתי: והוא מנהלם והוא הראני את סדרם לכל שנות תבל עד תושלם הבריאה החדשה אשר תעמוד לנצח:


חוק מהלך השמש


וזה חוק המאורות הראשון למאור השמש מאור השמש מוצאו בשערי מזרח השמים ומבואו בשערי מערב השמים מימין השערים האלה ומשמאלם חלונות רבים ומהם יצא חום על פני הארץ כשיפתחו בעתיהם הידועים: וארא ששה שערים אשר בהם יצא השמש וששה שערים אשר בהם יעריב השמש: וגם הירח יזרח ויעריב בשערים האלה ששה במזרח וששה במערב ואחריו מנהלי הכוכבים עם הכוכבים אשר הם מנהלים וכלם יישירו ללכת זה אחרי זה:

ואלה שמות השמש הראשון חרס והשני חמה: ולירח ארבעה שמות השם הראשון אישוניה השני לבנה השלישי בן כֶּסה והרביעי ירח: אלה הם שני המאורות הגדולים בשמים עיגולם כעיגול השמים ולשניהם גודל עיגול שווה: לעיגול השמש שבעה חלקי אור נוספים הניתנים ממנו במידה וקצב אל הירח עד אשר יתמלא בחלק השביעי של השמש: ויצאו בשערי המזרח על פני השמים אל דרום והם מעריבים ובאים בשערי המערב וסבו לצפון: וראשונה יצא המאור הגדול ושמו שמש וסביבתו סביבת השמים כלו מלא אש מאירה ובערת על פני השמים: והרוח ינהיג את המרכבות אשר יעלה בהן השמש אל הדרום ויעריב מן השמים ושב דרך צפון לבוא אל המזרח ונֻהַל עד בֹאו אל השער:


זמני היום והלילה – ארבע עונות


​בחדש הראשון יצא השמש בשער הרביעי והוא הגדול מששת השערים במזרח: ולשער הרבעי שנים עשר חלונות פתוחים לרווחה מהם תצא אש כשהם נפתחים בעתם: והשמש יצא דרך השער הרבעי ויזרח בשמים שלשים בוקר ויעריב ויבוא בשער הרבעי במערב השמים: בחודש הזה ילך היום ויארך והלילה ילך וקצר בתשיעית והוא חלק אחד עד הבקר השלושים: אז היום יגיע לנכון לעשרה חלקים והלילה לנכון לשמונה חלקים: בחודש השני יצא השמש משער המזרח החמישי ובא בשער החמישי במערב וכך יזרח שלשים בוקר: בחודש ההוא יארך היום והיה לאחד עשר חלקים והלילה יקצר והיה והיה לשבעה חלקים: בחודש השלישי שב ויצא מן שער הששי במזרח ובא בשער הששי במערב שלשים ואחד בוקר על פי האות שלו: ביום ההוא יארך היום מן הלילה והיום יהיה פי שנים מן הלילה והיה היום לשנים עשר חלקים והלילה יקצר והיה לששה חלקים:


אורכי היום והלילה - קשורים לתנועת השמש


ושב השמש למזרח ובחודש הרביעי יצא מן השער הששי במזרח ובא בשער הששי במערב: וכעבור שלושים בוקר יקצר היום בחלק אחד בדיוק והיה לאחד עשר חלקים והלילה לשבעה: ובחודש החמישי ויצא השמש בשער החמישי לשלושים בקר והעריב בשער המערב החמישי: ביום ההוא יחסר היום שני חלקים והיה היום לעשרה חלקים והלילה לשמונה חלקים: ובחודש הששי יצא השמש וזרח מהשער הרביעי לשלשים ואחד בוקר לפי האות שלו ובא בשער הרביעי במערב: ביום ההוא ישוה אור היום ללילה והלילה יהיה לתשעה חלקים והיום לתשעה חלקים:

בחדש השביעי יצא השמש בשער השלישי ובא בשער השלישי במערב לשלושים בוקר: וביום ההוא יארך הלילה מן היום והיום יקצר עד הבוקר השלושים והלילה יהיה נכון לעשרה חלקים והיום לשמונה חלקים: ובחודש השמיני יצא השמש מן השער השלישי במזרח ובא בשער השלישי במערב ושב אל המזרח: וביום ההוא יהיה הלילה לאחד עשר חלקים והיום לשבעה חלקים: ובחודש התשיעי יצא השמש מן השער השני במזרח ובא והעריב בשער השני וזרח שלושים ואחד בוקר לפי האות שלו: ביום ההוא יארך הלילה והיה פי שנים מן היום והלילה יהיה נכון לשנים עשר חלקים והיום לששה:


ובחודש העשירי יצא השמש מן השער הראשון במזרח והעריב בשער הראשון במערב השמים לשלושים ואחד בוקר לפי האות שלו ובלילה ההוא ימעט הלילה בארכו בתשיעית והיה הלילה לאחד עשר חלקים והיום לשבעה חלקים: בחודש עשתי עשר יצא השמש מן השער השני במזרח ובא בשער השני במערב לשלשים בוקר בזרחו ובהעריבו: וביום ההוא ימעט הלילה בארכו והיה הלילה לעשרה חלקים והיום לשמונה: ושב למזרח בחודש השנים עשר וזרח בשער השלישי לשלשים ואחד בוקר והעריב במערב השמים: ביום ההוא יתמעט הלילה והיה לתשעה חלקים והיום לתשעה חלקים ושוה הלילה ליום: והשנה היא בימיה לנכון שלוש מאות ששים וארבעה ובזה ישלים השמש את מחלקותיו ושב והקיף את מחלקותיו:

ואורך היום והלילה וקֹצֶר היום והלילה נבדלים הם בשל מהלך השמש אשר יעלה מעלה לקצר את היום ולהאריך את הלילה: על כן יארך מהלכו מיום ליום ויקצר מהלכו מלילה ללילה: ויָצָא המאור הגדול ההוא שנקרא שמש לעולמי עולמים כאשר צוה אדני: כצאתו כן יבוא ולא יתמעט ולא ינוח כי אם ירוץ יומם ולילה ואורו שבעתים מאור הירח ובגודל ישוו שניהם:


מהלך הירח ודרך קבלת אורו מהשמש


וזה מהלך ראשון לירח ובכל חודש יֵשַנה צאתו ובואו וימיו כימי השמש וכן יזרח: ותקופתו כתקופת השמים ומרכבתו אשר ירכב עליה תנשא על ידי הרוח ואור ניתן לו במידה: וכשימלא הירח כל ארבע עשר חלקי אורו יהיה זה החלק השביעי מכל אורו של השמש: והיום הראשון יקרא מולד כי ביום ההוא יראה עליו האור: ואורו יתמלא אליו מהשמש ויתגבר עד יום ארבעה עשר וישלם כל אורו בשמים: והירח במלוא אורו יעלה בלילה באותה העת שהשמש ירד במערב וכל הלילה יאיר הירח עד זרוח השמש ממולו בבוקר בעת יעריב: ובאותו צד ממנו התמלא אור הירח שמה ישוב להתמעט עד יעלם כל האור וימי הירח יחלפו והיה עגול ריק בלי אור:ולעין אדם בלילה יראה עשרים יום בכל חודש ועשרה ימים לא יראה כי ביום יראה כעין הרקיע כי אין בו כל דבר מלבד אורו:


וראשונה יצא במזרח יחד עם השמש בשער אשר בו יצא השמש וכעלותו יראה חצי שביעית אורו בשמים: ובזרוח השמש יזרח הירח אתו וקבל עוד חצי שביעית מחלק האור ובלילה ההוא יעריב הירח עם השמש והחשיך הלילה ההוא: וחציו האחד של הירח יכיל חצי שביעית אחת מכל האור אשר לו ושאר עיגולו ריק בלי אור ונטה מזריחת השמש וביתר ימיו יאיר בלילה: וביום החמישה עשר השלים את כל אורו:

ולאחר השלימו את אורו יתמעט ובהתמעטו יקטן ביום הראשון לארבעה עשר חלקי אורו בשני יתמעט לשלושה עשר חלקי אור בשלישי יתמעט לשנים עשר ברביעי לאחד עשר חלק בחמישי יתמעט לעשרה חלקים בשישי יתמעט לתשעה חלקים בשביעי יתמעט לשמונה חלקים בשמיני יתמעט לשבעה בתשיעי יתמעט לששה בעשירי יתמעט לחמישה באחד עשר יתמעט לארבעה בשנים עשר יתמעט לשלושה בשלושה עשר יתמעט לשנים בארבעה עשר יתמעט לחצי שביעית וכל הנותר באורו יתמעט ביום החמישה עשר: ואכתוב את חדשיהם כמו שהם ומראה אוריהם עד עבור חמישה עשר יום:


כִּי אֶרְאֶה שָׁמֶיךָ מַעֲשֵׂי אֶצְבְּעֹתֶיךָ יָרֵחַ וְכוֹכָבִים אֲשֶׁר כּוֹנָנְתָּה׃ (תהלות ח, ד)

bottom of page