וָאַבדִיל אֶתכֶם מִן הָעַמים לִהיוֹת לִי - פרשת קדושים

כל המצוות הקשורות לקדושת האדם מהפרשייה ׳קדושים תהיו׳ (ויקרא יט-כ) ממויינות לנושאים


כיבוד אב ואם וקדושת השבת שלובים זה בזה


  • אִישׁ אִמוֹ ואָבִיו תירָאו ואֶת שַׁבתֹתַי תשׁמֹרו אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

  • אֶת שַׁבתֹתַי תשׁמֹרו ומִקדשִׁי תירָאו אֲנִי יהוָֹה:

  • כי אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יקַלל אֶת אָבִיו ואֶת אִמוֹ מוֹת יומָת אָבִיו ואִמוֹ קִלל דמָיו בוֹ:


איסורי עבודה זרה ועונשיה


  • אַל תפנו אֶל הָאֱלִילִם וֵאלֹהֵי מַסכָה לֹא תַעֲשׂו לָכֶם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

  • לֹא תֹאכלו עַל הַדם לֹא תנַחֲשׁו ולֹא תעוֹנֵנו: לֹא תַקפו פאַת רֹאשׁכֶם ולֹא תַשׁחִית אֵת פאַת זקָנֶךָ: ושֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתנו בבשַׂרכֶם וכתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתנו בכֶם אֲנִי יהוָֹה:

  • אַל תפנו אֶל הָאֹבֹת ואֶל הַידעֹנִים אַל תבַקשׁו לטָמאָה בָהֶם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

  • ואֶל בנֵי יִשׂרָאֵל תאמַר אִישׁ אִישׁ מִבנֵי יִשׂרָאֵל ומִן הַגר הַגר ביִשׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתן מִזרעוֹ לַמלֶך מוֹת יומָת עַם הָאָרֶץ יִרגמֻהו בָאָבֶן: וַאֲנִי אֶתן אֶת פנַי באִישׁ הַהוא והִכרַתי אֹתוֹ מִקרֶב עַמוֹ כי מִזרעוֹ נָתַן לַמלֶך למַעַן טַמא אֶת מִקדשִׁי ולחַלל אֶת שֵׁם קָדשִׁי: ואִם הַעלֵם יַעלִימו עַם הָאָרֶץ אֶת עֵינֵיהֶם מִן הָאִישׁ הַהוא בתִתוֹ מִזרעוֹ לַמלֶך לבִלתי הָמִית אֹתוֹ: ושַׂמתי אֲנִי אֶת פנַי באִישׁ הַהוא ובמִשׁפחתוֹ והִכרַתי אֹתוֹ ואֵת כל הַזנִים אַחֲרָיו לִזנוֹת אַחֲרֵי הַמלֶך מִקרֶב עַמם:

  • והַנפֶשׁ אֲשֶׁר תפנֶה אֶל הָאֹבֹת ואֶל הַידעֹנִים לִזנֹת אַחֲרֵיהֶם ונָתַתי אֶת פנַי בנפֶשׁ הַהִוא והִכרַתי אֹתוֹ מִקרֶב עַמוֹ:

  • ואִישׁ אוֹ אִשה כי יִהיֶה בָהֶם אוֹב אוֹ יִדעֹנִי מוֹת יומָתו באֶבֶן יִרגמו אֹתָם דמֵיהֶם בם:זמני אכילת בשר שלמים והעונש