top of page

וָאַבדִיל אֶתכֶם מִן הָעַמים לִהיוֹת לִי - פרשת קדושים

כל המצוות הקשורות לקדושת האדם מהפרשייה ׳קדושים תהיו׳ (ויקרא יט-כ) ממויינות לנושאים


כיבוד אב ואם וקדושת השבת שלובים זה בזה


 • אִישׁ אִמוֹ ואָבִיו תירָאו ואֶת שַׁבתֹתַי תשׁמֹרו אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

 • אֶת שַׁבתֹתַי תשׁמֹרו ומִקדשִׁי תירָאו אֲנִי יהוָֹה:

 • כי אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יקַלל אֶת אָבִיו ואֶת אִמוֹ מוֹת יומָת אָבִיו ואִמוֹ קִלל דמָיו בוֹ:


איסורי עבודה זרה ועונשיה


 • אַל תפנו אֶל הָאֱלִילִם וֵאלֹהֵי מַסכָה לֹא תַעֲשׂו לָכֶם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

 • לֹא תֹאכלו עַל הַדם לֹא תנַחֲשׁו ולֹא תעוֹנֵנו: לֹא תַקפו פאַת רֹאשׁכֶם ולֹא תַשׁחִית אֵת פאַת זקָנֶךָ: ושֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתנו בבשַׂרכֶם וכתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתנו בכֶם אֲנִי יהוָֹה:

 • אַל תפנו אֶל הָאֹבֹת ואֶל הַידעֹנִים אַל תבַקשׁו לטָמאָה בָהֶם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

 • ואֶל בנֵי יִשׂרָאֵל תאמַר אִישׁ אִישׁ מִבנֵי יִשׂרָאֵל ומִן הַגר הַגר ביִשׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתן מִזרעוֹ לַמלֶך מוֹת יומָת עַם הָאָרֶץ יִרגמֻהו בָאָבֶן: וַאֲנִי אֶתן אֶת פנַי באִישׁ הַהוא והִכרַתי אֹתוֹ מִקרֶב עַמוֹ כי מִזרעוֹ נָתַן לַמלֶך למַעַן טַמא אֶת מִקדשִׁי ולחַלל אֶת שֵׁם קָדשִׁי: ואִם הַעלֵם יַעלִימו עַם הָאָרֶץ אֶת עֵינֵיהֶם מִן הָאִישׁ הַהוא בתִתוֹ מִזרעוֹ לַמלֶך לבִלתי הָמִית אֹתוֹ: ושַׂמתי אֲנִי אֶת פנַי באִישׁ הַהוא ובמִשׁפחתוֹ והִכרַתי אֹתוֹ ואֵת כל הַזנִים אַחֲרָיו לִזנוֹת אַחֲרֵי הַמלֶך מִקרֶב עַמם:

 • והַנפֶשׁ אֲשֶׁר תפנֶה אֶל הָאֹבֹת ואֶל הַידעֹנִים לִזנֹת אַחֲרֵיהֶם ונָתַתי אֶת פנַי בנפֶשׁ הַהִוא והִכרַתי אֹתוֹ מִקרֶב עַמוֹ:

 • ואִישׁ אוֹ אִשה כי יִהיֶה בָהֶם אוֹב אוֹ יִדעֹנִי מוֹת יומָתו באֶבֶן יִרגמו אֹתָם דמֵיהֶם בם:זמני אכילת בשר שלמים והעונש


 • וכִי תִזבחו זֶבַח שׁלָמִים לַיהוָֹה לִרצֹנכֶם תזבחֻהו: ביוֹם זִבחֲכֶם יֵאָכֵל ומִמחֳרָת והַנוֹתָר עַד יוֹם הַשלִישִׁי באֵשׁ יִשרֵף: ואִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל ביוֹם הַשלִישִׁי פגול הוא לֹא יֵרָצֶה: ואֹכלָיו עֲוֹנוֹ יִשא כי אֶת קֹדֶשׁ יהוָֹה חִלל ונִכרתָה הַנפֶשׁ הַהִוא מֵעַמיהָ:בין אדם לאדם


 • לֹא תגנֹבו ולֹא תכַחֲשׁו ולֹא תשַׁקרו אִישׁ בעֲמִיתוֹ:

 • ולֹא תִשבעו בִשׁמִי לַשקֶר וחִללת אֶת שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ ולֹא תִגזֹל לֹא תָלִין פעֻלת שָׂכִיר אִתךָ עַד בקֶר:

 • לֹא תקַלל חֵרֵשׁ ולִפנֵי עִור לֹא תִתן מִכשֹׁל ויָרֵאתָ מאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • לֹא תַעֲשׂו עָוֶל במשׁפט לֹא תִשא פנֵי דָל ולֹא תֶהדר פנֵי גָדוֹל בצֶדֶק תשׁפט עֲמִיתֶךָ:

 • לֹא תֵלֵך רָכִיל בעַמיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דם רֵעֶךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • לֹא תִשׂנָא אֶת אָחִיךָ בלבָבֶךָ הוֹכֵחַ תוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ ולֹא תִשא עָלָיו חֵטא:

 • לֹא תִקם ולֹא תִטר אֶת בנֵי עַמךָ ואָהַבת לרֵעֲךָ כמוֹךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • מִפנֵי שֵׂיבָה תקום והָדַרת פנֵי זָקֵן ויָרֵאתָ מאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוָֹה:

 • וכִי יָגור אִתךָ גר באַרצכֶם לֹא תוֹנו אֹתוֹ: כאֶזרָח מִכם יִהיֶה לָכֶם הַגר הַגר אִתכֶם ואָהַבת לוֹ כמוֹךָ כי גֵרִים הֱיִיתֶם באֶרֶץ מִצרָיִם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

 • לֹא תַעֲשׂו עָוֶל במשׁפט במדה במשׁקָל ובַמשׂורָה: מֹאזנֵי צֶדֶק אַבנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק והִין צֶדֶק יִהיֶה לָכֶם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתכֶם מֵאֶרֶץ מִצרָיִם:

 • כל איסורי העריות


איסור כלאיים


 • אֶת חֻקתַי תשׁמֹרו בהֶמתךָ לֹא תַרביעַ כלאַיִם שָׂדךָ לֹא תִזרַע כלאָיִם ובֶגֶד כלאַיִם שַׁעַטנֵז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ:


יחס לחיות טהורות/טמאות באכילה ובמגע


 • והִבדלתם בין הַבהֵמָה הַטהֹרָה לַטמֵאָה ובֵין הָעוֹף הַטמֵא לַטהֹר ולֹא תשַׁקצו אֶת נַפשֹׁתֵיכֶם בבהֵמָה ובָעוֹף ובכֹל אֲשֶׁר תרמֹשׂ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הִבדלתי לָכֶם לטַמא:איסורי עריות, עונשם, והקשר לאחיזה בארץ


 • ואִישׁ כי יִשׁכב אֶת אִשה שִׁכבַת זֶרַע והִוא שִׁפחָה נֶחֱרֶפֶת לאִישׁ והָפדה לֹא נִפדתָה אוֹ חֻפשָׁה לֹא נִתן לָה בקרֶת תהיֶה לֹא יומתו כי לֹא חֻפשָׁה: והֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַיהֹוָה אֶל פתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֵיל אָשָׁם: וכִפר עָלָיו הַכהֵן באֵיל הָאָשָׁם לִפנֵי יהֹוָה עַל חַטאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא ונִסלַח לוֹ מֵחַטאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא:

 • אַל תחַלל אֶת בתךָ להַזנוֹתָה ולֹא תִזנֶה הָאָרֶץ ומָלאָה הָאָרֶץ זִמה:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִנאַף אֶת אֵשֶׁת אִישׁ אֲשֶׁר יִנאַף אֶת אֵשֶׁת רֵעֵהו מוֹת יומַת הַנאֵף והַנאָפֶת:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת אֵשֶׁת אָבִיו עֶרוַת אָבִיו גלה מוֹת יומתו שׁנֵיהֶם דמֵיהֶם בם:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת כלתוֹ מוֹת יומתו שׁנֵיהֶם תבֶל עָשׂו דמֵיהֶם בם:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת זָכָר מִשׁכבֵי אִשה תוֹעֵבָה עָשׂו שׁנֵיהֶם מוֹת יומָתו דמֵיהֶם בם:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אִשה ואֶת אִמה זִמה הִוא באֵשׁ יִשׂרפו אֹתוֹ ואֶתהֶן ולֹא תִהיֶה זִמה בתוֹכֲכֶם:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִתן שׁכָבתוֹ בבהֵמָה מוֹת יומָת ואֶת הַבהֵמָה תהֲרֹגו:

 • ואִשה אֲשֶׁר תקרַב אֶל כל בהֵמָה לרִבעָה אֹתָה והָרַגת אֶת הָאִשה ואֶת הַבהֵמָה מוֹת יומָתו דמֵיהֶם בם:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אֲחֹתוֹ בת אָבִיו אוֹ בַת אִמוֹ ורָאָה אֶת עֶרוָתָה והִיא תִראֶה אֶת עֶרוָתוֹ חֶסֶד הוא ונִכרתו לעֵינֵי בנֵי עַמם עֶרוַת אֲחֹתוֹ גלה עֲוֹנוֹ יִשא:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת אִשה דוָה וגִלה אֶת עֶרוָתָה אֶת מקֹרָה הֶעֱרָה והִוא גלתָה אֶת מקוֹר דמֶיהָ ונִכרתו שׁנֵיהֶם מִקרֶב עַמם:

 • ועֶרוַת אֲחוֹת אִמךָ וַאֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תגַלה כי אֶת שׁאֵרוֹ הֶעֱרָה עֲוֹנָם יִשאו:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִשׁכב אֶת דדָתוֹ עֶרוַת דדוֹ גלה חֶטאָם יִשאו עֲרִירִים יָמֻתו:

 • ואִישׁ אֲשֶׁר יִקח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדה הִוא עֶרוַת אָחִיו גלה עֲרִירִים יִהיו:

ושׁמַרתם אֶת כל חֻקתַי ואֶת כל מִשׁפטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם ולֹא תָקִיא אֶתכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתכֶם שָׁמה לָשֶׁבֶת בה: ולֹא תֵלכו בחֻקת הַגוֹי אֲשֶׁר אֲנִי משַׁלחַ מִפנֵיכֶם כי אֶת כל אֵלה עָשׂו וָאָקֻץ בם: וָאֹמַר לָכֶם אַתם תירשׁו אֶת אַדמָתָם וַאֲנִי אֶתנֶנה לָכֶם לָרֶשֶׁת אֹתָה אֶרֶץ זָבַת חָלָב ודבָשׁ אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הִבדלתי אֶתכֶם מִן הָעַמים:
השארת פאת שדה ולקט


 • ובקֻצרכֶם אֶת קצִיר אַרצכֶם לֹא תכַלה פאַת שָׂדךָ לִקצֹר ולֶקֶט קצִירךָ לֹא תלַקט: וכַרמךָ לֹא תעוֹלֵל ופֶרֶט כרמךָ לֹא תלַקט לֶעָנִי ולַגר תעֲזֹב אֹתָם אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:קדושת פרי העץ


 • וכִי תָבֹאו אֶל הָאָרֶץ ונטַעתם כל עֵץ מַאֲכָל וַעֲרַלתם עָרלָתוֹ אֶת פריוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל: ובַשנָה הָרבִיעִת יִהיֶה כל פריוֹ קֹדֶשׁ הִלולִים לַיהוָֹה: ובַשנָה הַחֲמִישִׁת תאכלו אֶת פריוֹ להוֹסִיף לָכֶם תבואָתוֹ אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:


שמירה על החקות והמשפטים הופכת את ישראל לקדושים ועל ידי כך מובדלים מעמים אחרים


 • והִתקַדשׁתם וִהיִיתֶם קדֹשִׁים כי אֲנִי יהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:

 • ושׁמַרתם אֶת כל חֻקתַי ואֶת כל מִשׁפטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יהוָֹה:

 • ושׁמַרתם אֶת חֻקתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יהוָֹה מקַדשׁכֶם:

 • וִהיִיתֶם לִי קדשִׁים כי קָדוֹשׁ אֲנִי יהוָֹה וָאַבדל אֶתכֶם מִן הָעַמים לִהיוֹת לִי:פרשיית הקדושה{א}וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר {ב}דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם: {ג}אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם: {ד}אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֱלִילִם וֵאלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם: {ה}וְכִי תִזְבְּחוּ זֶבַח שְׁלָמִים לַיהוָֹה לִרְצֹנְכֶם תִּזְבָּחֻהוּ: {ו}בְּיוֹם זִבְחֲכֶם יֵאָכֵל וּמִמָּחֳרָת וְהַנּוֹתָר עַד יוֹם הַשְּׁלִישִׁי בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף: {ז} וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי פִּגּוּל הוּא לֹא יֵרָצֶה: {ח}וְאֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא כִּי אֶת קֹדֶשׁ יְהוָֹה חִלֵּל וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ: {ט}וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ לִקְצֹר וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט: {י}וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל וּפֶרֶט כַּרְמְךָ לֹא תְלַקֵּט לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם: {יא}לֹא תִּגְנֹבוּ וְלֹא תְכַחֲשׁוּ וְלֹא תְשַׁקְּרוּ אִישׁ בַּעֲמִיתוֹ: {יב}וְלֹא תִשָּׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָּׁקֶר וְחִלַּלְתָּ אֶת שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָֹה: {יג}לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ וְלֹא תִגְזֹל לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר: {יד}לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָֹה: {טו} שני לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ: {טז}לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ אֲנִי יְהוָֹה: {יז}לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא: {יח}לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי יְהוָֹה: {יט}אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם וּבֶגֶד כִּלְאַיִם שַׁעַטְנֵז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ: {כ}וְאִישׁ כִּי יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה שִׁכְבַת זֶרַע וְהִוא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ וְהָפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה אוֹ חֻפְשָׁה לֹא נִתַּן לָהּ בִּקֹּרֶת תִּהְיֶה לֹא יוּמְתוּ כִּי לֹא חֻפָּשָׁה: {כא}וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַיהֹוָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֵיל אָשָׁם: {כב}וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן בְּאֵיל הָאָשָׁם לִפְנֵי יְהֹוָה עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא וְנִסְלַח לוֹ מֵחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא: (פ){כג} שלישי וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל: {כד}וּבַשָּׁנָה הָרְבִיעִת יִהְיֶה כָּל פִּרְיוֹ קֹדֶשׁ הִלּוּלִים לַיהוָֹה: {כה} וּבַשָּׁנָה הַחֲמִישִׁת תֹּאכְלוּ אֶת פִּרְיוֹ לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם: {כו} לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם לֹא תְנַחֲשׁוּ וְלֹא תְעוֹנֵנוּ: {כז}לֹא תַקִּפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם וְלֹא תַשְׁחִית אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ: {כח} וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי יְהוָֹה: {כט}אַל תְּחַלֵּל אֶת בִּתְּךָ לְהַזְנוֹתָהּ וְלֹא תִזְנֶה הָאָרֶץ וּמָלְאָה הָאָרֶץ זִמָּה: {ל} אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ אֲנִי יְהוָֹה: {לא}אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֹבֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים אַל תְּבַקְשׁוּ לְטָמְאָה בָהֶם אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם: {לב}מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָֹה: {לג} וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ: {לד}כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם: {לה}לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט בַּמִּדָּה בַּמִּשְׁקָל וּבַמְּשׂוּרָה: {לו}מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק וְהִין צֶדֶק יִהְיֶה לָכֶם אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: {לז}וּשְׁמַרְתֶּם אֶת כָּל חֻקֹּתַי וְאֶת כָּל מִשְׁפָּטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יְהוָֹה: (ויקרא יט - כ)
{א} וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: {ב}וְאֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תֹּאמַר אִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתֵּן מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ מוֹת יוּמָת עַם הָאָרֶץ יִרְגְּמֻהוּ בָאָבֶן: {ג} וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת פָּנַי בָּאִישׁ הַהוּא וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ כִּי מִזַּרְעוֹ נָתַן לַמֹּלֶךְ לְמַעַן טַמֵּא אֶת מִקְדָּשִׁי וּלְחַלֵּל אֶת שֵׁם קָדְשִׁי: {ד}וְאִם הַעְלֵם יַעְלִימוּ עַם הָאָרֶץ אֶת עֵינֵיהֶם מִן הָאִישׁ הַהוּא בְּתִתּוֹ מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ לְבִלְתִּי הָמִית אֹתוֹ: {ה}וְשַׂמְתִּי אֲנִי אֶת פָּנַי בָּאִישׁ הַהוּא וּבְמִשְׁפַּחְתּוֹ וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ וְאֵת כָּל הַזֹּנִים אַחֲרָיו לִזְנוֹת אַחֲרֵי הַמֹּלֶךְ מִקֶּרֶב עַמָּם: {ו}וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תִּפְנֶה אֶל הָאֹבֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים לִזְנֹת אַחֲרֵיהֶם וְנָתַתִּי אֶת פָּנַי בַּנֶּפֶשׁ הַהִוא וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ: {ז}וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם: {ח} וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יְהוָֹה מְקַדִּשְׁכֶם: {ט}כִּי אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ מוֹת יוּמָת אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל דָּמָיו בּוֹ: {י}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִנְאַף אֶת אֵשֶׁת אִישׁ אֲשֶׁר יִנְאַף אֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ מוֹת יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת: {יא}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אֵשֶׁת אָבִיו עֶרְוַת אָבִיו גִּלָּה מוֹת יוּמְתוּ שְׁנֵיהֶם דְּמֵיהֶם בָּם: {יב}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת כַּלָּתוֹ מוֹת יוּמְתוּ שְׁנֵיהֶם תֶּבֶל עָשׂוּ דְּמֵיהֶם בָּם: {יג}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת זָכָר מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה תּוֹעֵבָה עָשׂוּ שְׁנֵיהֶם מוֹת יוּמָתוּ דְּמֵיהֶם בָּם: {יד}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִשָּׁה וְאֶת אִמָּהּ זִמָּה הִוא בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן וְלֹא תִהְיֶה זִמָּה בְּתוֹכֲכֶם: {טו}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן שְׁכָבְתּוֹ בִּבְהֵמָה מוֹת יוּמָת וְאֶת הַבְּהֵמָה תַּהֲרֹגוּ: {טז}וְאִשָּׁה אֲשֶׁר תִּקְרַב אֶל כָּל בְּהֵמָה לְרִבְעָה אֹתָהּ וְהָרַגְתָּ אֶת הָאִשָּׁה וְאֶת הַבְּהֵמָה מוֹת יוּמָתוּ דְּמֵיהֶם בָּם: {יז}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֲחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ וְרָאָה אֶת עֶרְוָתָהּ וְהִיא תִרְאֶה אֶת עֶרְוָתוֹ חֶסֶד הוּא וְנִכְרְתוּ לְעֵינֵי בְּנֵי עַמָּם עֶרְוַת אֲחֹתוֹ גִּלָּה עֲוֹנוֹ יִשָּׂא: {יח}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה וְגִלָּה אֶת עֶרְוָתָהּ אֶת מְקֹרָהּ הֶעֱרָה וְהִוא גִּלְּתָה אֶת מְקוֹר דָּמֶיהָ וְנִכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם מִקֶּרֶב עַמָּם: {יט}וְעֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ וַאֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה כִּי אֶת שְׁאֵרוֹ הֶעֱרָה עֲוֹנָם יִשָּׂאוּ: {כ}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת דֹּדָתוֹ עֶרְוַת דֹּדוֹ גִּלָּה חֶטְאָם יִשָּׂאוּ עֲרִירִים יָמֻתוּ: {כא}וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִוא עֶרְוַת אָחִיו גִּלָּה עֲרִירִים יִהְיוּ: {כב}וּשְׁמַרְתֶּם אֶת כָּל חֻקֹּתַי וְאֶת כָּל מִשְׁפָּטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָקִיא אֶתְכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לָשֶׁבֶת בָּהּ: {כג} וְלֹא תֵלְכוּ בְּחֻקֹּת הַגּוֹי אֲשֶׁר אֲנִי מְשַׁלֵּחַ מִפְּנֵיכֶם כִּי אֶת כָּל אֵלֶּה עָשׂוּ וָאָקֻץ בָּם: {כד}וָאֹמַר לָכֶם אַתֶּם תִּירְשׁוּ אֶת אַדְמָתָם וַאֲנִי אֶתְּנֶנָּה לָכֶם לָרֶשֶׁת אֹתָהּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הִבְדַּלְתִּי אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים: {כה} וְהִבְדַּלְתֶּם בֵּין הַבְּהֵמָה הַטְּהֹרָה לַטְּמֵאָה וּבֵין הָעוֹף הַטָּמֵא לַטָּהֹר וְלֹא תְשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בַּבְּהֵמָה וּבָעוֹף וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּרְמֹשׂ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הִבְדַּלְתִּי לָכֶם לְטַמֵּא: {כו}וִהְיִיתֶם לִי קְדשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהוָֹה וָאַבְדִּל אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים לִהְיוֹת לִי: {כז}וְאִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יִהְיֶה בָהֶם אוֹב אוֹ יִדְּעֹנִי מוֹת יוּמָתוּ בָּאֶבֶן יִרְגְּמוּ אֹתָם דְּמֵיהֶם בָּם: (ויקרא יט - כ)bottom of page