top of page
הבן העשירי ליעקב וזלפה

צוואת אשר


העתקת צוואת אשר הבן העשירי ליעקב ולאה אשר ציוה לבניו בשנת חמש ועשרים ומאה לחייו וידבר אליהם והוא בריא ויאמר:

א

שמעו בני אל אשר אביכם וכל הישר בעיני אלהים אַראכם: שתי דרכים נתן אלהים לבני האדם שני יצרים ושני מפעלים שני פנים ושני קצוות: ועל כן הכל שנים שנים הם זה לעומת זה כי שתי דרכים הן הטוב והרע ובלבנו שני היצרים המבדילים בינותם: וכי הנפש תרצה בטוב ותעשה כל מעשיה בצדק ואם תחטא מיד תשוב: כי אם תחשוב על דבר הצדק תזרה הלאה את הרע תרמוס מהר את הרשע ותשרש את החטא: וכי תִכָּנע הנפש לפני היצר הרע את כל מעשיה תעשה ברשע ותגרש את הטוב ותדבק ברע ובליעל ישלט בה: וגם אם תעשה את הטוב לרע יהפך כי אם תחל לעשות טוב והיו תוצאות מעשיה רשע כי אוצר היצר ימלא ברוח הרשע:

והנפש אשר תאמר להשליט את הטוב על הרע והיה סוף מעשיה גם דרך הרע: כי יש איש אשר לא ירחם על עבדיו שעבדוהו זה רע ושני פנים לו אבל הכל רע: ויש איש אשר אוהב רשע עד כי יחפץ למות למענו ברע שני פנים לדבר הזה והכל ענין רע: וגלוי הוא כי אהבה היא רעה בכסותה על רָשע ועל כן הדבר הזה יקרא טוב אך סוף מעשיו לרע יוביל: ויש אשר יגנוב ירשיע יגזול ויחמוס ועל דל ירחם גם לזה שני פנים והכל רע: כל אשר יחמוס את רעהו וישבע לשוא באל עליון יכעיס אלהים: ויש אשר על העני ירחם ואביון יחיה ואת ה׳ נותן התורה יתעב את נפשו יטנף ואת גוו יפנק רבים יהרוג ועל מעט יחמול גם לזה שני פנים והכל רע: ויש אשר ינאף ויזנה ויעשה עול ומכל אוכל ינזר ויצום ויש אשר בחיל עשרו יחמוס רבים וברוב רשעו הוא גם מצות יעשה גם לזה שני פנים והכל רע הוא: וכל אלה כחזירים וכארנבות הם כי גם אלה טהורים למחצה המה ובאמת טמאים הם: וכאלה דיבר אלהים גם על לוחות השמים:


ב

ואתם בני אל תהיו כמוהם בעלי שני פנים לטוב ולרע כי רק בטוב תדבקו כי בו ישכון אלהים ובני אדם ידרשהו: נוסו לכם מפני הרע והבריחו את היצר הרע במעשיכם הטובים כי אלה אשר שני פנים להם יעבדו את תאוותיהם למען ימצאו חן בעיני בליעל ובעיני האנשים הדומים להם ולא יעבדו את ה׳:

כי האנשים הטובים ישרים הם וגם אם החנפים יחשבוּם לחוטאים לפני ה׳ יצדקו: ורבים אשר ישמידו את הרשעים שני מפעלים יעשו טוב ורע אולם הכל טוב הוא כי עקרו את הרע משרשו וישמידוהו: ויש אשר ישנא את הרשע חונן הדל ואת נואף האשה והצם: גם לזה שני פנים ואולם כל המפעל טוב הוא כי הולך הוא בדרכי ה׳ אשר לא יקבל את הנראה טוב כטוב באמת: ויש אשר לא יחפץ לראות ימים טובים עם הוללים למען אשר לא ינבל את פיו ונפשו יגאל גם לזה שני פנים והכל טוב הוא כי אלה לצבאים ולאילות ידמו :כי בהיותם פראים כטמאים ידמו ובאמת טהורים הם כי קינאו לה׳ וילכו בדרכיו וינזרו מכל אשר צוה אלהים בחקותיו כי שנֵא רע ויבדל בין הרע ובין הטוב:

ג

ראו בני איך שנים בכל המה זה לעמת זה והאחד בשני יסתר בצע בעושר שכרון בטוב לב עצב בשמחה והוללות בחיי האישות: אחרי החיים מות יבוא אחרי כבוד קלון אחרי היום הלילה וחשך אחרי אור וכל אלה תחת השמש המה והצדק תחת שלטון החיים והרשע תחת שלטון המוות ועל כן יחכו למוות חיי עולם: לא יוכל איש לקרוא לאמת כזב ולצדק רשע כי האמת תחת שלטון האור היא והכל תחת שלטון אלהים: בכל אלה ניסתי אני בימי חיי ולא סרתי מאחרי אמת ה׳ ואת חקי עליון חקרתי כי בכל כחי הלכתי בישרי אחרי הטוב:

ואתם בני שמרו גם אתם את מצות ה׳ ולכו בישר פנים אחרי האמת כי אלה אשר שני פנים להם משנֶה יאשמו: כי גם עשֹה יעשו את הרע וגם יחונו את כל עושיו כי ילכו אחרי רוחות התהו הנלחמים עם בני איש: שמרו בני אתם את מצוות ה׳ ואל תלכו אחרי הרע בחשבכם אותו לטוב ודרשו אחר הטוב באמת והשמרו בכל מצות ה׳ כי תשובו אל ה׳ ובו תרגָעו: כי סוף בני האדם יוכיח על צדקתם כי יִודעו למלאכי ה׳ ולמלאכי בליעל: נפש אשר תתרגז בחייה בלכתה יציק לה הרוח הרע אשר אותו עבדה בתאוותה ובמעשיה הרעים: וכי ישליו איש בחייו בלכתו יכיר בשמחה את מלאך השלום והוא ינחהו לחיי עולם:

אל תהיו בני כסדום אשר לא הכירה את מלאכי ה׳ ותאבד לעד: כי ידעתי אשר תחטאו ותנתנו בידי אויביכם וארצכם שממה תהיה ומקדשכם יחרב ונפזרתם בכל ארבע פנות העולם ואתם תהיו בגולה ותתועבו כמים הנמאסים: אז ישקיף עליון על האדמה ויבוא ואת ראש התנין ירוצץ על המים והוא יושיע את עם ישראל ואת כל הגוים: והגידו כזאת גם אתם לבניכם אשר לא ימרו את פיו כי קראתי בלוחות השמים כי שמוע לא תשמעו אליו ופשוע תפשעו בו ולא תלכו בחקות ה׳ כי אם במצוות בני האדם ותשחיתו ותרעו: ועל כן תזורוּ בגוים כגד וכדן אחי אשר לא יכירו את ארצם ואת שבטם ואת שפתם ואולם ה׳ יקבץ אותם באמונה למען חסדיו ולמען אברהם יצחק ויעקב:

ד


ויהי אחרי אשר דבר להם כאלה ויצו ויאמר קברוני בחברון: וישכב וימות בשיבה טובה ויעשו לו בניו כאשר צום ויעלו אותו חברונה ויקברוהו עם אבותיו:

צוואת ראובן

בן בכור ליעקב ולאה

צוואת יששכר

הבן החמישי ליעקב ולאה

צוואת גד

הבן התשיעי ליעקב וזלפה

צוואת שמעון

הבן השני ליעקב ולאה

צוואת זבולון

הבן הששי ליעקב ולאה

צוואת אשר

הבן העשירי ליעקב וזלפה

צוואת לוי

הבן השלישי ליעקב ולאה

צוואת דן

הבן השביעי ליעקב ובלהה

צוואת יוסף

הבן האחד עשר ליעקב ורחל

צוואת יהודה

הבן הרביעי ליעקב ולאה

צוואת נפתלי

הבן השמיני ליעקב ובלהה

צוואת בנימין

הבן השנים עשר ליעקב ורחל

bottom of page