top of page
הבן התשיעי ליעקב וזלפה

צוואת גד

העתקת צוואת גד אשר דיבר אל בניו בשנת חמש ועשרים ומאה לחייו:

א
ויאמר אליהם שמעו בני אנכי נולדתי בן תשיעי ליעקב ואהי גיבור בין המשפְּתָיִם ולכן שמרתי בלילה על העדרים: והיה כי בא הארי או הזאב או כל חיה רעה אל העדר וארוץ אחריו ואתפשהו ואחזיק בידי ברגלו ואקלעהו כאבן הקלע וככה הרגתיו: ויוסף רעה איתנו יחד כשלושים יום ובהיותו רך ויחל מרוח הקדים וישוב חברונה אל אבינו ויניחהו בקרבתו כי אהבו מאד: ויגד יוסף לאביו כי שחטו בני זלפה ובלהה את כל הטוב בעדר ויאכלו למרות דעת ראובן ודעת יהודה וכי ראה יוסף כי אנכי הצלתי טלה מפי הדב ואהרוג את הדב: ואנכי נעצבתי אל לבי כי לא יכל לחיות ואשחט את הטלה ונאכלהו ויגד כזאת לאבי: ואנכי קצפתי על יוסף בגלל זאת עד יום בו נמכר ורוח שנאה הייתה בי: ולא חפצתי לדעת את יוסף לא לשמע אזן ולא למראה עינים כי הכלימנו בפנינו באמרו כי אכלנו את הטלאים מלבד יהודה וכל אשר הגיד לאבינו האמין לו: את חטאי אני מזכיר בני כי פעמים רבות ביקשתי להרוג אותו כי שטמתיו בלבבי וגם בגלל החלומות הוספתי עוד שנוא אותו ואבקש להכחידו מארץ חיים: ואלהי אבותי הצילהו מידי למען לא אעשה את מעשה הפשע הזה בישראל:

ב

ועתה בני שמעו דבר אמת למען תעשו צדק וכל משפט עליון ולא תיתעו אחרי רוח השנאה כי היא הרעה בכל מעשי בני האדם: כל אשר יעשה האדם יתעב השונא כי יעשה את חֻקות ה׳ לא יהללהו וכי ירא מפני ה׳ וצדק ירצה לא יאהבהו: אמת יֵבזה במאושר יקנא דיבת עם יחבב וגאוה יאהב כי השנאה תעוור את נפשו כאשר עוורתני גם אנכי ביוסף:

ועל כן השמרו מפני השנאה כי השונא יחטא גם לאלהים: כי לא יחפץ שמוע לדברי מצותיו לאהוב את רעהו ובזה לאלהים יחטא: כי אם אחיו יכשל יחפֵז להודיע לכל ויתאמץ למען ישפט יענש ויומת: ואם עבד יהיה והסיתו באדניו וחרש עליו כל רע למען יוכל להמיתו: כי השנאה תעזור ברצח נגד כל אשר יצליחו והיה כי תראה או תשמע על דבר הצלחתם וחלתה: כי כאשר תבקש האהבה להחיות מתים ולעורר את המוּעדים למות כן תבקש השנאה להרוג את החיים ולא תאבה להשאיר בחיים גם אשר עוונם בחבלי שוא: כי רוח השנאה בקוצר רוחה תפעל יחדו עם השטן בכל להמית בני איש ורוח האהבה תפעל יחד עם תורת האלהים באורך רוח להושיע את בני האדם: רעה היא השנאה כי היא תמיד עם כזב תתחבר ונגד האמת תדבר תשים קטן לגדול חושך לאור תקרא מר למתוק ורצח תוֹרֶה: תעיר קצף וּתעורר מלחמה ואת הלב תמלא רעה וחמת השטן:

וכאשר נוסיתי הנני אומר לכם בני אשר תנוסו משנאת רע ותדבקו באהבת אלהים כי יושר לבב יגרש שנאה וענוה תפיץ קנאה: כי צדיק ועניו יירַא מעשות רשע ולא ירא אשמת רעהו כי אם את נפשו כי אלהים יראה ללבבו: ולא ילך רכיל באיש חסיד כי יראת עליון תשכן בו אם יירַא לחטוא לאלהים לא יחפוץ לעשות עוול לאיש אף לא במחשבותיו: וזאת הכרתי לאחרונה אחרי אשר שָבתי מחטָאַי ליוסף: כי התשובה אל אלהים באמת תֵזָרה כסילות ותפיץ חשק ותאיר את העינים ותתן דעת לנפש ותנהל עצה לתשועה: וכל הדברים האלה אשר לא לימדוהו בני איש אותם יכיר בשובו מדרכו:

כי הביא אלהים עלי את מחלת הכבד ולולא תפילות יעקב אבי עזרוני כי אז כמעט קט חלף רוחי ממני: כי כל אשר בו יחטא האדם בו יווסר וכאשר נקשה כבדי בלי רחם על יוסף כן עוניתי גם אני בלי רחם בכבדי: ואשפט אחד עשר חודש כמספר הימים אשר שנאתי את יוסף עד אשר מכרוהו:

ג

ועתה בני הזהרתי אתכם אהבו איש את אחיו והשמידו שנאה מלבבכם ואהבו איש את רעהו במעשיכם ובדבריכם ובכל יצר לבבכם: כי בפני אבי דברתי את יוסף לשלום וכאשר יצאתי מאת פניו ותחשך השנאה את תבונתי ותרגז נפשי להמיתו: וכי יחטא לך איש ודברת אליו לשלום וזרית הלאה את חמת השנאה ולא תשכין בנפשך ערמה: וכי יתוודה וישוב מדרכו וסלחת לו ואם יכחש אל תריב אתו כי אז ישבע וחטאת חטא משנֵה: ואם תריב את איש אל תגל לזר סודכם פן ישנאך ונהפך לך לאויב וחטא לך חטא גדול כי אז רבוֹת בערמה ידבר אליך או יחרוש עליך רעה וממך יקח חמתו: ואם יכחש איש ויבוש כי תיגלה רעתו הַשקט ואל תגל חרפתו כי אשר יכחש עוד ישוב מדרכו ולא יוסיף לחטוא לך כי כבֵד יכבדך וירא ממך וישלים עמך: ואם לא ידע בושת וברעתו יעמוד וסלחת לו בלבבך ואת המשפט לאלהים תעזוב:

וכי יטב לרעכם מכם אל תעצבו והתפללו בעדו אשר עד סוף ימיו יצליח כי כן טוב גם לכם וכי ינשא עוד אל תקנאו בו: וזכרו כי קץ כל בשר למות והודו לה׳ אשר נתן את הטוב והמועיל לכל בני איש: ואם אחד הרשעים יצבור הון כעשו אחי אבי אל תתחרו בו והוחילו למועד ה׳: כי הוא יקח מרשעים עושרם ויסלח לאשר שב מדרכו ואשר לא ישוב יחשוך לעונש עולמים: חקר את משפט ה׳ ויניח לך וכל עצתך ישלים: כי הדל אשר לא יקנא ברעהו יהיה לרצון לפני ה׳ בכל ומכל בני איש יאושר כי אין לו עניין רע אשר לבני האדם: ואתם זרו הלאה את השנאה מנפשותיכם ואהבו איש את רעהו בלבב תמים והגידו גם לבניכם אשר יכבדו את לוי ואת יהודה כי מהם יקים ה׳ מושיע לישראל: כי ידעתי אשר בקץ הימים יסורו בניכם מאחריו ויעשו כל רשע וכל רע וכל משחת בעיני ה׳:

ד

וינפש מעט ויוסף לדבר אליהם שמעו בני אל אביכם וקברוני אצל אבותי: ויאסוף את רגליו ויקבר בשלום ומקץ חמש שנים העלו אותו חברונה ויקברו אותו שמה עם אבותיו:

צוואת ראובן

בן בכור ליעקב ולאה

צוואת יששכר

הבן החמישי ליעקב ולאה

צוואת גד

הבן התשיעי ליעקב וזלפה

צוואת שמעון

הבן השני ליעקב ולאה

צוואת זבולון

הבן הששי ליעקב ולאה

צוואת אשר

הבן העשירי ליעקב וזלפה

צוואת לוי

הבן השלישי ליעקב ולאה

צוואת דן

הבן השביעי ליעקב ובלהה

צוואת יוסף

הבן האחד עשר ליעקב ורחל

צוואת יהודה

הבן הרביעי ליעקב ולאה

צוואת נפתלי

הבן השמיני ליעקב ובלהה

צוואת בנימין

הבן השנים עשר ליעקב ורחל

bottom of page