top of page
כׇּל מְאוֹרֵי אוֹר בַּשָּׁמַיִם

ספר מהלך המאורות

זהו ספר מהלך מאורות השמים כל אחד ואחד למשפחותיהם לממשלותיהם ולזמניהם לשמותיהם ולמקומות מולדתם ולחדשיהם אשר הראני אוריאל המלאך הקדוש אשר אתי: והוא מנהלם והוא הראני את סדרם לכל שנות תבל עד תושלם הבריאה החדשה אשר תעמוד לנצח:

וזה חוק המאורות הראשון למאור השמש מאור השמש מוצאו בשערי מזרח השמים ומבואו בשערי מערב השמים מימין השערים האלה ומשמאלם חלונות רבים ומהם יצא חום על פני הארץ כשיפתחו בעתיהם הידועים: וארא ששה שערים אשר בהם יצא השמש וששה שערים אשר בהם יעריב השמש: וגם הירח יזרח ויעריב בשערים האלה ששה במזרח וששה במערב ואחריו מנהלי הכוכבים עם הכוכבים אשר הם מנהלים וכלם יישירו ללכת זה אחרי זה:

ואלה שמות השמש הראשון חרס והשני חמה: ולירח ארבעה שמות השם הראשון אישוניה השני לבנה השלישי בן כֶּסה והרביעי ירח: אלה הם שני המאורות הגדולים בשמים עיגולם כעיגול השמים ולשניהם גודל עיגול שווה: לעיגול השמש שבעה חלקי אור נוספים הניתנים ממנו במידה וקצב אל הירח עד אשר יתמלא בחלק השביעי של השמש: ויצאו בשערי המזרח על פני השמים אל דרום והם מעריבים ובאים בשערי המערב וסבו לצפון: וראשונה יצא המאור הגדול ושמו שמש וסביבתו סביבת השמים כלו מלא אש מאירה ובערת על פני השמים: והרוח ינהיג את המרכבות אשר יעלה בהן השמש אל הדרום ויעריב מן השמים ושב דרך צפון לבוא אל המזרח ונֻהַל עד בֹאו אל השער:

בחדש הראשון יצא השמש בשער הרביעי והוא הגדול מששת השערים במזרח: ולשער הרבעי שנים עשר חלונות פתוחים לרווחה מהם תצא אש כשהם נפתחים בעתם: והשמש יצא דרך השער הרבעי ויזרח בשמים שלשים בוקר ויעריב ויבוא בשער הרבעי במערב השמים: בחודש הזה ילך היום ויארך והלילה ילך וקצר בתשיעית והוא חלק אחד עד הבקר השלושים: אז היום יגיע לנכון לעשרה חלקים והלילה לנכון לשמונה חלקים: בחודש השני יצא השמש משער המזרח החמישי ובא בשער החמישי במערב וכך יזרח שלשים בוקר: בחודש ההוא יארך היום והיה לאחד עשר חלקים והלילה יקצר והיה והיה לשבעה חלקים: בחודש השלישי שב ויצא מן שער הששי במזרח ובא בשער הששי במערב שלשים ואחד בוקר על פי האות שלו: ביום ההוא יארך היום מן הלילה והיום יהיה פי שנים מן הלילה והיה היום לשנים עשר חלקים והלילה יקצר והיה לששה חלקים: ושב השמש למזרח ובחודש הרביעי יצא מן השער הששי במזרח ובא בשער הששי במערב: וכעבור שלושים בוקר יקצר היום בחלק אחד בדיוק והיה לאחד עשר חלקים והלילה לשבעה: ובחודש החמישי ויצא השמש בשער החמישי לשלושים בקר והעריב בשער המערב החמישי: ביום ההוא יחסר היום שני חלקים והיה היום לעשרה חלקים והלילה לשמונה חלקים: ובחודש הששי יצא השמש וזרח מהשער הרביעי לשלשים ואחד בוקר לפי האות שלו ובא בשער הרביעי במערב: ביום ההוא ישוה אור היום ללילה והלילה יהיה לתשעה חלקים והיום לתשעה חלקים:

בחדש השביעי יצא השמש בשער השלישי ובא בשער השלישי במערב לשלושים בוקר: וביום ההוא יארך הלילה מן היום והיום יקצר עד הבוקר השלושים והלילה יהיה נכון לעשרה חלקים והיום לשמונה חלקים: ובחודש השמיני יצא השמש מן השער השלישי במזרח ובא בשער השלישי במערב ושב אל המזרח: וביום ההוא יהיה הלילה לאחד עשר חלקים והיום לשבעה חלקים: ובחודש התשיעי יצא השמש מן השער השני במזרח ובא והעריב בשער השני וזרח שלושים ואחד בוקר לפי האות שלו: ביום ההוא יארך הלילה והיה פי שנים מן היום והלילה יהיה נכון לשנים עשר חלקים והיום לששה:

ובחודש העשירי יצא השמש מן השער הראשון במזרח והעריב בשער הראשון במערב השמים לשלושים ואחד בוקר לפי האות שלו ובלילה ההוא ימעט הלילה בארכו בתשיעית והיה הלילה לאחד עשר חלקים והיום לשבעה חלקים: בחודש עשתי עשר יצא השמש מן השער השני במזרח ובא בשער השני במערב לשלשים בוקר בזרחו ובהעריבו: וביום ההוא ימעט הלילה בארכו והיה הלילה לעשרה חלקים והיום לשמונה: ושב למזרח בחודש השנים עשר וזרח בשער השלישי לשלשים ואחד בוקר והעריב במערב השמים: ביום ההוא יתמעט הלילה והיה לתשעה חלקים והיום לתשעה חלקים ושוה הלילה ליום: והשנה היא בימיה לנכון שלוש מאות ששים וארבעה ובזה ישלים השמש את מחלקותיו ושב והקיף את מחלקותיו:

ואורך היום והלילה וקֹצֶר היום והלילה נבדלים הם בשל מהלך השמש אשר יעלה מעלה לקצר את היום ולהאריך את הלילה: על כן יארך מהלכו מיום ליום ויקצר מהלכו מלילה ללילה: ויָצָא המאור הגדול ההוא שנקרא שמש לעולמי עולמים כאשר צוה אדני: כצאתו כן יבוא ולא יתמעט ולא ינוח כי אם ירוץ יומם ולילה ואורו שבעתים מאור הירח ובגודל ישוו שניהם:

וזה מהלך ראשון לירח ובכל חודש יֵשַנה צאתו ובואו וימיו כימי השמש וכן יזרח: ותקופתו כתקופת השמים ומרכבתו אשר ירכב עליה תנשא על ידי הרוח ואור ניתן לו במידה: וכשימלא הירח כל ארבע עשר חלקי אורו יהיה זה החלק השביעי מכל אורו של השמש: והיום הראשון יקרא מולד כי ביום ההוא יראה עליו האור: ואורו יתמלא אליו מהשמש ויתגבר עד יום ארבעה עשר וישלם כל אורו בשמים: והירח במלוא אורו יעלה בלילה באותה העת שהשמש ירד במערב וכל הלילה יאיר הירח עד זרוח השמש ממולו בבוקר בעת יעריב: ובאותו צד ממנו התמלא אור הירח שמה ישוב להתמעט עד יעלם כל האור וימי הירח יחלפו והיה עגול ריק בלי אור: ולעין אדם בלילה יראה עשרים יום בכל חודש ועשרה ימים לא יראה כי ביום יראה כעין הרקיע כי אין בו כל דבר מלבד אורו:

וראשונה יצא במזרח יחד עם השמש בשער אשר בו יצא השמש וכעלותו יראה חצי שביעית אורו בשמים: ובזרוח השמש יזרח הירח אתו וקבל עוד חצי שביעית מחלק האור ובלילה ההוא יעריב הירח עם השמש והחשיך הלילה ההוא: וחציו האחד של הירח יכיל חצי שביעית אחת מכל האור אשר לו ושאר עיגולו ריק בלי אור ונטה מזריחת השמש וביתר ימיו יאיר בלילה: וביום החמישה עשר השלים את כל אורו:

ולאחר השלימו את אורו יתמעט ובהתמעטו יקטן ביום הראשון לארבעה עשר חלקי אורו בשני יתמעט לשלושה עשר חלקי אור בשלישי יתמעט לשנים עשר ברביעי לאחד עשר חלק בחמישי יתמעט לעשרה חלקים בשישי יתמעט לתשעה חלקים בשביעי יתמעט לשמונה חלקים בשמיני יתמעט לשבעה בתשיעי יתמעט לששה בעשירי יתמעט לחמישה באחד עשר יתמעט לארבעה בשנים עשר יתמעט לשלושה בשלושה עשר יתמעט לשנים בארבעה עשר יתמעט לחצי שביעית וכל הנותר באורו יתמעט ביום החמישה עשר: ואכתוב את חדשיהם כמו שהם ומראה אוריהם עד עבור חמישה עשר יום:

וארא מהלך אחר וחק לו ואיך לפי החק ההוא יַעֲשׂה הירח מהלך חדשו: ובחדשים מיועדים ישנה את תקופתו ובחדשים מיועדים ילך במהלכו המיוחד: וחוק הראה לי אוריאל מתי יוסיפו לירח ואיפה יוסיפו לו מאור החמה: והתמעטות הירח אשר תהיה תחל בשער הששי כי בשער הששי יושלם אורו ובו תהיה תחילת התמעטותו: וסוף התמעטותו תהיה בשער הראשון בעתה עד אשר ישלמו מאה שבעים ושבעה יום לפי חשבון השבועות עשרים וחמישה שבועות ושני ימים:

בשבעה שביעיות יחידות ישלים את כל אורו במזרח ובשבעה חלקים יחידים ישלים את כל חָשְכּוֹ במערב: בשני חדשים יעריב הירח עם השמש בשער השלישי והרביעי בשני השערים אשר באמצע: ויצא לשבעה ימים וסבב ושב דרך השער אשר שם יצא השמש והשלים את כל אורו ונטה מן השמש ולשמונה ימים יבוא בשער הששי אשר ממנו יֵצֵא השמש: וכצאת השמש מן השער הרביעי יצא הירח לשבעה ימים עד אשר יצא מהשער החמישי ושב שבעה ימים בשער הרביעי והשלים את כל אורו ונטה ובא בשער הראשון בשמונת ימים: ושב עוד הפעם בשבעה ימים בשער הרבעי אשר ממנו יצא השמש: כן ראיתי את תקופותיהם לפי סדר חדשיהם בזרוח ובהעריב השמש בימים ההם: ועודף השמש והכוכבים יגיע לששה ימים בחמש שנים ששת הימים יגיעו לשלושים יום וחסרו השמש והכוכבים חודש שלושים יום:

בעת צאתו יראה לשלשה חדשים שלושים יום החודש ולשלושה חדשים יראה תשעה ועשרים יום החודש: וישלים התמעטותו בתקופתו הראשונה בשער הראשון במאה ושבעים ושבעה יום: ואת חסרון חמשת הימים מתקופת השמש ישלים כאשר ישלים את תקופתו כמשטר הכוכבים:

והשמש והכוכבים יוציאו את כל השנים לנכון ולא יעדיפו או יחסירו את מושבותם יום אחד עד עולם ושלמו את השנים בצדק נכון שלוש מאות וששים וארבעה ימים: והשנה תשלם לנכון לפי מושבות העולם ומושב השמש הזורח מן השערים אשר בהם יזרח ויעריב: בשלוש שנים יהיו אלף תשעים ושנים ימים ובחמש שנים אלף שמונה מאות ועשרים יום ובשמונה שנים יהיו אלפים ותשע מאות ושנים עשר יום: ובשלוש שנים יגיעו ימי הירח לאלף וששים ושנים בשלוש שנים ובחמש שנים יהיו אלף ושבע מאות ושבעים יום ויחסרו חמישים יום: ובשמונה שנים יהיו לירח אלפים שמונה מאות ושלושים ושנים ימים והיו כל הימים אשר יחסרו בשמונה שנים שמונים יום:

ובימי החוטאים תקצרנה השנים וזרעם באדמותיהם ובשדותיהם יאחר וכל דבר על הארץ ישֻנה ולא יראה בעתו והשמים יעצרו והגשם יכלא: ופרי האדמה בימים ההם אפל יהיה ולא יגדל בזמנו ופרי העץ יכלא: והירח ישנה את חוקו ולא יראה בעתו: ובימים ההם יראה השמש בשמים והיה מהלך בקצות המרכבה הגדולה במערב והרבה להאיר ממשפט האור: ובצורת גדולה תבא בקצות העגלות אשר במערב: ורבים מראשי הכוכבים יעברו חקם ולא יראו בזמנם המיועד: וחדל משטר הכוכבים ויושבי הארץ יטעו בהם במחשבותם ויסורו מדרכיהם ויחטאו כי לאלהים יחשבום: ורבתה הרעה עליהם משפט יבוא עליהם לאבד הכל:

חוק הכוכבים אשר מספר כל ימיהם אשר ילך השמש בשמים בבואו ובצאתו בשערים שלושים יום עם שרי האלפים בסדר הכוכבים ועם ארבעת הימים הנוספים המבדילים בין ארבעת חלקי השנה אשר ינהיגום ויבואו אתם: ובהם יתעו אנשים ולא יחשבום בחשבון השנה כי טועים הם האנשים ולא ידעום כמשפטם: כי הם בחשבון השנה יבואו ובאמת ירשמו עד עולם אחד בשער הראשון ואחד בשער השלישי ואחד ברביעי ואחד בשישי והשנה תשלם בשלוש מאות וארבעה וששים יום: והדבר קיים והחשבון שלם כי המאורות והחדשים והמועדים והשנים והימים הראני אוריאל ויגל לי וישימם בלבי כאשר צווה אותו אדון בריאת התבל וצבא השמים: ולו השלטון על לילה ויום בשמים להאיר אור לבני האדם שמש ירח וכוכבים וכל צבא השמים הסובבים בגלגליהם:

ואלה הם שמות מנהיגיהם השומרים שיבואו בעתיהם למקומותיהם למערכותיהם לחדשיהם בממשלתם ובמושבותיהם: ארבעת מנהיגיהם השומרים המבדילים את ארבעת חלקי השנה יבאו בראשונה ואחריהם שנים עשר מנהיגי המערכות המבדילים את החדשים ושרי אלפים המחלקים את הימים לשלוש מאות וששים יום ואחד מן שרי האלפים ההמה ינתן בין מנהיג למנהיג ומנהיגיהם הם המחלקים: ואלה שמות מנהיגי המערכות המחלקים את ארבעת חלקי השנה מלכיאל אלימלך ומלאיאל ונראל:

אלה השלושה אדנראל ויהושעאל ויעלומיאל ילכו אחרי מנהיגי המערכות המחלקים את ארבעת חלקי השנה: בראשית השנה יזרח בראשונה ומשל מלכיאל הנקרא תימני ושמש וחם כל ימי ממשלתו אשר ישלט תשעים ואחד יום: ואלה אותות הימים הנראים עלי ארץ בימי ממשלתו זעה וחם ועצבון וכל העצים יעשו פרי ועלים יצאו על כל העצים ובשל קציר החטה ופרחי שושנים וכל הפרחים יצאו בשדה ועצי החרף יבשו: המנהיג השני אחריו הוא אלימלך שנקרא שמו שמש מזהיר וכל ימי אורו אחד ותשעים יום: ואלה אותות ימיו על הארץ חום ויובש והעצים יוציאו פריָם גמור ויבשלו ויבש פרים והצאן תתחברנה ותעוברנה ויאסף כל פרי הארץ וכל אשר בשדה ובגת אלה יהיו בימי ממשלתו:

ומנהלי שרי האלפים אשר על כל הבריאה ועל כל הכוכבים עם ארבעת הימים הנוספים ישמשו את ארבעת הימים אשר לא נחשבו בחשבון השנה: ובהם יטעו האנשים כי המאורות ההם ישמשו באמונה את מושבות העולם אחד בשער השמים הראשון ואחד בשער השלישי אחד בשער הרביעי ואחד בשער השישי וסדר העולם נשלם בשלוש מאות וששים וארבעה פרקים: כי את האותות והזמנים והשנים והימים הראני אוריאל המלאך אשר אדון הכבוד שמהו לעולם על כל מאורות השמים בשמים ובתבל למשול על פני השמים ולהֵראות על הארץ ולהיות מנהיגי היום והלילה והם השמש והירח והכוכבים וכל הבריות הסובבות בכל מרכבות השמים: ואוריאל המלאך הקדוש מנהיג לכלם והוא הראני את מושבותיהם ואכתוב את מושבותיהם כאשר הראני:

ויראני אוריאל בקצות השמים שנים עשר שערים פתוחים לרווחה מסביב למרכבת השמש בשמים אשר מתוכם תצאנה קווי השמש: וכשיפתחו לרוחה יעברו בעדם הרוחות ונשיבת הטל: שנים עשר שערים ראיתי בשמים בקצות הארץ אשר מהם יצאו השמש הירח והכוכבים וכל צבא השמים ממזרח וממערב: וחלונות פתוחים רבים לצפונם ולדרומם וחלון אחד בעתו מוציא חם כשערים ההם אשר מהם יצאו הכוכבים היוצאים לפי פקֻדתו להם ואשר שמה יעריבו במספרם: וארא מרכבות בשמים רצות בתבל ממעל ומתחת לשערים האלה ואשר בהם יסבו הכוכבים אשר לא יעריבו: ואחד יגדל מכולם והוא יסובב בתבל כלה:

ושנים עשר השערים פתוחים אל כל הרוחות אשר מהם תצאנה הרוחות ונשבו על הארץ: שלשה מהם פתוחים נגד פני השמים במזרח ושלשה במערב ושלשה אל ימין השמים ושלשה אל השמאל: בארבעה מאלה תצאנה רוחות ברכה ושלום ומשמונה מהם תצאנה רוחות מחבלות כשהן משתלחות והביאו שחיתה לכל הארץ ויושביה:

והרוח הראשונה מן השערים ההם הנקראת מזרחית (קדים) ותצא דרך השער הראשון אשר במזרח הנוטה אל דרום ממנה יצא שממון בצורת חום חורב ושחיתה: ומן השער השני במרכז יצא במידה הצדק וממנו יצא מטר ופריה ושלום וטל ובשער השלישי אשר לצד צפון יצא הקור והיובש: ואחרי אלה תצאנה הרוחות הדרומיות בשלושה שערים בשער הראשון מהם המוטה למזרח תצא הרוח החמה: ובשער התיכון (האמצעי) הקרוב אליו יצאו מתוכו ריחות טובים וטל ומטר ושלום וחיים: ובשער השלישי אשר מצד מערב יצא מתוכו טל ומטר וארבה ושממון:

ואחרי אלה תצא רוח צפון מן השער הקרוב למזרח יצא טל ומטר וארבה ומהפכת והרס: ומן השער התיכון יצאו חיים מטר טל ושלום ובשער השלישי מצד מערב יצאו מתוכו ענן וכפור ושלג וגשם וטל וארבה: ואחרי אלה יצאו ארבע הרוחות המערביות מן השער במערב הפונה לצפון וממנו יצאו טל וכפור וקרה ושלג וקרח: ומן השער התיכון יצא טל ומטר ושלום וברכה ובשער האחרון אשר מצד דרום יצא מתוכו בצורת ושממון וחרב ושחיתה: ובזה יתמו שנים עשר השערים לארבע רוחות השמים וכל חקיהם וכל פגעם וכל שלומם הראיתי למתושלח בני:

והרוח הראשונה תקרא קדים כי קדמונית היא והשניה תקרא דרומית כי הרם המבורך לעולם יֵרד שם: והרוח מיָם מערבית שֹמהּ כי שם כל מאורות השמים יערבו ירד אורם: והרוח הרביעית ושמה צפון נחלקה לשלושה חלקים מהם הראשון הוא למשכן האנשים והשני מכיל מימי ימים ותהומות ויערות ונהרות וחושך וקיטור והחלק השלישי יכיל את גן הצדק:

ובימים ההם ענה אוריאל המלאך ויאמר אלי חנוך הנה הראיתיך הכל ואגל לך הכל למען תראה את השמש ואת הירח ואת מנהיגי כוכבי השמים ואת המלאכים המסובבים אותם מעשיהם ועתיהם ומוצאיהם: ויראני את כל חוקי המאורות לכל יום ולכל מועד ממשל ולכל שנה ולצאתה ולמשפטה בכל חודש ובכל שבוע: זה מראה כל מאור ופרשתו אשר הראני אוריאל המלאך הראש שהוא מנהיגם. (יח-כד)

צוואת ראובן

בן בכור ליעקב ולאה

צוואת יששכר

הבן החמישי ליעקב ולאה

צוואת גד

הבן התשיעי ליעקב וזלפה

צוואת שמעון

הבן השני ליעקב ולאה

צוואת זבולון

הבן הששי ליעקב ולאה

צוואת אשר

הבן העשירי ליעקב וזלפה

צוואת לוי

הבן השלישי ליעקב ולאה

צוואת דן

הבן השביעי ליעקב ובלהה

צוואת יוסף

הבן האחד עשר ליעקב ורחל

צוואת יהודה

הבן הרביעי ליעקב ולאה

צוואת נפתלי

הבן השמיני ליעקב ובלהה

צוואת בנימין

הבן השנים עשר ליעקב ורחל

bottom of page