top of page
ויצאו שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ

תפילת עזריה מישאל וחנניה

ויפתח עזריה את פיו ויתפלל ויאמר:
ברוך אתה אלהי אבותינו מבורך ומרומם שמך לעולם ועד:
צדיק אתה בכל אשר עשית לנו וכל מעשיך אמונה ודרכיך ישרים וכל משפטיך אמת:
כי במשפט צדק הבאת עלינו ועל ירושלם עיר אבותינו הקדושה וצדקת בשפטך:
כי חטאנו והרשענו לפניך וסרנו מאחריך ועברנו דבריך ועשינו רק הרע בעיניך:
חוקיך לא שמענו ולא שמרנום ולא עשינו כאשר ציווית לטוב לנו:
לכן צדקו משפטיך בהביאך עלינו את כל אלה:
ומסרתנו ביד אויבינו הרשעים הרחוקים ממך ותחת מלכות רשעה הרעה מכל ממלכות הארץ:

ועתה אלהינו לא נוכל פתוח פה לפניך בחרפה ובֹשת אשר היו לעבדיך ויראי שמך:
אל נא תזניחנו לנצח למען שמך ואל תפר בריתך איתנו:
ולא תכלא רחמיך וחסדיך ממנו בעבור אברהם אוהבך יצחק עבדך וישראל קדושך:
אשר הבטחת להם להרבות זרעם ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים:
ועתה אנחנו נדכים מכל העמים ומפוזרים בכל הארץ על עוונותינו וחטאינו:
ואין לנו כהיום הזה לא ראש ולא שליט לא נביא ולא מורה:
לא מזבח ולא זבח וקרבן ולא מקום להקטיר קטורת ולמצוא חן וחסד:
רק בלב נדכה ורוח נשברה קרבנו ליקוד אש:
אל נא תערב היום קרבן נפשנו עליך מבקרים ואילים וכבשים שמנים ורבים
ולא יבושו עבדיך כי כל קוויך לא יבושו:
והננו גם עתה באים לפניך בלב שלם ומבקשים פניך במורא:
יהוה אל תבישנו אך עשה עמנו כרוב חסדך ורוב רחמיך:
הושיענו כרוב נפלאותיך ותתן כבוד לשמך כי רב הוא:
יבושו כל החושבים רע על עבדיך ויחתו מכל גבורתם וזרועם תשבר:
וידעו כי אתה אלהים לבדך מהולל בכל מעשי ידיך:

והאנשים אשר השׂיקו את הכבשן לא חדלו מהשליך בו נפט וזפת וגפרית וקנים וזמורות:
והלהבה נתנה קול ויעל עשן הכבשן תשע וארבעים אמות למעלה:
והאש אכלה את כל העומדים על הכבשן את הכשדים אנשי הרכיל:
ומלאך הטל ירד עם חנניה מישאל ועזריה לתוך הכבשן ויסר מתוכו את לבת האש:
וישב בתוכו רוח קר כטל ולא עשתה האש להם מאומה לא הכאיבתם ולא הרעה להם.

ויקומו ויתהלכו בכבליהם ויענו שלשתם פה אחד בהודות והלל לאלהים בתוך כבשן האש לאמר:

ברוך אתה יהוה אלהי אבותינו ותשתבח ותתרומם לנצח: 
וברוך שם כבודך המפואר והמרומם לעולם:
ברוך אתה בהיכל קדשך תשתבח ותתרומם לעולם:
ברוך אתה יושב הכרובים תשתבח ותתרומם לעולם:
ברוך אתה על כסא מלכותך תשתבח ותתפאר לעולם:
ברוך אתה ברקיע שמיך תתפאר ותתרומם לעולם:
ברכו יהוה כל מעשי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
שמי יהוה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ברכו יהוה כל מלאכי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
צבאות יהוה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
מים מעל שמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ברכו יהוה כל יראי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
שמש וירח ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כוכבי שמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
טל ומטר ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
רוח ומים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
אש וחום ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
נשמות צדיקים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
יום ולילה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
אור וחושך ברכו יהוה  שבחוהו ורוממוהו לעולם:
קור וחום ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
קיץ וחורף ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
שלג וכפור ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ברקים ועננים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל הארץ ברכי יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
הרים וגבעות ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל עצי יער ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל צמח אדמה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ימים ונהרים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל מעיין ומבוע ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
דגה וכל שרץ מים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל עוף השמים ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל רמש אדמה ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
חיות ובהמות ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל בני אדם ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל בית ישראל ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
ברכו יהוה כהני יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
תמימים ודכאי רוח ברכו יהוה שבחוהו ורוממוהו לעולם:
חננניה מישאל ועזריה נברכה את יהוה כי ממוות מלטנו ומשאול הציל חיינו:
ממוקדי להב פדנו ומלבת אש הוציאנו:
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו שבחוהו ורוממוהו לעולם:
כל יראי אלהים ברכו לאלהי האלהים שבחוהו ורוממוהו לעולם:
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו:

צוואת ראובן

בן בכור ליעקב ולאה

צוואת יששכר

הבן החמישי ליעקב ולאה

צוואת גד

הבן התשיעי ליעקב וזלפה

צוואת שמעון

הבן השני ליעקב ולאה

צוואת זבולון

הבן הששי ליעקב ולאה

צוואת אשר

הבן העשירי ליעקב וזלפה

צוואת לוי

הבן השלישי ליעקב ולאה

צוואת דן

הבן השביעי ליעקב ובלהה

צוואת יוסף

הבן האחד עשר ליעקב ורחל

צוואת יהודה

הבן הרביעי ליעקב ולאה

צוואת נפתלי

הבן השמיני ליעקב ובלהה

צוואת בנימין

הבן השנים עשר ליעקב ורחל

bottom of page