top of page
כָּל אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר 

צוואות בני יעקב | צוואות השבטים

בן בכור ליעקב ולאה

הבן הרביעי ליעקב ולאה

הבן השביעי ליעקב ובלהה

הבן העשירי ליעקב וזלפה

הבן השני ליעקב ולאה

הבן החמישי ליעקב ולאה

הבן השמיני ליעקב ובלהה

הבן האחד עשר ליעקב ורחל

הבן השלישי ליעקב ולאה

הבן הששי ליעקב ולאה

הבן התשיעי ליעקב וזלפה

הבן השנים עשר ליעקב ורחל

צוואות יעקב, קהת ועמרם 

צוואת יעקב

מגילת צוואת יעקב בארמית

צוואת קהת בן לוי

מגילת צוואת קהת בארמית

צוואה וחזון - עמרם בן קהת

המגילות בארמית

bottom of page